From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

caturthO'dhyAyaH

uddhava uvAca

atha tE tadanujJAtA bhuktvA pItvA ca vAruNIm|
tayA vibhraMzitajJAnA duruktairmarma paspRzuH||1||
tESAM mairEyadOSENa viSamIkRtacEtasAm|
nimlOcati ravAvAsIdvENUnAmiva mardanam||2||
bhagavAnsvAtmamAyAyA gatiM tAmavalOkya saH|
sarasvatImupaspRzya vRkSamUlamupAvizat||3||
ahaM cOktO bhagavatA prapannArtiharENa ha|
badarIM tvaM prayAhIti svakulaM saJjihIrSuNA||4||
tathApi tadabhiprEtaM jAnannahamarindama|
pRSThatO'nvagamaM bhartuH pAdavizlESaNAkSamaH||5||
adrAkSamEkamAsInaM vicinvandayitaM patim|
zrInikEtaM sarasvatyAM kRtakEtamakEtanam||6||
zyAmAvadAtaM virajaM prazAntAruNalOcanam|
dOrbhizcaturbhirviditaM pItakauzAmbarENa ca||7||
vAma UrAvadhizritya dakSiNAGghrisarOruham|
apAzritArbhakAzvatthamakRzaM tyaktapippalam||8||
tasminmahAbhAgavatO dvaipAyanasuhRtsakhA|
lOkAnanucaransiddha AsasAda yadRcchayA||9||
tasyAnuraktasya munErmukundaH pramOdabhAvAnatakandharasya|
AzRNvatO mAmanurAgahAsa samIkSayA vizramayannuvAca||10||

zrIbhagavAnuvAca

vEdAhamantarmanasIpsitaM tE dadAmi yattadduravApamanyaiH|
satrE purA vizvasRjAM vasUnAM matsiddhikAmEna vasO tvayESTaH||11||
sa ESa sAdhO caramO bhavAnAmAsAditastE madanugrahO yat|
yanmAM nRlOkAnraha utsRjantaM diSTyA dadRzvAnvizadAnuvRttyA||12||
purA mayA prOktamajAya nAbhyE padmE niSaNNAya mamAdisargE|
jJAnaM paraM manmahimAvabhAsaM yatsUrayO bhAgavataM vadanti||13||
ityAdRtOktaH paramasya puMsaH pratikSaNAnugrahabhAjanO'ham|
snEhOttharOmA skhalitAkSarastaM muJcaJchucaH prAJjalirAbabhASE||14||
kO nvIza tE pAdasarOjabhAjAM sudurlabhO'rthESu caturSvapIha|
tathApi nAhaM pravRNOmi bhUmanbhavatpadAmbhOjaniSEvaNOtsukaH||15||
karmANyanIhasya bhavO'bhavasya tE durgAzrayO'thAribhayAtpalAyanam|
kAlAtmanO yatpramadAyutAzramaH svAtmanratEH khidyati dhIrvidAmiha||16||
mantrESu mAM vA upahUya yattvamakuNThitAkhaNDasadAtmabOdhaH|
pRcchEH prabhO mugdha ivApramattastannO manO mOhayatIva dEva||17||
jJAnaM paraM svAtmarahaHprakAzaM prOvAca kasmai bhagavAnsamagram|
api kSamaM nO grahaNAya bhartarvadAJjasA yadvRjinaM tarEma||18||
ityAvEditahArdAya mahyaM sa bhagavAnparaH|
AdidEzAravindAkSa AtmanaH paramAM sthitim||19||
sa EvamArAdhitapAdatIrthAdadhItatattvAtmavibOdhamArgaH|
praNamya pAdau parivRtya dEvamihAgatO'haM virahAturAtmA||20||
sO'haM taddarzanAhlAda viyOgArtiyutaH prabhO|
gamiSyE dayitaM tasya badaryAzramamaNDalam||21||
yatra nArAyaNO dEvO narazca bhagavAnRSiH|
mRdu tIvraM tapO dIrghaM tEpAtE lOkabhAvanau||22||

zrIzuka uvAca

ityuddhavAdupAkarNya suhRdAM duHsahaM vadham|
jJAnEnAzamayatkSattA zOkamutpatitaM budhaH||23||
sa taM mahAbhAgavataM vrajantaM kauravarSabhaH|
vizrambhAdabhyadhattEdaM mukhyaM kRSNaparigrahE||24||

vidura uvAca

jJAnaM paraM svAtmarahaHprakAzaM yadAha yOgEzvara IzvarastE|
vaktuM bhavAnnO'rhati yaddhi viSNOrbhRtyAH svabhRtyArthakRtazcaranti||25||

uddhava uvAca

nanu tE tattvasaMrAdhya RSiH kauSAravO'ntikE|
sAkSAdbhagavatAdiSTO martyalOkaM jihAsatA||26||

zrIzuka uvAca

iti saha vidurENa vizvamUrtErguNakathayA sudhayA plAvitOrutApaH|
kSaNamiva pulinE yamasvasustAM samuSita aupagavirnizAM tatO'gAt||27||

rAjOvAca

nidhanamupagatESu vRSNibhOjESvadhirathayUthapayUthapESu mukhyaH|
sa tu kathamavaziSTa uddhavO yaddharirapi tatyaja AkRtiM tryadhIzaH||28||

zrIzuka uvAca

brahmazApApadEzEna kAlEnAmOghavAJchitaH|
saMhRtya svakulaM sphItaM tyakSyandEhamacintayat||29||
asmAllOkAduparatE mayi jJAnaM madAzrayam|
arhatyuddhava EvAddhA sampratyAtmavatAM varaH||30||
nOddhavO'Nvapi mannyUnO yadguNairnArditaH prabhuH|
atO madvayunaM lOkaM grAhayanniha tiSThatu||31||
EvaM trilOkaguruNA sandiSTaH zabdayOninA|
badaryAzramamAsAdya harimIjE samAdhinA||32||
vidurO'pyuddhavAcchrutvA kRSNasya paramAtmanaH|
krIDayOpAttadEhasya karmANi zlAghitAni ca||33||
dEhanyAsaM ca tasyaivaM dhIrANAM dhairyavardhanam|
anyESAM duSkarataraM pazUnAM viklavAtmanAm||34||
AtmAnaM ca kuruzrESTha kRSNEna manasEkSitam|
dhyAyangatE bhAgavatE rurOda prEmavihvalaH||35||
kAlindyAH katibhiH siddha ahObhirbharatarSabha
prApadyata svaHsaritaM yatra mitrAsutO muniH||36||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE caturthO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox