From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

dvAri dyunadyA RSabhaH kurUNAM maitrEyamAsInamagAdhabOdham|
kSattOpasRtyAcyutabhAvasiddhaH papraccha sauzIlyaguNAbhitRptaH||1||

vidura uvAca

sukhAya karmANi karOti lOkO na taiH sukhaM vAnyadupAramaM vA|
vindEta bhUyastata Eva duHkhaM yadatra yuktaM bhagavAnvadEnnaH||2||
janasya kRSNAdvimukhasya daivAdadharmazIlasya suduHkhitasya|
anugrahAyEha caranti nUnaM bhUtAni bhavyAni janArdanasya||3||
tatsAdhuvaryAdiza vartma zaM naH saMrAdhitO bhagavAnyEna puMsAm|
hRdi sthitO yacchati bhaktipUtE jJAnaM satattvAdhigamaM purANam||4||
karOti karmANi kRtAvatArO yAnyAtmatantrO bhagavAMstryadhIzaH|
yathA sasarjAgra idaM nirIhaH saMsthApya vRttiM jagatO vidhattE||5||
yathA punaH svE kha idaM nivEzya zEtE guhAyAM sa nivRttavRttiH|
yOgEzvarAdhIzvara Eka EtadanupraviSTO bahudhA yathAsIt||6||
krIDanvidhattE dvijagOsurANAM kSEmAya karmANyavatArabhEdaiH|
manO na tRpyatyapi zRNvatAM naH suzlOkamaulEzcaritAmRtAni||7||
yaistattvabhEdairadhilOkanAthO lOkAnalOkAnsaha lOkapAlAn|
acIklRpadyatra hi sarvasattva nikAyabhEdO'dhikRtaH pratItaH||8||
yEna prajAnAmuta Atmakarma rUpAbhidhAnAM ca bhidAM vyadhatta|
nArAyaNO vizvasRgAtmayOnirEtacca nO varNaya vipravarya||9||
parAvarESAM bhagavanvratAni zrutAni mE vyAsamukhAdabhIkSNam|
atRpnuma kSullasukhAvahAnAM tESAmRtE kRSNakathAmRtaughAt||10||
kastRpnuyAttIrthapadO'bhidhAnAtsatrESu vaH sUribhirIDyamAnAt|
yaH karNanADIM puruSasya yAtO bhavapradAM gEharatiM chinatti||11||
munirvivakSurbhagavadguNAnAM sakhApi tE bhAratamAha kRSNaH|
yasminnRNAM grAmyasukhAnuvAdairmatirgRhItA nu harEH kathAyAm||12||
sA zraddadhAnasya vivardhamAnA viraktimanyatra karOti puMsaH|
harEH padAnusmRtinirvRtasya samastaduHkhApyayamAzu dhattE||13||
tAJchOcyazOcyAnavidO'nuzOcE harEH kathAyAM vimukhAnaghEna|
kSiNOti dEvO'nimiSastu yESAmAyurvRthAvAdagatismRtInAm||14||
tadasya kauSArava zarmadAturharEH kathAmEva kathAsu sAram|
uddhRtya puSpEbhya ivArtabandhO zivAya naH kIrtaya tIrthakIrtEH||15||
sa vizvajanmasthitisaMyamArthE kRtAvatAraH pragRhItazaktiH|
cakAra karmANyatipUruSANi yAnIzvaraH kIrtaya tAni mahyam||16||

zrIzuka uvAca

sa EvaM bhagavAnpRSTaH kSattrA kauSAravO muniH|
puMsAM niHzrEyasArthEna tamAha bahumAnayan||17||

maitrEya uvAca

sAdhu pRSTaM tvayA sAdhO lOkAnsAdhvanugRhNatA|
kIrtiM vitanvatA lOkE AtmanO'dhOkSajAtmanaH||18||
naitaccitraM tvayi kSattarbAdarAyaNavIryajE|
gRhItO'nanyabhAvEna yattvayA harirIzvaraH||19||
mANDavyazApAdbhagavAnprajAsaMyamanO yamaH|
bhrAtuH kSEtrE bhujiSyAyAM jAtaH satyavatIsutAt||20||
bhavAnbhagavatO nityaM sammataH sAnugasya ha|
yasya jJAnOpadEzAya mAdizadbhagavAnvrajan||21||
atha tE bhagavallIlA yOgamAyOrubRMhitAH|
vizvasthityudbhavAntArthA varNayAmyanupUrvazaH||22||
bhagavAnEka AsEdamagra AtmAtmanAM vibhuH|
AtmEcchAnugatAvAtmA nAnAmatyupalakSaNaH||23||
sa vA ESa tadA draSTA nApazyaddRzyamEkarAT|
mEnE'santamivAtmAnaM suptazaktirasuptadRk||24||
sA vA Etasya sandraSTuH zaktiH sadasadAtmikA|
mAyA nAma mahAbhAga yayEdaM nirmamE vibhuH||25||
kAlavRttyA tu mAyAyAM guNamayyAmadhOkSajaH|
puruSENAtmabhUtEna vIryamAdhatta vIryavAn||26||
tatO'bhavanmahattattvamavyaktAtkAlacOditAt|
vijJAnAtmAtmadEhasthaM vizvaM vyaJjaMstamOnudaH||27||
sO'pyaMzaguNakAlAtmA bhagavaddRSTigOcaraH|
AtmAnaM vyakarOdAtmA vizvasyAsya sisRkSayA||28||
mahattattvAdvikurvANAdahaM tattvaM vyajAyata|
kAryakAraNakartrAtmA bhUtEndriyamanOmayaH||29||
vaikArikastaijasazca tAmasazcEtyahaM tridhA
ahaM tattvAdvikurvANAnmanO vaikArikAdabhUt
vaikArikAzca yE dEvA arthAbhivyaJjanaM yataH||30||
taijasAnIndriyANyEva jJAnakarmamayAni ca|
tAmasO bhUtasUkSmAdiryataH khaM liGgamAtmanaH||31||
kAlamAyAMzayOgEna bhagavadvIkSitaM nabhaH|
nabhasO'nusRtaM sparzaM vikurvannirmamE'nilam||32||
anilO'pi vikurvANO nabhasOrubalAnvitaH|
sasarja rUpatanmAtraM jyOtirlOkasya lOcanam||33||
anilEnAnvitaM jyOtirvikurvatparavIkSitam|
AdhattAmbhO rasamayaM kAlamAyAMzayOgataH||34||
jyOtiSAmbhO'nusaMsRSTaM vikurvadbrahmavIkSitam|
mahIM gandhaguNAmAdhAtkAlamAyAMzayOgataH||35||
bhUtAnAM nabhaAdInAM yadyadbhavyAvarAvaram|
tESAM parAnusaMsargAdyathA saGkhyaM guNAnviduH||36||
EtE dEvAH kalA viSNOH kAlamAyAMzaliGginaH|
nAnAtvAtsvakriyAnIzAH prOcuH prAJjalayO vibhum||37||


dEvA UcuH

namAma tE dEva padAravindaM prapannatApOpazamAtapatram|
yanmUlakEtA yatayO'JjasOru saMsAraduHkhaM bahirutkSipanti||38||
dhAtaryadasminbhava Iza jIvAstApatrayENOpahatA na zarma|
AtmanlabhantE bhagavaMstavAGghri cchAyAM savidyAmata AzrayEma||39||
mArganti yattE mukhapadmanIDaizchandaHsuparNair-RSayO viviktE|
yasyAghamarSOdasaridvarAyAH padaM padaM tIrthapadaH prapannAH||40||
yacchraddhayA zrutavatyA ca bhaktyA sammRjyamAnE hRdayE'vadhAya|
jJAnEna vairAgyabalEna dhIrA vrajEma tattE'GghrisarOjapITham||41||
vizvasya janmasthitisaMyamArthE kRtAvatArasya padAmbujaM tE|
vrajEma sarvE zaraNaM yadIza smRtaM prayacchatyabhayaM svapuMsAm||42||
yatsAnubandhE'sati dEhagEhE mamAhamityUDhadurAgrahANAm|
puMsAM sudUraM vasatO'pi puryAM bhajEma tattE bhagavanpadAbjam||43||
tAnvai hyasadvRttibhirakSibhiryE parAhRtAntarmanasaH parEza|
athO na pazyantyurugAya nUnaM yE tE padanyAsavilAsalakSmyAH||44||
pAnEna tE dEva kathAsudhAyAH pravRddhabhaktyA vizadAzayA yE|
vairAgyasAraM pratilabhya bOdhaM yathAJjasAnvIyurakuNThadhiSNyam||45||
tathAparE cAtmasamAdhiyOga balEna jitvA prakRtiM baliSThAm|
tvAmEva dhIrAH puruSaM vizanti tESAM zramaH syAnna tu sEvayA tE||46||
tattE vayaM lOkasisRkSayAdya tvayAnusRSTAstribhirAtmabhiH sma|
sarvE viyuktAH svavihAratantraM na zaknumastatpratihartavE tE||47||
yAvadbaliM tE'ja harAma kAlE yathA vayaM cAnnamadAma yatra|
yathObhayESAM ta imE hi lOkA baliM harantO'nnamadantyanUhAH||48||
tvaM naH surANAmasi sAnvayAnAM kUTastha AdyaH puruSaH purANaH|
tvaM dEva zaktyAM guNakarmayOnau rEtastvajAyAM kavimAdadhE'jaH||49||
tatO vayaM satpramukhA yadarthE babhUvimAtmankaravAma kiM tE
tvaM naH svacakSuH paridEhi zaktyA dEva kriyArthE yadanugrahANAm||50||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE paJcamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox