From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SaSThO'dhyAyaH

RSiruvAca

iti tAsAM svazaktInAM satInAmasamEtya saH|
prasuptalOkatantrANAM nizAmya gatimIzvaraH||1||
kAlasaJjJAM tadA dEvIM bibhracchaktimurukramaH|
trayOviMzati tattvAnAM gaNaM yugapadAvizat||2||
sO'nupraviSTO bhagavAMzcESTArUpENa taM gaNam|
bhinnaM saMyOjayAmAsa suptaM karma prabOdhayan||3||
prabuddhakarma daivEna trayOviMzatikO gaNaH|
prEritO'janayatsvAbhirmAtrAbhiradhipUruSam||4||
parENa vizatA svasminmAtrayA vizvasRggaNaH|
cukSObhAnyOnyamAsAdya yasminlOkAzcarAcarAH||5||
hiraNmayaH sa puruSaH sahasraparivatsarAn|
ANDakOza uvAsApsu sarvasattvOpabRMhitaH||6||
sa vai vizvasRjAM garbhO dEvakarmAtmazaktimAn|
vibabhAjAtmanAtmAnamEkadhA dazadhA tridhA||7||
ESa hyazESasattvAnAmAtmAMzaH paramAtmanaH|
AdyO'vatArO yatrAsau bhUtagrAmO vibhAvyatE||8||
sAdhyAtmaH sAdhidaivazca sAdhibhUta iti tridhA|
virATprANO dazavidha EkadhA hRdayEna ca||9||
smaranvizvasRjAmIzO vijJApitamadhOkSajaH|
virAjamatapatsvEna tEjasaiSAM vivRttayE||10||
atha tasyAbhitaptasya katidhAyatanAni ha|
nirabhidyanta dEvAnAM tAni mE gadataH zRNu||11||
tasyAgnirAsyaM nirbhinnaM lOkapAlO'vizatpadam|
vAcA svAMzEna vaktavyaM yayAsau pratipadyatE||12||
nirbhinnaM tAlu varuNO lOkapAlO'vizaddharEH|
jihvayAMzEna ca rasaM yayAsau pratipadyatE||13||
nirbhinnE azvinau nAsE viSNOrAvizatAM padam|
ghrANEnAMzEna gandhasya pratipattiryatO bhavEt||14||
nirbhinnE akSiNI tvaSTA lOkapAlO'vizadvibhOH|
cakSuSAMzEna rUpANAM pratipattiryatO bhavEt||15||
nirbhinnAnyasya carmANi lOkapAlO'nilO'vizat|
prANEnAMzEna saMsparzaM yEnAsau pratipadyatE||16||
karNAvasya vinirbhinnau dhiSNyaM svaM vivizurdizaH|
zrOtrENAMzEna zabdasya siddhiM yEna prapadyatE||17||
tvacamasya vinirbhinnAM vivizurdhiSNyamOSadhIH|
aMzEna rOmabhiH kaNDUM yairasau pratipadyatE||18||
mEDhraM tasya vinirbhinnaM svadhiSNyaM ka upAvizat|
rEtasAMzEna yEnAsAvAnandaM pratipadyatE||19||
gudaM puMsO vinirbhinnaM mitrO lOkEza Avizat|
pAyunAMzEna yEnAsau visargaM pratipadyatE||20||
hastAvasya vinirbhinnAvindraH svarpatirAvizat|
vArtayAMzEna puruSO yayA vRttiM prapadyatE||21||
pAdAvasya vinirbhinnau lOkEzO viSNurAvizat|
gatyA svAMzEna puruSO yayA prApyaM prapadyatE||22||
buddhiM cAsya vinirbhinnAM vAgIzO dhiSNyamAvizat|
bOdhEnAMzEna bOddhavyampratipattiryatO bhavEt||23||
hRdayaM cAsya nirbhinnaM candramA dhiSNyamAvizat|
manasAMzEna yEnAsau vikriyAM pratipadyatE||24||
AtmAnaM cAsya nirbhinnamabhimAnO'vizatpadam|
karmaNAMzEna yEnAsau kartavyaM pratipadyatE||25||
sattvaM cAsya vinirbhinnaM mahAndhiSNyamupAvizat|
cittEnAMzEna yEnAsau vijJAnaM pratipadyatE||26||
zIrSNO'sya dyaurdharA padbhyAM khaM nAbhErudapadyata|
guNAnAM vRttayO yESu pratIyantE surAdayaH||27||
AtyantikEna sattvEna divaM dEvAH prapEdirE|
dharAM rajaHsvabhAvEna paNayO yE ca tAnanu||28||
tArtIyEna svabhAvEna bhagavannAbhimAzritAH|
ubhayOrantaraM vyOma yE rudrapArSadAM gaNAH||29||
mukhatO'vartata brahma puruSasya kurUdvaha|
yastUnmukhatvAdvarNAnAM mukhyO'bhUdbrAhmaNO guruH||30||
bAhubhyO'vartata kSatraM kSatriyastadanuvrataH|
yO jAtastrAyatE varNAnpauruSaH kaNTakakSatAt||31||
vizO'vartanta tasyOrvOrlOkavRttikarIrvibhOH|
vaizyastadudbhavO vArtAM nRNAM yaH samavartayat||32||
padbhyAM bhagavatO jajJE zuzrUSA dharmasiddhayE|
tasyAM jAtaH purA zUdrO yadvRttyA tuSyatE hariH||33||
EtE varNAH svadharmENa yajanti svaguruM harim|
zraddhayAtmavizuddhyarthaM yajjAtAH saha vRttibhiH||34||
EtatkSattarbhagavatO daivakarmAtmarUpiNaH|
kaH zraddadhyAdupAkartuM yOgamAyAbalOdayam||35||
tathApi kIrtayAmyaGga yathAmati yathAzrutam|
kIrtiM harEH svAM satkartuM giramanyAbhidhAsatIm||36||
EkAntalAbhaM vacasO nu puMsAM suzlOkamaulErguNavAdamAhuH|
zrutEzca vidvadbhirupAkRtAyAM kathAsudhAyAmupasamprayOgam||37||
AtmanO'vasitO vatsa mahimA kavinAdinA|
saMvatsarasahasrAntE dhiyA yOgavipakkayA||38||
atO bhagavatO mAyA mAyinAmapi mOhinI|
yatsvayaM cAtmavartmAtmA na vEda kimutAparE||39||
yatO'prApya nyavartanta vAcazca manasA saha
ahaM cAnya imE dEvAstasmai bhagavatE namaH||40||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE SaSThO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox