From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

EvaM bruvANaM maitrEyaM dvaipAyanasutO budhaH|
prINayanniva bhAratyA viduraH pratyabhASata||1||

vidura uvAca

brahmankathaM bhagavatazcinmAtrasyAvikAriNaH|
lIlayA cApi yujyErannirguNasya guNAH kriyAH||2||
krIDAyAmudyamO'rbhasya kAmazcikrIDiSAnyataH|
svatastRptasya ca kathaM nivRttasya sadAnyataH||3||
asrAkSIdbhagavAnvizvaM guNamayyAtmamAyayA|
tayA saMsthApayatyEtadbhUyaH pratyapidhAsyati||4||
dEzataH kAlatO yO'sAvavasthAtaH svatO'nyataH|
aviluptAvabOdhAtmA sa yujyEtAjayA katham||5||
bhagavAnEka EvaiSa sarvakSEtrESvavasthitaH|
amuSya durbhagatvaM vA klEzO vA karmabhiH kutaH||6||
EtasminmE manO vidvankhidyatE'jJAnasaGkaTE|
tannaH parANuda vibhO kazmalaM mAnasaM mahat||7||

zrIzuka uvAca

sa itthaM cOditaH kSattrA tattvajijJAsunA muniH|
pratyAha bhagavaccittaH smayanniva gatasmayaH||8||

maitrEya uvAca

sEyaM bhagavatO mAyA yannayEna virudhyatE|
Izvarasya vimuktasya kArpaNyamuta bandhanam||9||
yadarthEna vinAmuSya puMsa AtmaviparyayaH|
pratIyata upadraSTuH svazirazchEdanAdikaH||10||
yathA jalE candramasaH kampAdistatkRtO guNaH|
dRzyatE'sannapi draSTurAtmanO'nAtmanO guNaH||11||
sa vai nivRttidharmENa vAsudEvAnukampayA|
bhagavadbhaktiyOgEna tirOdhattE zanairiha||12||
yadEndriyOparAmO'tha draSTrAtmani parE harau|
vilIyantE tadA klEzAH saMsuptasyEva kRtsnazaH||13||
azESasaGklEzazamaM vidhattE guNAnuvAdazravaNaM murArEH|
kiM vA punastaccaraNAravinda parAgasEvAratirAtmalabdhA||14||

vidura uvAca

saJchinnaH saMzayO mahyaM tava sUktAsinA vibhO|
ubhayatrApi bhagavanmanO mE sampradhAvati||15||
sAdhvEtadvyAhRtaM vidvannAtmamAyAyanaM harEH|
AbhAtyapArthaM nirmUlaM vizvamUlaM na yadbahiH||16||
yazca mUDhatamO lOkE yazca buddhEH paraM gataH|
tAvubhau sukhamEdhEtE klizyatyantaritO janaH||17||
arthAbhAvaM vinizcitya pratItasyApi nAtmanaH|
tAM cApi yuSmaccaraNa sEvayAhaM parANudE||18||
yatsEvayA bhagavataH kUTasthasya madhudviSaH|
ratirAsO bhavEttIvraH pAdayOrvyasanArdanaH||19||
durApA hyalpatapasaH sEvA vaikuNThavartmasu|
yatrOpagIyatE nityaM dEvadEvO janArdanaH||20||
sRSTvAgrE mahadAdIni savikArANyanukramAt|
tEbhyO virAjamuddhRtya tamanu prAvizadvibhuH||21||
yamAhurAdyaM puruSaM sahasrAGghryUrubAhukam|
yatra vizva imE lOkAH savikAzaM ta AsatE||22||
yasmindazavidhaH prANaH sEndriyArthEndriyastrivRt|
tvayEritO yatO varNAstadvibhUtIrvadasva naH||23||
yatra putraizca pautraizca naptRbhiH saha gOtrajaiH|
prajA vicitrAkRtaya AsanyAbhiridaM tatam||24||
prajApatInAM sa patizcaklRpE kAnprajApatIn|
sargAMzcaivAnusargAMzca manUnmanvantarAdhipAn||25||
EtESAmapi vEdAMzca vaMzAnucaritAni ca|
uparyadhazca yE lOkA bhUmErmitrAtmajAsatE||26||
tESAM saMsthAM pramANaM ca bhUrlOkasya ca varNaya
tiryaGmAnuSadEvAnAM sarIsRpapatattriNAm
vada naH sargasaMvyUhaM gArbhasvEdadvijOdbhidAm||27||
guNAvatArairvizvasya sargasthityapyayAzrayam|
sRjataH zrInivAsasya vyAcakSvOdAravikramam||28||
varNAzramavibhAgAMzca rUpazIlasvabhAvataH|
RSINAM janmakarmANi vEdasya ca vikarSaNam||29||
yajJasya ca vitAnAni yOgasya ca pathaH prabhO|
naiSkarmyasya ca sAGkhyasya tantraM vA bhagavatsmRtam||30||
pASaNDapathavaiSamyaM pratilOmanivEzanam|
jIvasya gatayO yAzca yAvatIrguNakarmajAH||31||
dharmArthakAmamOkSANAM nimittAnyavirOdhataH|
vArtAyA daNDanItEzca zrutasya ca vidhiM pRthak||32||
zrAddhasya ca vidhiM brahmanpitNAM sargamEva ca|
grahanakSatratArANAM kAlAvayavasaMsthitim||33||
dAnasya tapasO vApi yaccESTApUrtayOH phalam|
pravAsasthasya yO dharmO yazca puMsa utApadi||34||
yEna vA bhagavAMstuSyEddharmayOnirjanArdanaH|
samprasIdati vA yESAmEtadAkhyAhi mE'nagha||35||
anuvratAnAM ziSyANAM putrANAM ca dvijOttama|
anApRSTamapi brUyurguravO dInavatsalAH||36||
tattvAnAM bhagavaMstESAM katidhA pratisaGkramaH|
tatrEmaM ka upAsIranka u svidanuzEratE||37||
puruSasya ca saMsthAnaM svarUpaM vA parasya ca|
jJAnaM ca naigamaM yattadguruziSyaprayOjanam||38||
nimittAni ca tasyEha prOktAnyanaghasUribhiH|
svatO jJAnaM kutaH puMsAM bhaktirvairAgyamEva vA||39||
EtAnmE pRcchataH praznAnharEH karmavivitsayA|
brUhi mE'jJasya mitratvAdajayA naSTacakSuSaH||40||
sarvE vEdAzca yajJAzca tapO dAnAni cAnagha|
jIvAbhayapradAnasya na kurvIrankalAmapi||41||

zrIzuka uvAca

sa itthamApRSTapurANakalpaH kurupradhAnEna munipradhAnaH
pravRddhaharSO bhagavatkathAyAM saJcOditastaM prahasannivAha||42||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE saptamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox