From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

aSTamO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

satsEvanIyO bata pUruvaMzO yallOkapAlO bhagavatpradhAnaH|
babhUvithEhAjitakIrtimAlAM padE padE nUtanayasyabhIkSNam||1||
sO'haM nRNAM kSullasukhAya duHkhaM mahadgatAnAM viramAya tasya|
pravartayE bhAgavataM purANaM yadAha sAkSAdbhagavAnRSibhyaH||2||
AsInamurvyAM bhagavantamAdyaM saGkarSaNaM dEvamakuNThasattvam|
vivitsavastattvamataH parasya kumAramukhyA munayO'nvapRcchan||3||
svamEva dhiSNyaM bahu mAnayantaM yadvAsudEvAbhidhamAmananti|
pratyagdhRtAkSAmbujakOzamISadunmIlayantaM vibudhOdayAya||4||
svardhunyudArdraiH svajaTAkalApairupaspRzantazcaraNOpadhAnam|
padmaM yadarcantyahirAjakanyAH saprEma nAnAbalibhirvarArthAH||5||
muhurgRNantO vacasAnurAga skhalatpadEnAsya kRtAni tajjJAH|
kirITasAhasramaNipravEka pradyOtitOddAmaphaNAsahasram||6||
prOktaM kilaitadbhagavattamEna nivRttidharmAbhiratAya tEna|
sanatkumArAya sa cAha pRSTaH sAGkhyAyanAyAGga dhRtavratAya||7||
sAGkhyAyanaH pAramahaMsyamukhyO vivakSamANO bhagavadvibhUtIH|
jagAda sO'smadguravE'nvitAya parAzarAyAtha bRhaspatEzca||8||
prOvAca mahyaM sa dayAluruktO muniH pulastyEna purANamAdyam|
sO'haM tavaitatkathayAmi vatsa zraddhAlavE nityamanuvratAya||9||
udAplutaM vizvamidaM tadAsIdyannidrayAmIlitadRGnyamIlayat|
ahIndratalpE'dhizayAna EkaH kRtakSaNaH svAtmaratau nirIhaH||10||
sO'ntaH zarIrE'rpitabhUtasUkSmaH kAlAtmikAM zaktimudIrayANaH|
uvAsa tasminsalilE padE svE yathAnalO dAruNi ruddhavIryaH||11||
caturyugAnAM ca sahasramapsu svapansvayOdIritayA svazaktyA|
kAlAkhyayAsAditakarmatantrO lOkAnapItAndadRzE svadEhE||12||
tasyArthasUkSmAbhiniviSTadRSTErantargatO'rthO rajasA tanIyAn|
guNEna kAlAnugatEna viddhaH sUSyaMstadAbhidyata nAbhidEzAt||13||
sa padmakOzaH sahasOdatiSThatkAlEna karmapratibOdhanEna|
svarOciSA tatsalilaM vizAlaM vidyOtayannarka ivAtmayOniH||14||
tallOkapadmaM sa u Eva viSNuH prAvIvizatsarvaguNAvabhAsam|
tasminsvayaM vEdamayO vidhAtA svayambhuvaM yaM sma vadanti sO'bhUt||15||
tasyAM sa cAmbhOruhakarNikAyAmavasthitO lOkamapazyamAnaH|
parikramanvyOmni vivRttanEtrazcatvAri lEbhE'nudizaM mukhAni||16||
tasmAdyugAntazvasanAvaghUrNa jalOrmicakrAtsalilAdvirUDham|
upAzritaH kaJjamu lOkatattvaM nAtmAnamaddhAvidadAdidEvaH||17||
ka ESa yO'sAvahamabjapRSTha EtatkutO vAbjamananyadapsu|
asti hyadhastAdiha kiJcanaitadadhiSThitaM yatra satA nu bhAvyam||18||
sa itthamudvIkSya tadabjanAla nADIbhirantarjalamAvivEza|
nArvAggatastatkharanAlanAla nAbhiM vicinvaMstadavindatAjaH||19||
tamasyapArE vidurAtmasargaM vicinvatO'bhUtsumahAMstriNEmiH|
yO dEhabhAjAM bhayamIrayANaH parikSiNOtyAyurajasya hEtiH||20||
tatO nivRttO'pratilabdhakAmaH svadhiSNyamAsAdya punaH sa dEvaH|
zanairjitazvAsanivRttacittO nyaSIdadArUDhasamAdhiyOgaH||21||
kAlEna sO'jaH puruSAyuSAbhi pravRttayOgEna virUDhabOdhaH|
svayaM tadantarhRdayE'vabhAtamapazyatApazyata yanna pUrvam||22||
mRNAlagaurAyatazESabhOga paryaGka EkaM puruSaM zayAnam|
phaNAtapatrAyutamUrdharatna dyubhirhatadhvAntayugAntatOyE||23||
prEkSAM kSipantaM haritOpalAdrEH sandhyAbhranIvErururukmamUrdhnaH|
ratnOdadhArauSadhisaumanasya vanasrajO vENubhujAGghripAGghrEH||24||
AyAmatO vistarataH svamAna dEhEna lOkatrayasaGgrahENa|
vicitradivyAbharaNAMzukAnAM kRtazriyApAzritavESadEham||25||
puMsAM svakAmAya viviktamArgairabhyarcatAM kAmadughAGghripadmam|
pradarzayantaM kRpayA nakhEndu mayUkhabhinnAGgulicArupatram||26||
mukhEna lOkArtiharasmitEna parisphuratkuNDalamaNDitEna|
zONAyitEnAdharabimbabhAsA pratyarhayantaM sunasEna subhrvA||27||
kadambakiJjalkapizaGgavAsasA svalaGkRtaM mEkhalayA nitambE|
hArENa cAnantadhanEna vatsa zrIvatsavakSaHsthalavallabhEna||28||
parArdhyakEyUramaNipravEka paryastadOrdaNDasahasrazAkham|
avyaktamUlaM bhuvanAGghripEndramahIndrabhOgairadhivItavalzam||29||
carAcaraukO bhagavanmahIdhramahIndrabandhuM salilOpagUDham|
kirITasAhasrahiraNyazRGgamAvirbhavatkaustubharatnagarbham||30||
nivItamAmnAyamadhuvratazriyA svakIrtimayyA vanamAlayA harim|
sUryEnduvAyvagnyagamaM tridhAmabhiH parikramatprAdhanikairdurAsadam||31||
tarhyEva tannAbhisaraHsarOjamAtmAnamambhaH zvasanaM viyacca|
dadarza dEvO jagatO vidhAtA nAtaH paraM lOkavisargadRSTiH||32||
sa karmabIjaM rajasOparaktaH prajAH sisRkSanniyadEva dRSTvA
astaudvisargAbhimukhastamIDyamavyaktavartmanyabhivEzitAtmA||33||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE aSTamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox