From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

navamO'dhyAyaH

brahmOvAca

jJAtO'si mE'dya sucirAnnanu dEhabhAjAM
na jJAyatE bhagavatO gatirityavadyam|
nAnyattvadasti bhagavannapi tanna zuddhaM
mAyAguNavyatikarAdyadururvibhAsi||1||
rUpaM yadEtadavabOdharasOdayEna
zazvannivRttatamasaH sadanugrahAya|
Adau gRhItamavatArazataikabIjaM
yannAbhipadmabhavanAdahamAvirAsam||2||
nAtaH paraM parama yadbhavataH svarUpam
AnandamAtramavikalpamaviddhavarcaH|
pazyAmi vizvasRjamEkamavizvamAtman
bhUtEndriyAtmakamadasta upAzritO'smi||3||
tadvA idaM bhuvanamaGgala maGgalAya
dhyAnE sma nO darzitaM ta upAsakAnAm|
tasmai namO bhagavatE'nuvidhEma tubhyaM
yO'nAdRtO narakabhAgbhirasatprasaGgaiH||4||
yE tu tvadIyacaraNAmbujakOzagandhaM
jighranti karNavivaraiH zrutivAtanItam|
bhaktyA gRhItacaraNaH parayA ca tESAM
nApaiSi nAtha hRdayAmburuhAtsvapuMsAm||5||
tAvadbhayaM draviNadEhasuhRnnimittaM
zOkaH spRhA paribhavO vipulazca lObhaH|
tAvanmamEtyasadavagraha ArtimUlaM
yAvanna tE'GghrimabhayaM pravRNIta lOkaH||6||
daivEna tE hatadhiyO bhavataH prasaGgAt
sarvAzubhOpazamanAdvimukhEndriyA yE|
kurvanti kAmasukhalEzalavAya dInA
lObhAbhibhUtamanasO'kuzalAni zazvat||7||
kSuttRTtridhAtubhirimA muhurardyamAnAH
zItOSNavAtavaraSairitarEtarAcca|
kAmAgninAcyutaruSA ca sudurbharENa
sampazyatO mana urukrama sIdatE mE||8||
yAvatpRthaktvamidamAtmana indriyArtha
mAyAbalaM bhagavatO jana Iza pazyEt|
tAvanna saMsRtirasau pratisaGkramEta
vyarthApi duHkhanivahaM vahatI kriyArthA||9||
ahnyApRtArtakaraNA nizi niHzayAnA
nAnAmanOrathadhiyA kSaNabhagnanidrAH|
daivAhatArtharacanA RSayO'pi dEva
yuSmatprasaGgavimukhA iha saMsaranti||10||
tvaM bhaktiyOgaparibhAvitahRtsarOja
AssE zrutEkSitapathO nanu nAtha puMsAm|
yadyaddhiyA ta urugAya vibhAvayanti
tattadvapuH praNayasE sadanugrahAya||11||
nAtiprasIdati tathOpacitOpacArair
ArAdhitaH suragaNairhRdi baddhakAmaiH|
yatsarvabhUtadayayAsadalabhyayaikO
nAnAjanESvavahitaH suhRdantarAtmA||12||
puMsAmatO vividhakarmabhiradhvarAdyair
dAnEna cOgratapasA paricaryayA ca|
ArAdhanaM bhagavatastava satkriyArthO
dharmO'rpitaH karhicidmriyatE na yatra||13||
zazvatsvarUpamahasaiva nipItabhEda
mOhAya bOdhadhiSaNAya namaH parasmai|
vizvOdbhavasthitilayESu nimittalIlA
rAsAya tE nama idaM cakRmEzvarAya||14||
yasyAvatAraguNakarmaviDambanAni
nAmAni yE'suvigamE vivazA gRNanti|
tE'naikajanmazamalaM sahasaiva hitvA
saMyAntyapAvRtAmRtaM tamajaM prapadyE||15||
yO vA ahaM ca girizazca vibhuH svayaM ca
sthityudbhavapralayahEtava AtmamUlam|
bhittvA tripAdvavRdha Eka uruprarOhas
tasmai namO bhagavatE bhuvanadrumAya||16||
lOkO vikarmanirataH kuzalE pramattaH
karmaNyayaM tvaduditE bhavadarcanE svE|
yastAvadasya balavAniha jIvitAzAM
sadyazchinattyanimiSAya namO'stu tasmai||17||
yasmAdbibhEmyahamapi dviparArdhadhiSNyam
adhyAsitaH sakalalOkanamaskRtaM yat|
tEpE tapO bahusavO'varurutsamAnas
tasmai namO bhagavatE'dhimakhAya tubhyam||18||
tiryaGmanuSyavibudhAdiSu jIvayOniSv
AtmEcchayAtmakRtasEtuparIpsayA yaH|
rEmE nirastaviSayO'pyavaruddhadEhas
tasmai namO bhagavatE puruSOttamAya||19||
yO'vidyayAnupahatO'pi dazArdhavRttyA
nidrAmuvAha jaTharIkRtalOkayAtraH|
antarjalE'hikazipusparzAnukUlAM
bhImOrmimAlini janasya sukhaM vivRNvan||20||
yannAbhipadmabhavanAdahamAsamIDya
lOkatrayOpakaraNO yadanugrahENa|
tasmai namasta udarasthabhavAya yOga
nidrAvasAnavikasannalinEkSaNAya||21||
sO'yaM samastajagatAM suhRdEka AtmA
sattvEna yanmRDayatE bhagavAnbhagEna|
tEnaiva mE dRzamanuspRzatAdyathAhaM
srakSyAmi pUrvavadidaM praNatapriyO'sau||22||
ESa prapannavaradO ramayAtmazaktyA
yadyatkariSyati gRhItaguNAvatAraH|
tasminsvavikramamidaM sRjatO'pi cEtO
yuJjIta karmazamalaM ca yathA vijahyAm||23||
nAbhihradAdiha satO'mbhasi yasya puMsO
vijJAnazaktirahamAsamanantazaktEH|
rUpaM vicitramidamasya vivRNvatO mE
mA rIriSISTa nigamasya girAM visargaH||24||
sO'sAvadabhrakaruNO bhagavAnvivRddha
prEmasmitEna nayanAmburuhaM vijRmbhan|
utthAya vizvavijayAya ca nO viSAdaM
mAdhvyA girApanayatAtpuruSaH purANaH||25||

maitrEya uvAca

svasambhavaM nizAmyaivaM tapOvidyAsamAdhibhiH|
yAvanmanOvacaH stutvA virarAma sa khinnavat||26||
athAbhiprEtamanvIkSya brahmaNO madhusUdanaH|
viSaNNacEtasaM tEna kalpavyatikarAmbhasA||27||
lOkasaMsthAnavijJAna AtmanaH parikhidyataH|
tamAhAgAdhayA vAcA kazmalaM zamayanniva||28||

zrIbhagavAnuvAca

mA vEdagarbha gAstandrIM sarga udyamamAvaha|
tanmayApAditaM hyagrE yanmAM prArthayatE bhavAn||29||
bhUyastvaM tapa AtiSTha vidyAM caiva madAzrayAm|
tAbhyAmantarhRdi brahmanlOkAndrakSyasyapAvRtAn||30||
tata Atmani lOkE ca bhaktiyuktaH samAhitaH|
draSTAsi mAM tataM brahmanmayi lOkAMstvamAtmanaH||31||
yadA tu sarvabhUtESu dAruSvagnimiva sthitam|
praticakSIta mAM lOkO jahyAttarhyEva kazmalam||32||
yadA rahitamAtmAnaM bhUtEndriyaguNAzayaiH|
svarUpENa mayOpEtaM pazyansvArAjyamRcchati||33||
nAnAkarmavitAnEna prajA bahvIH sisRkSataH|
nAtmAvasIdatyasmiMstE varSIyAnmadanugrahaH||34||
RSimAdyaM na badhnAti pApIyAMstvAM rajOguNaH|
yanmanO mayi nirbaddhaM prajAH saMsRjatO'pi tE||35||
jJAtO'haM bhavatA tvadya durvijJEyO'pi dEhinAm|
yanmAM tvaM manyasE'yuktaM bhUtEndriyaguNAtmabhiH||36||
tubhyaM madvicikitsAyAmAtmA mE darzitO'bahiH|
nAlEna salilE mUlaM puSkarasya vicinvataH||37||
yaccakarthAGga matstOtraM matkathAbhyudayAGkitam|
yadvA tapasi tE niSThA sa ESa madanugrahaH||38||
prItO'hamastu bhadraM tE lOkAnAM vijayEcchayA|
yadastauSIrguNamayaM nirguNaM mAnuvarNayan||39||
ya EtEna pumAnnityaM stutvA stOtrENa mAM bhajEt|
tasyAzu samprasIdEyaM sarvakAmavarEzvaraH||40||
pUrtEna tapasA yajJairdAnairyOgasamAdhinA|
rAddhaM niHzrEyasaM puMsAM matprItistattvavinmatam||41||
ahamAtmAtmanAM dhAtaH prESThaH sanprEyasAmapi|
atO mayi ratiM kuryAddEhAdiryatkRtE priyaH||42||
sarvavEdamayEnEdamAtmanAtmAtmayOninA|
prajAH sRja yathApUrvaM yAzca mayyanuzEratE||43||

maitrEya uvAca

tasmA EvaM jagatsraSTrE pradhAnapuruSEzvaraH
vyajyEdaM svEna rUpENa kaJjanAbhastirOdadhE||44||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE navamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox