From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dazamO'dhyAyaH

vidura uvAca

antarhitE bhagavati brahmA lOkapitAmahaH|
prajAH sasarja katidhA daihikIrmAnasIrvibhuH||1||
yE ca mE bhagavanpRSTAstvayyarthA bahuvittama|
tAnvadasvAnupUrvyENa chindhi naH sarvasaMzayAn||2||

sUta uvAca

EvaM saJcOditastEna kSattrA kauSAravirmuniH|
prItaH pratyAha tAnpraznAnhRdisthAnatha bhArgava||3||

maitrEya uvAca

viriJcO'pi tathA cakrE divyaM varSazataM tapaH|
AtmanyAtmAnamAvEzya yathAha bhagavAnajaH||4||
tadvilOkyAbjasambhUtO vAyunA yadadhiSThitaH|
padmamambhazca tatkAla kRtavIryENa kampitam||5||
tapasA hyEdhamAnEna vidyayA cAtmasaMsthayA|
vivRddhavijJAnabalO nyapAdvAyuM sahAmbhasA||6||
tadvilOkya viyadvyApi puSkaraM yadadhiSThitam|
anEna lOkAnprAglInAnkalpitAsmItyacintayat||7||
padmakOzaM tadAvizya bhagavatkarmacOditaH|
EkaM vyabhAGkSIdurudhA tridhA bhAvyaM dvisaptadhA||8||
EtAvAJjIvalOkasya saMsthAbhEdaH samAhRtaH|
dharmasya hyanimittasya vipAkaH paramESThyasau||9||

vidura uvAca

yathAttha bahurUpasya harEradbhutakarmaNaH|
kAlAkhyaM lakSaNaM brahmanyathA varNaya naH prabhO||10||

maitrEya uvAca

guNavyatikarAkArO nirvizESO'pratiSThitaH|
puruSastadupAdAnamAtmAnaM lIlayAsRjat||11||
vizvaM vai brahmatanmAtraM saMsthitaM viSNumAyayA|
IzvarENa paricchinnaM kAlEnAvyaktamUrtinA||12||
yathEdAnIM tathAgrE ca pazcAdapyEtadIdRzam|
sargO navavidhastasya prAkRtO vaikRtastu yaH||13||
kAladravyaguNairasya trividhaH pratisaGkramaH|
Adyastu mahataH sargO guNavaiSamyamAtmanaH||14||
dvitIyastvahamO yatra dravyajJAnakriyOdayaH|
bhUtasargastRtIyastu tanmAtrO dravyazaktimAn||15||
caturtha aindriyaH sargO yastu jJAnakriyAtmakaH|
vaikArikO dEvasargaH paJcamO yanmayaM manaH||16||
SaSThastu tamasaH sargO yastvabuddhikRtaH prabhOH|
SaDimE prAkRtAH sargA vaikRtAnapi mE zRNu||17||
rajObhAjO bhagavatO lIlEyaM harimEdhasaH|
saptamO mukhyasargastu SaDvidhastasthuSAM ca yaH||18||
vanaspatyOSadhilatA tvaksArA vIrudhO drumAH|
utsrOtasastamaHprAyA antaHsparzA vizESiNaH||19||
tirazcAmaSTamaH sargaH sO'STAviMzadvidhO mataH|
avidO bhUritamasO ghrANajJA hRdyavEdinaH||20||
gaurajO mahiSaH kRSNaH sUkarO gavayO ruruH|
dvizaphAH pazavazcEmE aviruSTrazca sattama||21||
kharO'zvO'zvatarO gauraH zarabhazcamarI tathA|
EtE caikazaphAH kSattaH zRNu paJcanakhAnpazUn||22||
zvA sRgAlO vRkO vyAghrO mArjAraH zazazallakau|
siMhaH kapirgajaH kUrmO gOdhA ca makarAdayaH||23||
kaGkagRdhrabakazyEna bhAsabhallUkabarhiNaH|
haMsasArasacakrAhva kAkOlUkAdayaH khagAH||24||
arvAksrOtastu navamaH kSattarEkavidhO nRNAm|
rajO'dhikAH karmaparA duHkhE ca sukhamAninaH||25||
vaikRtAstraya EvaitE dEvasargazca sattama|
vaikArikastu yaH prOktaH kaumArastUbhayAtmakaH||26||
dEvasargazcASTavidhO vibudhAH pitarO'surAH|
gandharvApsarasaH siddhA yakSarakSAMsi cAraNAH||27||
bhUtaprEtapizAcAzca vidyAdhrAH kinnarAdayaH|
dazaitE vidurAkhyAtAH sargAstE vizvasRkkRtAH||28||
ataH paraM pravakSyAmi vaMzAnmanvantarANi ca
EvaM rajaHplutaH sraSTA kalpAdiSvAtmabhUrhariH
sRjatyamOghasaGkalpa AtmaivAtmAnamAtmanA||29||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE dazamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox