From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkAdazO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

caramaH sadvizESANAmanEkO'saMyutaH sadA|
paramANuH sa vijJEyO nRNAmaikyabhramO yataH||1||
sata Eva padArthasya svarUpAvasthitasya yat|
kaivalyaM paramamahAnavizESO nirantaraH||2||
EvaM kAlO'pyanumitaH saukSmyE sthaulyE ca sattama|
saMsthAnabhuktyA bhagavAnavyaktO vyaktabhugvibhuH||3||
sa kAlaH paramANurvai yO bhuGktE paramANutAm|
satO'vizESabhugyastu sa kAlaH paramO mahAn||4||
aNurdvau paramANU syAttrasarENustrayaH smRtaH|
jAlArkarazmyavagataH khamEvAnupatannagAt||5||
trasarENutrikaM bhuGktE yaH kAlaH sa truTiH smRtaH|
zatabhAgastu vEdhaH syAttaistribhistu lavaH smRtaH||6||
nimESastrilavO jJEya AmnAtastE trayaH kSaNaH|
kSaNAnpaJca viduH kASThAM laghu tA daza paJca ca||7||
laghUni vai samAmnAtA daza paJca ca nADikA|
tE dvE muhUrtaH praharaH SaDyAmaH sapta vA nRNAm||8||
dvAdazArdhapalOnmAnaM caturbhizcaturaGgulaiH|
svarNamASaiH kRtacchidraM yAvatprasthajalaplutam||9||
yAmAzcatvArazcatvArO martyAnAmahanI ubhE|
pakSaH paJcadazAhAni zuklaH kRSNazca mAnada||10||
tayOH samuccayO mAsaH pitRRNAM tadaharnizam|
dvau tAvRtuH SaDayanaM dakSiNaM cOttaraM divi||11||
ayanE cAhanI prAhurvatsarO dvAdaza smRtaH|
saMvatsarazataM nNAM paramAyurnirUpitam||12||
graharkSatArAcakrasthaH paramANvAdinA jagat|
saMvatsarAvasAnEna paryEtyanimiSO vibhuH||13||
saMvatsaraH parivatsara iDAvatsara Eva ca|
anuvatsarO vatsarazca viduraivaM prabhASyatE||14||
yaH sRjyazaktimurudhOcchvasayansvazaktyA
puMsO'bhramAya divi dhAvati bhUtabhEdaH|
kAlAkhyayA guNamayaM kratubhirvitanvaMs
tasmai baliM harata vatsarapaJcakAya||15||

vidura uvAca

pitRdEvamanuSyANAmAyuH paramidaM smRtam|
parESAM gatimAcakSva yE syuH kalpAdbahirvidaH||16||
bhagavAnvEda kAlasya gatiM bhagavatO nanu|
vizvaM vicakSatE dhIrA yOgarAddhEna cakSuSA||17||

maitrEya uvAca

kRtaM trEtA dvAparaM ca kalizcEti caturyugam|
divyairdvAdazabhirvarSaiH sAvadhAnaM nirUpitam||18||
catvAri trINi dvE caikaM kRtAdiSu yathAkramam|
saGkhyAtAni sahasrANi dviguNAni zatAni ca||19||
sandhyAsandhyAMzayOrantaryaH kAlaH zatasaGkhyayOH|
tamEvAhuryugaM tajjJA yatra dharmO vidhIyatE||20||
dharmazcatuSpAnmanujAnkRtE samanuvartatE|
sa EvAnyESvadharmENa vyEti pAdEna vardhatA||21||
trilOkyA yugasAhasraM bahirAbrahmaNO dinam|
tAvatyEva nizA tAta yannimIlati vizvasRk||22||
nizAvasAna ArabdhO lOkakalpO'nuvartatE|
yAvaddinaM bhagavatO manUnbhuJjaMzcaturdaza||23||
svaM svaM kAlaM manurbhuGktE sAdhikAM hyEkasaptatim
manvantarESu manavastadvaMzyA RSayaH surAH
bhavanti caiva yugapatsurEzAzcAnu yE ca tAn||24||
ESa dainandinaH sargO brAhmastrailOkyavartanaH|
tiryaGnRpitRdEvAnAM sambhavO yatra karmabhiH||25||
manvantarESu bhagavAnbibhratsattvaM svamUrtibhiH|
manvAdibhiridaM vizvamavatyuditapauruSaH||26||
tamOmAtrAmupAdAya pratisaMruddhavikramaH|
kAlEnAnugatAzESa AstE tUSNIM dinAtyayE||27||
tamEvAnvapi dhIyantE lOkA bhUrAdayastrayaH|
nizAyAmanuvRttAyAM nirmuktazazibhAskaram||28||
trilOkyAM dahyamAnAyAM zaktyA saGkarSaNAgninA|
yAntyUSmaNA maharlOkAjjanaM bhRgvAdayO'rditAH||29||
tAvattribhuvanaM sadyaH kalpAntaidhitasindhavaH|
plAvayantyutkaTATOpa caNDavAtEritOrmayaH||30||
antaH sa tasminsalila AstE'nantAsanO hariH|
yOganidrAnimIlAkSaH stUyamAnO janAlayaiH||31||
EvaMvidhairahOrAtraiH kAlagatyOpalakSitaiH|
apakSitamivAsyApi paramAyurvayaHzatam||32||
yadardhamAyuSastasya parArdhamabhidhIyatE|
pUrvaH parArdhO'pakrAntO hyaparO'dya pravartatE||33||
pUrvasyAdau parArdhasya brAhmO nAma mahAnabhUt|
kalpO yatrAbhavadbrahmA zabdabrahmEti yaM viduH||34||
tasyaiva cAntE kalpO'bhUdyaM pAdmamabhicakSatE|
yaddharErnAbhisarasa AsIllOkasarOruham||35||
ayaM tu kathitaH kalpO dvitIyasyApi bhArata|
vArAha iti vikhyAtO yatrAsIcchUkarO hariH||36||
kAlO'yaM dviparArdhAkhyO nimESa upacaryatE|
avyAkRtasyAnantasya hyanAdErjagadAtmanaH||37||
kAlO'yaM paramANvAdirdviparArdhAnta IzvaraH|
naivEzituM prabhurbhUmna IzvarO dhAmamAninAm||38||
vikAraiH sahitO yuktairvizESAdibhirAvRtaH|
ANDakOzO bahirayaM paJcAzatkOTivistRtaH||39||
dazOttarAdhikairyatra praviSTaH paramANuvat|
lakSyatE'ntargatAzcAnyE kOTizO hyaNDarAzayaH||40||
tadAhurakSaraM brahma sarvakAraNakAraNam
viSNOrdhAma paraM sAkSAtpuruSasya mahAtmanaH||41||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE EkAdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox