From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwAdazO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

iti tE varNitaH kSattaH kAlAkhyaH paramAtmanaH|
mahimA vEdagarbhO'tha yathAsrAkSInnibOdha mE||1||
sasarjAgrE'ndhatAmisramatha tAmisramAdikRt|
mahAmOhaM ca mOhaM ca tamazcAjJAnavRttayaH||2||
dRSTvA pApIyasIM sRSTiM nAtmAnaM bahvamanyata|
bhagavaddhyAnapUtEna manasAnyAM tatO'sRjat||3||
sanakaM ca sanandaM ca sanAtanamathAtmabhUH|
sanatkumAraM ca munInniSkriyAnUrdhvarEtasaH||4||
tAnbabhASE svabhUH putrAnprajAH sRjata putrakAH|
tannaicchanmOkSadharmANO vAsudEvaparAyaNAH||5||
sO'vadhyAtaH sutairEvaM pratyAkhyAtAnuzAsanaiH|
krOdhaM durviSahaM jAtaM niyantumupacakramE||6||
dhiyA nigRhyamANO'pi bhruvOrmadhyAtprajApatEH|
sadyO'jAyata tanmanyuH kumArO nIlalOhitaH||7||
sa vai rurOda dEvAnAM pUrvajO bhagavAnbhavaH|
nAmAni kuru mE dhAtaH sthAnAni ca jagadgurO||8||
iti tasya vacaH pAdmO bhagavAnparipAlayan|
abhyadhAdbhadrayA vAcA mA rOdIstatkarOmi tE||9||
yadarOdIH surazrESTha sOdvEga iva bAlakaH|
tatastvAmabhidhAsyanti nAmnA rudra iti prajAH||10||
hRdindriyANyasurvyOma vAyuragnirjalaM mahI|
sUryazcandrastapazcaiva sthAnAnyagrE kRtAni tE||11||
manyurmanurmahinasO mahAJchiva RtadhvajaH|
ugrarEtA bhavaH kAlO vAmadEvO dhRtavrataH||12||
dhIrdhRtirasalOmA ca niyutsarpirilAmbikA|
irAvatI svadhA dIkSA rudrANyO rudra tE striyaH||13||
gRhANaitAni nAmAni sthAnAni ca sayOSaNaH|
EbhiH sRja prajA bahvIH prajAnAmasi yatpatiH||14||
ityAdiSTaH svaguruNA bhagavAnnIlalOhitaH|
sattvAkRtisvabhAvEna sasarjAtmasamAH prajAH||15||
rudrANAM rudrasRSTAnAM samantAdgrasatAM jagat|
nizAmyAsaGkhyazO yUthAnprajApatirazaGkata||16||
alaM prajAbhiH sRSTAbhirIdRzIbhiH surOttama|
mayA saha dahantIbhirdizazcakSurbhirulbaNaiH||17||
tapa AtiSTha bhadraM tE sarvabhUtasukhAvaham|
tapasaiva yathA pUrvaM sraSTA vizvamidaM bhavAn||18||
tapasaiva paraM jyOtirbhagavantamadhOkSajam|
sarvabhUtaguhAvAsamaJjasA vindatE pumAn||19||

maitrEya uvAca

EvamAtmabhuvAdiSTaH parikramya girAM patim|
bADhamityamumAmantrya vivEza tapasE vanam||20||
athAbhidhyAyataH sargaM daza putrAH prajajJirE|
bhagavacchaktiyuktasya lOkasantAnahEtavaH||21||
marIciratryaGgirasau pulastyaH pulahaH kratuH|
bhRgurvasiSThO dakSazca dazamastatra nAradaH||22||
utsaGgAnnAradO jajJE dakSO'GguSThAtsvayambhuvaH|
prANAdvasiSThaH saJjAtO bhRgustvaci karAtkratuH||23||
pulahO nAbhitO jajJE pulastyaH karNayOrRSiH|
aGgirA mukhatO'kSNO'trirmarIcirmanasO'bhavat||24||
dharmaH stanAddakSiNatO yatra nArAyaNaH svayam|
adharmaH pRSThatO yasmAnmRtyurlOkabhayaGkaraH||25||
hRdi kAmO bhruvaH krOdhO lObhazcAdharadacchadAt|
AsyAdvAksindhavO mEDhrAnnirRtiH pAyOraghAzrayaH||26||
chAyAyAH kardamO jajJE dEvahUtyAH patiH prabhuH|
manasO dEhatazcEdaM jajJE vizvakRtO jagat||27||
vAcaM duhitaraM tanvIM svayambhUrharatIM manaH|
akAmAM cakamE kSattaH sakAma iti naH zrutam||28||
tamadharmE kRtamatiM vilOkya pitaraM sutAH|
marIcimukhyA munayO vizrambhAtpratyabOdhayan||29||
naitatpUrvaiH kRtaM tvadyE na kariSyanti cAparE|
yastvaM duhitaraM gacchEranigRhyAGgajaM prabhuH||30||
tEjIyasAmapi hyEtanna suzlOkyaM jagadgurO|
yadvRttamanutiSThanvai lOkaH kSEmAya kalpatE||31||
tasmai namO bhagavatE ya idaM svEna rOciSA|
AtmasthaM vyaJjayAmAsa sa dharmaM pAtumarhati||32||
sa itthaM gRNataH putrAnpurO dRSTvA prajApatIn
prajApatipatistanvaM tatyAja vrIDitastadA
tAM dizO jagRhurghOrAM nIhAraM yadvidustamaH||33||
kadAciddhyAyataH sraSTurvEdA AsaMzcaturmukhAt|
kathaM srakSyAmyahaM lOkAnsamavEtAnyathA purA||34||
cAturhOtraM karmatantramupavEdanayaiH saha|
dharmasya pAdAzcatvArastathaivAzramavRttayaH||35||

vidura uvAca

sa vai vizvasRjAmIzO vEdAdInmukhatO'sRjat|
yadyadyEnAsRjaddEvastanmE brUhi tapOdhana||36||

maitrEya uvAca

RgyajuHsAmAtharvAkhyAnvEdAnpUrvAdibhirmukhaiH|
zAstramijyAM stutistOmaM prAyazcittaM vyadhAtkramAt||37||
AyurvEdaM dhanurvEdaM gAndharvaM vEdamAtmanaH|
sthApatyaM cAsRjadvEdaM kramAtpUrvAdibhirmukhaiH||38||
itihAsapurANAni paJcamaM vEdamIzvaraH|
sarvEbhya Eva vaktrEbhyaH sasRjE sarvadarzanaH||39||
SODazyukthau pUrvavaktrAtpurISyagniSTutAvatha|
AptOryAmAtirAtrau ca vAjapEyaM sagOsavam||40||
vidyA dAnaM tapaH satyaM dharmasyEti padAni ca|
AzramAMzca yathAsaGkhyamasRjatsaha vRttibhiH||41||
sAvitraM prAjApatyaM ca brAhmaM cAtha bRhattathA|
vArtA saJcayazAlIna zilOJcha iti vai gRhE||42||
vaikhAnasA vAlakhilyau dumbarAH phEnapA vanE|
nyAsE kuTIcakaH pUrvaM bahvOdO haMsaniSkriyau||43||
AnvIkSikI trayI vArtA daNDanItistathaiva ca|
EvaM vyAhRtayazcAsanpraNavO hyasya dahrataH||44||
tasyOSNigAsIllOmabhyO gAyatrI ca tvacO vibhOH|
triSTummAMsAtsnutO'nuSTubjagatyasthnaH prajApatEH||45||
majjAyAH paGktirutpannA bRhatI prANatO'bhavat|
sparzastasyAbhavajjIvaH svarO dEha udAhRta||46||
USmANamindriyANyAhurantaHsthA balamAtmanaH|
svarAH sapta vihArENa bhavanti sma prajApatEH||47||
zabdabrahmAtmanastasya vyaktAvyaktAtmanaH paraH|
brahmAvabhAti vitatO nAnAzaktyupabRMhitaH||48||
tatO'parAmupAdAya sa sargAya manO dadhE|
RSINAM bhUrivIryANAmapi sargamavistRtam||49||
jJAtvA taddhRdayE bhUyazcintayAmAsa kaurava|
ahO adbhutamEtanmE vyApRtasyApi nityadA||50||
na hyEdhantE prajA nUnaM daivamatra vighAtakam|
EvaM yuktakRtastasya daivaM cAvEkSatastadA||51||
kasya rUpamabhUddvEdhA yatkAyamabhicakSatE|
tAbhyAM rUpavibhAgAbhyAM mithunaM samapadyata||52||
yastu tatra pumAnsO'bhUnmanuH svAyambhuvaH svarAT|
strI yAsIcchatarUpAkhyA mahiSyasya mahAtmanaH||53||
tadA mithunadharmENa prajA hyEdhAmbabhUvirE|
sa cApi zatarUpAyAM paJcApatyAnyajIjanat||54||
priyavratOttAnapAdau tisraH kanyAzca bhArata|
AkUtirdEvahUtizca prasUtiriti sattama||55||
AkUtiM rucayE prAdAtkardamAya tu madhyamAm
dakSAyAdAtprasUtiM ca yata ApUritaM jagat||56||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE dwAdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox