From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

trayOdazO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

nizamya vAcaM vadatO munEH puNyatamAM nRpa|
bhUyaH papraccha kauravyO vAsudEvakathAdRtaH||1||

vidura uvAca

sa vai svAyambhuvaH samrATpriyaH putraH svayambhuvaH|
pratilabhya priyAM patnIM kiM cakAra tatO munE||2||
caritaM tasya rAjarSErAdirAjasya sattama|
brUhi mE zraddadhAnAya viSvaksEnAzrayO hyasau||3||
zrutasya puMsAM sucirazramasya nanvaJjasA sUribhirIDitO'rthaH|
tattadguNAnuzravaNaM mukunda pAdAravindaM hRdayESu yESAm||4||

zrIzuka uvAca

iti bruvANaM viduraM vinItaM sahasrazIrSNazcaraNOpadhAnam|
prahRSTarOmA bhagavatkathAyAM praNIyamAnO munirabhyacaSTa||5||

maitrEya uvAca

yadA svabhAryayA sArdhaM jAtaH svAyambhuvO manuH|
prAJjaliH praNatazcEdaM vEdagarbhamabhASata||6||
tvamEkaH sarvabhUtAnAM janmakRdvRttidaH pitA|
tathApi naH prajAnAM tE zuzrUSA kEna vA bhavEt||7||
tadvidhEhi namastubhyaM karmasvIDyAtmazaktiSu|
yatkRtvEha yazO viSvagamutra ca bhavEdgatiH||8||

brahmOvAca

prItastubhyamahaM tAta svasti stAdvAM kSitIzvara|
yannirvyalIkEna hRdA zAdhi mEtyAtmanArpitam||9||
EtAvatyAtmajairvIra kAryA hyapacitirgurau|
zaktyApramattairgRhyEta sAdaraM gatamatsaraiH||10||
sa tvamasyAmapatyAni sadRzAnyAtmanO guNaiH|
utpAdya zAsa dharmENa gAM yajJaiH puruSaM yaja||11||
paraM zuzrUSaNaM mahyaM syAtprajArakSayA nRpa|
bhagavAMstE prajAbharturhRSIkEzO'nutuSyati||12||
yESAM na tuSTO bhagavAnyajJaliGgO janArdanaH|
tESAM zramO hyapArthAya yadAtmA nAdRtaH svayam||13||

manuruvAca

AdEzE'haM bhagavatO vartEyAmIvasUdana|
sthAnaM tvihAnujAnIhi prajAnAM mama ca prabhO||14||
yadOkaH sarvabhUtAnAM mahI magnA mahAmbhasi|
asyA uddharaNE yatnO dEva dEvyA vidhIyatAm||15||

maitrEya uvAca

paramESThI tvapAM madhyE tathA sannAmavEkSya gAm|
kathamEnAM samunnESya iti dadhyau dhiyA ciram||16||
sRjatO mE kSitirvArbhiH plAvyamAnA rasAM gatA
athAtra kimanuSThEyamasmAbhiH sargayOjitaiH
yasyAhaM hRdayAdAsaM sa IzO vidadhAtu mE||17||
ityabhidhyAyatO nAsA vivarAtsahasAnagha|
varAhatOkO niragAdaGguSThaparimANakaH||18||
tasyAbhipazyataH khasthaH kSaNEna kila bhArata|
gajamAtraH pravavRdhE tadadbhutamabhUnmahat||19||
marIcipramukhairvipraiH kumArairmanunA saha|
dRSTvA tatsaukaraM rUpaM tarkayAmAsa citradhA||20||
kimEtatsUkaravyAjaM sattvaM divyamavasthitam|
ahO batAzcaryamidaM nAsAyA mE viniHsRtam||21||
dRSTO'GguSThazirOmAtraH kSaNAdgaNDazilAsamaH|
api svidbhagavAnESa yajJO mE khEdayanmanaH||22||
iti mImAMsatastasya brahmaNaH saha sUnubhiH|
bhagavAnyajJapuruSO jagarjAgEndrasannibhaH||23||
brahmANaM harSayAmAsa haristAMzca dvijOttamAn|
svagarjitEna kakubhaH pratisvanayatA vibhuH||24||
nizamya tE ghargharitaM svakhEda kSayiSNu mAyAmayasUkarasya|
janastapaHsatyanivAsinastE tribhiH pavitrairmunayO'gRNansma||25||
tESAM satAM vEdavitAnamUrtirbrahmAvadhAryAtmaguNAnuvAdam|
vinadya bhUyO vibudhOdayAya gajEndralIlO jalamAvivEza||26||
utkSiptavAlaH khacaraH kaThOraH saTA vidhunvankhararOmazatvak|
khurAhatAbhraH sitadaMSTra IkSA jyOtirbabhAsE bhagavAnmahIdhraH||27||
ghrANEna pRthvyAH padavIM vijighrankrODApadEzaH svayamadhvarAGgaH|
karAladaMSTrO'pyakarAladRgbhyAmudvIkSya viprAngRNatO'vizatkam||28||
sa vajrakUTAGganipAtavEga vizIrNakukSiH stanayannudanvAn|
utsRSTadIrghOrmibhujairivArtazcukrOza yajJEzvara pAhi mEti||29||
khuraiH kSuraprairdarayaMstadApa utpArapAraM triparU rasAyAm|
dadarza gAM tatra suSupsuragrE yAM jIvadhAnIM svayamabhyadhatta||30||
pAtAlamUlEzvarabhOgasaMhatau vinyasya pAdau pRthivIM ca bibhrataH|
yasyOpamAnO na babhUva sO'cyutO mamAstu mAGgalyavivRddhayE hariH||31||
svadaMSTrayOddhRtya mahIM nimagnAM sa utthitaH saMrurucE rasAyAH|
tatrApi daityaM gadayApatantaM sunAbhasandIpitatIvramanyuH||32||
jaghAna rundhAnamasahyavikramaM sa lIlayEbhaM mRgarADivAmbhasi|
tadraktapaGkAGkitagaNDatuNDO yathA gajEndrO jagatIM vibhindan||33||
tamAlanIlaM sitadantakOTyA kSmAmutkSipantaM gajalIlayAGga|
prajJAya baddhAJjalayO'nuvAkairviriJcimukhyA upatasthurIzam||34||

RSaya UcuH

jitaM jitaM tE'jita yajJabhAvana trayIM tanuM svAM paridhunvatE namaH|
yadrOmagartESu nililyuraddhayastasmai namaH kAraNasUkarAya tE||35||
rUpaM tavaitannanu duSkRtAtmanAM durdarzanaM dEva yadadhvarAtmakam|
chandAMsi yasya tvaci barhirOmasvAjyaM dRzi tvaGghriSu cAturhOtram||36||
sraktuNDa AsItsruva Iza nAsayOriDOdarE camasAH karNarandhrE|
prAzitramAsyE grasanE grahAstu tE yaccarvaNaM tE bhagavannagnihOtram||37||
dIkSAnujanmOpasadaH zirOdharaM tvaM prAyaNIyOdayanIyadaMSTraH|
jihvA pravargyastava zIrSakaM kratOH satyAvasathyaM citayO'savO hi tE||38||
sOmastu rEtaH savanAnyavasthitiH saMsthAvibhEdAstava dEva dhAtavaH|
satrANi sarvANi zarIrasandhistvaM sarvayajJakraturiSTibandhanaH||39||
namO namastE'khilamantradEvatA dravyAya sarvakratavE kriyAtmanE|
vairAgyabhaktyAtmajayAnubhAvita jJAnAya vidyAguravE namO namaH||40||
daMSTrAgrakOTyA bhagavaMstvayA dhRtA virAjatE bhUdhara bhUH sabhUdharA|
yathA vanAnniHsaratO datA dhRtA mataGgajEndrasya sapatrapadminI||41||
trayImayaM rUpamidaM ca saukaraM bhUmaNDalEnAtha datA dhRtEna tE|
cakAsti zRGgODhaghanEna bhUyasA kulAcalEndrasya yathaiva vibhramaH||42||
saMsthApayainAM jagatAM satasthuSAM lOkAya patnImasi mAtaraM pitA|
vidhEma cAsyai namasA saha tvayA yasyAM svatEjO'gnimivAraNAvadhAH||43||
kaH zraddadhItAnyatamastava prabhO rasAM gatAyA bhuva udvibarhaNam|
na vismayO'sau tvayi vizvavismayE yO mAyayEdaM sasRjE'tivismayam||44||
vidhunvatA vEdamayaM nijaM vapurjanastapaHsatyanivAsinO vayam|
saTAzikhOddhUtazivAmbubindubhirvimRjyamAnA bhRzamIza pAvitAH||45||
sa vai bata bhraSTamatistavaiSatE yaH karmaNAM pAramapArakarmaNaH|
yadyOgamAyAguNayOgamOhitaM vizvaM samastaM bhagavanvidhEhi zam||46||

maitrEya uvAca

ityupasthIyamAnO'sau munibhirbrahmavAdibhiH|
salilE svakhurAkrAnta upAdhattAvitAvanim||47||
sa itthaM bhagavAnurvIM viSvaksEnaH prajApatiH|
rasAyA lIlayOnnItAmapsu nyasya yayau hariH||48||
ya EvamEtAM harimEdhasO harEH kathAM subhadrAM kathanIyamAyinaH|
zRNvIta bhaktyA zravayEta vOzatIM janArdanO'syAzu hRdi prasIdati||49||
tasminprasannE sakalAziSAM prabhau kiM durlabhaM tAbhiralaM lavAtmabhiH|
ananyadRSTyA bhajatAM guhAzayaH svayaM vidhattE svagatiM paraH parAm||50||
kO nAma lOkE puruSArthasAravitpurAkathAnAM bhagavatkathAsudhAm
ApIya karNAJjalibhirbhavApahAmahO virajyEta vinA narEtaram||51||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE trayOdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox