From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

caturdazO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

nizamya kauSAraviNOpavarNitAM harEH kathAM kAraNasUkarAtmanaH|
punaH sa papraccha tamudyatAJjalirna cAtitRptO vidurO dhRtavrataH||1||

vidura uvAca

tEnaiva tu munizrESTha hariNA yajJamUrtinA|
AdidaityO hiraNyAkSO hata ityanuzuzruma||2||
tasya cOddharataH kSauNIM svadaMSTrAgrENa lIlayA|
daityarAjasya ca brahmankasmAddhEtOrabhUnmRdhaH||3||
zraddadhAnAya bhaktAya brUhi tajjanmavistaram|
RSE na tRpyati manaH paraM kautUhalaM hi mE||4||

maitrEya uvAca

sAdhu vIra tvayA pRSTamavatArakathAM harEH|
yattvaM pRcchasi martyAnAM mRtyupAzavizAtanIm||5||
yayOttAnapadaH putrO muninA gItayArbhakaH|
mRtyOH kRtvaiva mUrdhnyaGghrimArurOha harEH padam||6||
athAtrApItihAsO'yaM zrutO mE varNitaH purA|
brahmaNA dEvadEvEna dEvAnAmanupRcchatAm||7||
ditirdAkSAyaNI kSattarmArIcaM kazyapaM patim|
apatyakAmA cakamE sandhyAyAM hRcchayArditA||8||
iSTvAgnijihvaM payasA puruSaM yajuSAM patim|
nimlOcatyarka AsInamagnyagArE samAhitam||9||

ditiruvAca

ESa mAM tvatkRtE vidvankAma AttazarAsanaH|
dunOti dInAM vikramya rambhAmiva mataGgajaH||10||
tadbhavAndahyamAnAyAM sapatnInAM samRddhibhiH|
prajAvatInAM bhadraM tE mayyAyuGktAmanugraham||11||
bhartaryAptOrumAnAnAM lOkAnAvizatE yazaH|
patirbhavadvidhO yAsAM prajayA nanu jAyatE||12||
purA pitA nO bhagavAndakSO duhitRvatsalaH|
kaM vRNIta varaM vatsA ityapRcchata naH pRthak||13||
sa viditvAtmajAnAM nO bhAvaM santAnabhAvanaH|
trayOdazAdadAttAsAM yAstE zIlamanuvratAH||14||
atha mE kuru kalyANaM kAmaM kamalalOcana|
ArtOpasarpaNaM bhUmannamOghaM hi mahIyasi||15||
iti tAM vIra mArIcaH kRpaNAM bahubhASiNIm|
pratyAhAnunayanvAcA pravRddhAnaGgakazmalAm||16||
ESa tE'haM vidhAsyAmi priyaM bhIru yadicchasi|
tasyAH kAmaM na kaH kuryAtsiddhistraivargikI yataH||17||
sarvAzramAnupAdAya svAzramENa kalatravAn|
vyasanArNavamatyEti jalayAnairyathArNavam||18||
yAmAhurAtmanO hyardhaM zrEyaskAmasya mAnini|
yasyAM svadhuramadhyasya pumAMzcarati vijvaraH||19||
yAmAzrityEndriyArAtIndurjayAnitarAzramaiH|
vayaM jayEma hElAbhirdasyUndurgapatiryathA||20||
na vayaM prabhavastAM tvAmanukartuM gRhEzvari|
apyAyuSA vA kArtsnyEna yE cAnyE guNagRdhnavaH||21||
athApi kAmamEtaM tE prajAtyai karavANyalam|
yathA mAM nAtirOcanti muhUrtaM pratipAlaya||22||
ESA ghOratamA vElA ghOrANAM ghOradarzanA|
caranti yasyAM bhUtAni bhUtEzAnucarANi ha||23||
EtasyAM sAdhvi sandhyAyAM bhagavAnbhUtabhAvanaH|
parItO bhUtaparSadbhirvRSENATati bhUtarAT||24||
zmazAnacakrAniladhUlidhUmra vikIrNavidyOtajaTAkalApaH|
bhasmAvaguNThAmalarukmadEhO dEvastribhiH pazyati dEvarastE||25||
na yasya lOkE svajanaH parO vA nAtyAdRtO nOta kazcidvigarhyaH|
vayaM vratairyaccaraNApaviddhAmAzAsmahE'jAM bata bhuktabhOgAm||26||
yasyAnavadyAcaritaM manISiNO gRNantyavidyApaTalaM bibhitsavaH|
nirastasAmyAtizayO'pi yatsvayaM pizAcacaryAmacaradgatiH satAm||27||
hasanti yasyAcaritaM hi durbhagAH svAtmanratasyAviduSaH samIhitam|
yairvastramAlyAbharaNAnulEpanaiH zvabhOjanaM svAtmatayOpalAlitam||28||
brahmAdayO yatkRtasEtupAlA yatkAraNaM vizvamidaM ca mAyA|
AjJAkarI yasya pizAcacaryA ahO vibhUmnazcaritaM viDambanam||29||

maitrEya uvAca

saivaM saMviditE bhartrA manmathOnmathitEndriyA|
jagrAha vAsO brahmarSErvRSalIva gatatrapA||30||
sa viditvAtha bhAryAyAstaM nirbandhaM vikarmaNi|
natvA diSTAya rahasi tayAthOpavivEza hi||31||
athOpaspRzya salilaM prANAnAyamya vAgyataH|
dhyAyaJjajApa virajaM brahma jyOtiH sanAtanam||32||
ditistu vrIDitA tEna karmAvadyEna bhArata|
upasaGgamya viprarSimadhOmukhyabhyabhASata||33||

ditiruvAca

na mE garbhamimaM brahmanbhUtAnAmRSabhO'vadhIt|
rudraH patirhi bhUtAnAM yasyAkaravamaMhasam||34||
namO rudrAya mahatE dEvAyOgrAya mIDhuSE|
zivAya nyastadaNDAya dhRtadaNDAya manyavE||35||
sa naH prasIdatAM bhAmO bhagavAnurvanugrahaH|
vyAdhasyApyanukampyAnAM strINAM dEvaH satIpatiH||36||

maitrEya uvAca

svasargasyAziSaM lOkyAmAzAsAnAM pravEpatIm|
nivRttasandhyAniyamO bhAryAmAha prajApatiH||37||

kazyapa uvAca

aprAyatyAdAtmanastE dOSAnmauhUrtikAduta|
mannidEzAticArENa dEvAnAM cAtihElanAt||38||
bhaviSyatastavAbhadrAvabhadrE jATharAdhamau|
lOkAnsapAlAMstrIMzcaNDi muhurAkrandayiSyataH||39||
prANinAM hanyamAnAnAM dInAnAmakRtAgasAm|
strINAM nigRhyamANAnAM kOpitESu mahAtmasu||40||
tadA vizvEzvaraH kruddhO bhagavAllOkabhAvanaH|
haniSyatyavatIryAsau yathAdrInzataparvadhRk||41||

ditiruvAca

vadhaM bhagavatA sAkSAtsunAbhOdArabAhunA|
AzAsE putrayOrmahyaM mA kruddhAdbrAhmaNAdprabhO||42||
na brahmadaNDadagdhasya na bhUtabhayadasya ca|
nArakAzcAnugRhNanti yAM yAM yOnimasau gataH||43||

kazyapa uvAca

kRtazOkAnutApEna sadyaH pratyavamarzanAt|
bhagavatyurumAnAcca bhavE mayyapi cAdarAt||44||
putrasyaiva ca putrANAM bhavitaikaH satAM mataH|
gAsyanti yadyazaH zuddhaM bhagavadyazasA samam||45||
yOgairhEmEva durvarNaM bhAvayiSyanti sAdhavaH|
nirvairAdibhirAtmAnaM yacchIlamanuvartitum||46||
yatprasAdAdidaM vizvaM prasIdati yadAtmakam|
sa svadRgbhagavAnyasya tOSyatE'nanyayA dRzA||47||
sa vai mahAbhAgavatO mahAtmA mahAnubhAvO mahatAM mahiSThaH|
pravRddhabhaktyA hyanubhAvitAzayE nivEzya vaikuNThamimaM vihAsyati||48||
alampaTaH zIladharO guNAkarO hRSTaH pararddhyA vyathitO duHkhitESu|
abhUtazatrurjagataH zOkahartA naidAghikaM tApamivODurAjaH||49||
antarbahizcAmalamabjanEtraM svapUruSEcchAnugRhItarUpam|
pautrastava zrIlalanAlalAmaM draSTA sphuratkuNDalamaNDitAnanam||50||

maitrEya uvAca

zrutvA bhAgavataM pautramamOdata ditirbhRzam
putrayOzca vadhaM kRSNAdviditvAsInmahAmanAH||51||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE caturdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox