From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcadazO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

prAjApatyaM tu tattEjaH paratEjOhanaM ditiH|
dadhAra varSANi zataM zaGkamAnA surArdanAt||1||
lOkE tEnAhatAlOkE lOkapAlA hataujasaH|
nyavEdayanvizvasRjE dhvAntavyatikaraM dizAm||2||

dEvA UcuH

tama EtadvibhO vEttha saMvignA yadvayaM bhRzam|
na hyavyaktaM bhagavataH kAlEnAspRSTavartmanaH||3||
dEvadEva jagaddhAtarlOkanAthazikhAmaNE|
parESAmaparESAM tvaM bhUtAnAmasi bhAvavit||4||
namO vijJAnavIryAya mAyayEdamupEyuSE|
gRhItaguNabhEdAya namastE'vyaktayOnayE||5||
yE tvAnanyEna bhAvEna bhAvayantyAtmabhAvanam|
Atmani prOtabhuvanaM paraM sadasadAtmakam||6||
tESAM supakvayOgAnAM jitazvAsEndriyAtmanAm|
labdhayuSmatprasAdAnAM na kutazcitparAbhavaH||7||
yasya vAcA prajAH sarvA gAvastantyEva yantritAH|
haranti balimAyattAstasmai mukhyAya tE namaH||8||
sa tvaM vidhatsva zaM bhUmaMstamasA luptakarmaNAm|
adabhradayayA dRSTyA ApannAnarhasIkSitum||9||
ESa dEva ditErgarbha OjaH kAzyapamarpitam|
dizastimirayansarvA vardhatE'gnirivaidhasi||10||

maitrEya uvAca

sa prahasya mahAbAhO bhagavAnzabdagOcaraH|
pratyAcaSTAtmabhUrdEvAnprINanrucirayA girA||11||

brahmOvAca

mAnasA mE sutA yuSmat pUrvajAH sanakAdayaH|
cErurvihAyasA lOkAllOkESu vigataspRhAH||12||
ta EkadA bhagavatO vaikuNThasyAmalAtmanaH|
yayurvaikuNThanilayaM sarvalOkanamaskRtam||13||
vasanti yatra puruSAH sarvE vaikuNThamUrtayaH|
yE'nimittanimittEna dharmENArAdhayanharim||14||
yatra cAdyaH pumAnAstE bhagavAnzabdagOcaraH|
sattvaM viSTabhya virajaM svAnAM nO mRDayanvRSaH||15||
yatra naiHzrEyasaM nAma vanaM kAmadughairdrumaiH|
sarvartuzrIbhirvibhrAjatkaivalyamiva mUrtimat||16||
vaimAnikAH salalanAzcaritAni zazvad
gAyanti yatra zamalakSapaNAni bhartuH|
antarjalE'nuvikasanmadhumAdhavInAM
gandhEna khaNDitadhiyO'pyanilaM kSipantaH||17||
pArAvatAnyabhRtasArasacakravAka
dAtyUhahaMsazukatittiribarhiNAM yaH|
kOlAhalO viramatE'ciramAtramuccair
bhRGgAdhipE harikathAmiva gAyamAnE||18||
mandArakundakurabOtpalacampakArNa
punnAganAgabakulAmbujapArijAtAH|
gandhE'rcitE tulasikAbharaNEna tasyA
yasmiMstapaH sumanasO bahu mAnayanti||19||
yatsaGkulaM haripadAnatimAtradRSTair
vaidUryamArakatahEmamayairvimAnaiH|
yESAM bRhatkaTitaTAH smitazObhimukhyaH
kRSNAtmanAM na raja AdadhurutsmayAdyaiH||20||
zrI rUpiNI kvaNayatI caraNAravindaM
lIlAmbujEna harisadmani muktadOSA|
saMlakSyatE sphaTikakuDya upEtahEmni
sammArjatIva yadanugrahaNE'nyayatnaH||21||
vApISu vidrumataTAsvamalAmRtApsu
prESyAnvitA nijavanE tulasIbhirIzam|
abhyarcatI svalakamunnasamIkSya vaktram
ucchESitaM bhagavatEtyamatAGga yacchrIH||22||
yanna vrajantyaghabhidO racanAnuvAdAc
chRNvanti yE'nyaviSayAH kukathA matighnIH|
yAstu zrutA hatabhagairnRbhirAttasArAs
tAMstAnkSipantyazaraNESu tamaHsu hanta||23||
yE'bhyarthitAmapi ca nO nRgatiM prapannA
jJAnaM ca tattvaviSayaM sahadharmaM yatra|
nArAdhanaM bhagavatO vitarantyamuSya
sammOhitA vitatayA bata mAyayA tE||24||
yacca vrajantyanimiSAmRSabhAnuvRttyA
dUrE yamA hyupari naH spRhaNIyazIlAH|
bharturmithaH suyazasaH kathanAnurAga
vaiklavyabASpakalayA pulakIkRtAGgAH||25||
tadvizvagurvadhikRtaM bhuvanaikavandyaM
divyaM vicitravibudhAgryavimAnazOciH|
ApuH parAM mudamapUrvamupEtya yOga
mAyAbalEna munayastadathO vikuNTham||26||
tasminnatItya munayaH SaDasajjamAnAH
kakSAH samAnavayasAvatha saptamAyAm|
dEvAvacakSata gRhItagadau parArdhya
kEyUrakuNDalakirITaviTaGkavESau||27||
mattadvirEphavanamAlikayA nivItau
vinyastayAsitacatuSTayabAhumadhyE|
vaktraM bhruvA kuTilayA sphuTanirgamAbhyAM
raktEkSaNEna ca manAgrabhasaM dadhAnau||28||
dvAryEtayOrnivivizurmiSatOrapRSTvA
pUrvA yathA puraTavajrakapATikA yAH|
sarvatra tE'viSamayA munayaH svadRSTyA
yE saJcarantyavihatA vigatAbhizaGkAH||29||
tAnvIkSya vAtarazanAMzcaturaH kumArAn
vRddhAndazArdhavayasO viditAtmatattvAn|
vEtrENa cAskhalayatAmatadarhaNAMstau
tEjO vihasya bhagavatpratikUlazIlau||30||
tAbhyAM miSatsvanimiSESu niSidhyamAnAH
svarhattamA hyapi harEH pratihArapAbhyAm|
UcuH suhRttamadidRkSitabhaGga ISat
kAmAnujEna sahasA ta upaplutAkSAH||31||

munaya UcuH

kO vAmihaitya bhagavatparicaryayOccais
taddharmiNAM nivasatAM viSamaH svabhAvaH|
tasminprazAntapuruSE gatavigrahE vAM
kO vAtmavatkuhakayOH parizaGkanIyaH||32||
na hyantaraM bhagavatIha samastakukSAv
AtmAnamAtmani nabhO nabhasIva dhIrAH|
pazyanti yatra yuvayOH suraliGginOH kiM
vyutpAditaM hyudarabhEdi bhayaM yatO'sya||33||
tadvAmamuSya paramasya vikuNThabhartuH
kartuM prakRSTamiha dhImahi mandadhIbhyAm|
lOkAnitO vrajatamantarabhAvadRSTyA
pApIyasastraya imE ripavO'sya yatra||34||
tESAmitIritamubhAvavadhArya ghOraM
taM brahmadaNDamanivAraNamastrapUgaiH|
sadyO harEranucarAvuru bibhyatastat
pAdagrahAvapatatAmatikAtarENa||35||
bhUyAdaghOni bhagavadbhirakAri daNDO
yO nau harEta surahElanamapyazESam|
mA vO'nutApakalayA bhagavatsmRtighnO
mOhO bhavEdiha tu nau vrajatOradhO'dhaH||36||
EvaM tadaiva bhagavAnaravindanAbhaH
svAnAM vibudhya sadatikramamAryahRdyaH|
tasminyayau paramahaMsamahAmunInAm
anvESaNIyacaraNau calayansahazrIH||37||
taM tvAgataM pratihRtaupayikaM svapumbhis
tE'cakSatAkSaviSayaM svasamAdhibhAgyam|
haMsazriyOrvyajanayOH zivavAyulOlac
chubhrAtapatrazazikEsarazIkarAmbum||38||
kRtsnaprasAdasumukhaM spRhaNIyadhAma
snEhAvalOkakalayA hRdi saMspRzantam|
zyAmE pRthAvurasi zObhitayA zriyA svaz
cUDAmaNiM subhagayantamivAtmadhiSNyam||39||
pItAMzukE pRthunitambini visphurantyA
kAJcyAlibhirvirutayA vanamAlayA ca|
valguprakOSThavalayaM vinatAsutAMsE
vinyastahastamitarENa dhunAnamabjam||40||
vidyutkSipanmakarakuNDalamaNDanArha
gaNDasthalOnnasamukhaM maNimatkirITam|
dOrdaNDaSaNDavivarE haratA parArdhya
hArENa kandharagatEna ca kaustubhEna||41||
atrOpasRSTamiti cOtsmitamindirAyAH
svAnAM dhiyA viracitaM bahusauSThavADhyam|
mahyaM bhavasya bhavatAM ca bhajantamaGgaM
nEmurnirIkSya na vitRptadRzO mudA kaiH||42||
tasyAravindanayanasya padAravinda
kiJjalkamizratulasImakarandavAyuH|
antargataH svavivarENa cakAra tESAM
saGkSObhamakSarajuSAmapi cittatanvOH||43||
tE vA amuSya vadanAsitapadmakOzam
udvIkSya sundaratarAdharakundahAsam|
labdhAziSaH punaravEkSya tadIyamaGghri
dvandvaM nakhAruNamaNizrayaNaM nidadhyuH||44||
puMsAM gatiM mRgayatAmiha yOgamArgair
dhyAnAspadaM bahumataM nayanAbhirAmam|
pauMsnaM vapurdarzayAnamananyasiddhair
autpattikaiH samagRNanyutamaSTabhOgaiH||45||

kumArA UcuH

yO'ntarhitO hRdi gatO'pi durAtmanAM tvaM
sO'dyaiva nO nayanamUlamananta rAddhaH|
yarhyEva karNavivarENa guhAM gatO naH
pitrAnuvarNitarahA bhavadudbhavEna||46||
taM tvAM vidAma bhagavanparamAtmatattvaM
sattvEna samprati ratiM racayantamESAm|
yattE'nutApaviditairdRDhabhaktiyOgair
udgranthayO hRdi vidurmunayO virAgAH||47||
nAtyantikaM vigaNayantyapi tE prasAdaM
kimvanyadarpitabhayaM bhruva unnayaistE|
yE'Gga tvadaGghrizaraNA bhavataH kathAyAH
kIrtanyatIrthayazasaH kuzalA rasajJAH||48||
kAmaM bhavaH svavRjinairnirayESu naH stAc
cEtO'livadyadi nu tE padayO ramEta|
vAcazca nastulasivadyadi tE'GghrizObhAH
pUryEta tE guNagaNairyadi karNarandhraH||49||
prAduzcakartha yadidaM puruhUta rUpaM
tEnEza nirvRtimavApuralaM dRzO naH
tasmA idaM bhagavatE nama idvidhEma
yO'nAtmanAM durudayO bhagavAnpratItaH||50||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE paJcadazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox