From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SODazO'dhyAyaH

brahmOvAca

iti tadgRNatAM tESAM munInAM yOgadharmiNAm|
pratinandya jagAdEdaM vikuNThanilayO vibhuH||1||

zrIbhagavAnuvAca

Etau tau pArSadau mahyaM jayO vijaya Eva ca|
kadarthIkRtya mAM yadvO bahvakrAtAmatikramam||2||
yastvEtayOrdhRtO daNDO bhavadbhirmAmanuvrataiH|
sa EvAnumatO'smAbhirmunayO dEvahElanAt||3||
tadvaH prasAdayAmyadya brahma daivaM paraM hi mE|
taddhItyAtmakRtaM manyE yatsvapumbhirasatkRtAH||4||
yannAmAni ca gRhNAti lOkO bhRtyE kRtAgasi|
sO'sAdhuvAdastatkIrtiM hanti tvacamivAmayaH||5||
yasyAmRtAmalayazaHzravaNAvagAhaH
sadyaH punAti jagadAzvapacAdvikuNThaH|
sO'haM bhavadbhya upalabdhasutIrthakIrtiz
chindyAM svabAhumapi vaH pratikUlavRttim||6||
yatsEvayA caraNapadmapavitrarENuM
sadyaH kSatAkhilamalaM pratilabdhazIlam|
na zrIrviraktamapi mAM vijahAti yasyAH
prEkSAlavArtha itarE niyamAnvahanti||7||
nAhaM tathAdmi yajamAnahavirvitAnE
zcyOtadghRtaplutamadanhutabhuGmukhEna|
yadbrAhmaNasya mukhatazcaratO'nughAsaM
tuSTasya mayyavahitairnijakarmapAkaiH||8||
yESAM bibharmyahamakhaNDavikuNThayOga
mAyAvibhUtiramalAGghrirajaH kirITaiH|
viprAMstu kO na viSahEta yadarhaNAmbhaH
sadyaH punAti sahacandralalAmalOkAn||9||
yE mE tanUrdvijavarAnduhatIrmadIyA
bhUtAnyalabdhazaraNAni ca bhEdabuddhyA|
drakSyantyaghakSatadRzO hyahimanyavastAn
gRdhrA ruSA mama kuSantyadhidaNDanEtuH||10||
yE brAhmaNAnmayi dhiyA kSipatO'rcayantas
tuSyaddhRdaH smitasudhOkSitapadmavaktrAH|
vANyAnurAgakalayAtmajavadgRNantaH
sambOdhayantyahamivAhamupAhRtastaiH||11||
tanmE svabharturavasAyamalakSamANau
yuSmadvyatikramagatiM pratipadya sadyaH|
bhUyO mamAntikamitAM tadanugrahO mE
yatkalpatAmaciratO bhRtayOrvivAsaH||12||

brahmOvAca

atha tasyOzatIM dEvImRSikulyAM sarasvatIm|
nAsvAdya manyudaSTAnAM tESAmAtmApyatRpyata||13||
satIM vyAdAya zRNvantO laghvIM gurvarthagahvarAm|
vigAhyAgAdhagambhIrAM na vidustaccikIrSitam||14||
tE yOgamAyayArabdha pAramESThyamahOdayam|
prOcuH prAJjalayO viprAH prahRSTAH kSubhitatvacaH||15||

RSaya UcuH

na vayaM bhagavanvidmastava dEva cikIrSitam|
kRtO mE'nugrahazcEti yadadhyakSaH prabhASasE||16||
brahmaNyasya paraM daivaM brAhmaNAH kila tE prabhO|
viprANAM dEvadEvAnAM bhagavAnAtmadaivatam||17||
tvattaH sanAtanO dharmO rakSyatE tanubhistava|
dharmasya paramO guhyO nirvikArO bhavAnmataH||18||
taranti hyaJjasA mRtyuM nivRttA yadanugrahAt|
yOginaH sa bhavAnkiM svidanugRhyEta yatparaiH||19||
yaM vai vibhUtirupayAtyanuvElamanyair
arthArthibhiH svazirasA dhRtapAdarENuH|
dhanyArpitAGghritulasInavadAmadhAmnO
lOkaM madhuvratapatEriva kAmayAnA||20||
yastAM viviktacaritairanuvartamAnAM
nAtyAdriyatparamabhAgavataprasaGgaH|
sa tvaM dvijAnupathapuNyarajaHpunItaH
zrIvatsalakSma kimagA bhagabhAjanastvam||21||
dharmasya tE bhagavatastriyuga tribhiH svaiH
padbhizcarAcaramidaM dvijadEvatArtham|
nUnaM bhRtaM tadabhighAti rajastamazca
sattvEna nO varadayA tanuvA nirasya||22||
na tvaM dvijOttamakulaM yadi hAtmagOpaM
gOptA vRSaH svarhaNEna sasUnRtEna|
tarhyEva naGkSyati zivastava dEva panthA
lOkO'grahISyadRSabhasya hi tatpramANam||23||
tattE'nabhISTamiva sattvanidhErvidhitsOH
kSEmaM janAya nijazaktibhiruddhRtArEH|
naitAvatA tryadhipatErbata vizvabhartus
tEjaH kSataM tvavanatasya sa tE vinOdaH||24||
yaM vAnayOrdamamadhIza bhavAnvidhattE
vRttiM nu vA tadanumanmahi nirvyalIkam|
asmAsu vA ya ucitO dhriyatAM sa daNDO
yE'nAgasau vayamayuGkSmahi kilbiSENa||25||

zrIbhagavAnuvAca

Etau surEtaragatiM pratipadya sadyaH
saMrambhasambhRtasamAdhyanubaddhayOgau|
bhUyaH sakAzamupayAsyata Azu yO vaH
zApO mayaiva nimitastadavEta viprAH||26||

brahmOvAca

atha tE munayO dRSTvA nayanAnandabhAjanam|
vaikuNThaM tadadhiSThAnaM vikuNThaM ca svayaMprabham||27||
bhagavantaM parikramya praNipatyAnumAnya ca|
pratijagmuH pramuditAH zaMsantO vaiSNavIM zriyam||28||
bhagavAnanugAvAha yAtaM mA bhaiSTamastu zam|
brahmatEjaH samarthO'pi hantuM nEcchE mataM tu mE||29||
Etatpuraiva nirdiSTaM ramayA kruddhayA yadA|
purApavAritA dvAri vizantI mayyupAratE||30||
mayi saMrambhayOgEna nistIrya brahmahElanam|
pratyESyataM nikAzaM mE kAlEnAlpIyasA punaH||31||
dvAHsthAvAdizya bhagavAnvimAnazrENibhUSaNam|
sarvAtizayayA lakSmyA juSTaM svaM dhiSNyamAvizat||32||
tau tu gIrvANaRSabhau dustarAddharilOkataH|
hatazriyau brahmazApAdabhUtAM vigatasmayau||33||
tadA vikuNThadhiSaNAttayOrnipatamAnayOH|
hAhAkArO mahAnAsIdvimAnAgryESu putrakAH||34||
tAvEva hyadhunA prAptau pArSadapravarau harEH|
ditErjaTharanirviSTaM kAzyapaM tEja ulbaNam||35||
tayOrasurayOradya tEjasA yamayOrhi vaH|
AkSiptaM tEja Etarhi bhagavAMstadvidhitsati||36||
vizvasya yaH sthitilayOdbhavahEturAdyO
yOgEzvarairapi duratyayayOgamAyaH
kSEmaM vidhAsyati sa nO bhagavAMstryadhIzas
tatrAsmadIyavimRzEna kiyAnihArthaH||37||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE SODazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox