From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptadazO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

nizamyAtmabhuvA gItaM kAraNaM zaGkayOjjhitAH|
tataH sarvE nyavartanta tridivAya divaukasaH||1||
ditistu bharturAdEzAdapatyaparizaGkinI|
pUrNE varSazatE sAdhvI putrau prasuSuvE yamau||2||
utpAtA bahavastatra nipEturjAyamAnayOH|
divi bhuvyantarikSE ca lOkasyOrubhayAvahAH||3||
sahAcalA bhuvazcElurdizaH sarvAH prajajvaluH|
sOlkAzcAzanayaH pEtuH kEtavazcArtihEtavaH||4||
vavau vAyuH suduHsparzaH phUtkArAnIrayanmuhuH|
unmUlayannagapatInvAtyAnIkO rajOdhvajaH||5||
uddhasattaDidambhOda ghaTayA naSTabhAgaNE|
vyOmni praviSTatamasA na sma vyAdRzyatE padam||6||
cukrOza vimanA vArdhirudUrmiH kSubhitOdaraH|
sOdapAnAzca saritazcukSubhuH zuSkapaGkajAH||7||
muhuH paridhayO'bhUvansarAhvOH zazisUryayOH|
nirghAtA rathanirhrAdA vivarEbhyaH prajajJirE||8||
antargrAmESu mukhatO vamantyO vahnimulbaNam|
sRgAlOlUkaTaGkAraiH praNEdurazivaM zivAH||9||
saGgItavadrOdanavadunnamayya zirOdharAm|
vyamuJcanvividhA vAcO grAmasiMhAstatastataH||10||
kharAzca karkazaiH kSattaH khurairghnantO dharAtalam|
khArkArarabhasA mattAH paryadhAvanvarUthazaH||11||
rudantO rAsabhatrastA nIDAdudapatankhagAH|
ghOSE'raNyE ca pazavaH zakRnmUtramakurvata||12||
gAvO'trasannasRgdOhAstOyadAH pUyavarSiNaH|
vyarudandEvaliGgAni drumAH pEturvinAnilam||13||
grahAnpuNyatamAnanyE bhagaNAMzcApi dIpitAH|
aticErurvakragatyA yuyudhuzca parasparam||14||
dRSTvAnyAMzca mahOtpAtAnatattattvavidaH prajAH|
brahmaputrAnRtE bhItA mEnirE vizvasamplavam||15||
tAvAdidaityau sahasA vyajyamAnAtmapauruSau|
vavRdhAtE'zmasArENa kAyEnAdripatI iva||16||
divispRzau hEmakirITakOTibhirniruddhakASThau sphuradaGgadAbhujau|
gAM kampayantau caraNaiH padE padE kaTyA sukAJcyArkamatItya tasthatuH||17||
prajApatirnAma tayOrakArSIdyaH prAksvadEhAdyamayOrajAyata|
taM vai hiraNyakazipuM viduH prajA yaM taM hiraNyAkSamasUta sAgrataH||18||
cakrE hiraNyakazipurdOrbhyAM brahmavarENa ca|
vazE sapAlAnlOkAMstrInakutOmRtyuruddhataH||19||
hiraNyAkSO'nujastasya priyaH prItikRdanvaham|
gadApANirdivaM yAtO yuyutsurmRgayanraNam||20||
taM vIkSya duHsahajavaM raNatkAJcananUpuram|
vaijayantyA srajA juSTamaMsanyastamahAgadam||21||
manOvIryavarOtsiktamasRNyamakutObhayam|
bhItA nililyirE dEvAstArkSyatrastA ivAhayaH||22||
sa vai tirOhitAndRSTvA mahasA svEna daityarAT|
sEndrAndEvagaNAnkSIbAnapazyanvyanadadbhRzam||23||
tatO nivRttaH krIDiSyangambhIraM bhImanisvanam|
vijagAhE mahAsattvO vArdhiM matta iva dvipaH||24||
tasminpraviSTE varuNasya sainikA yAdOgaNAH sannadhiyaH sasAdhvasAH|
ahanyamAnA api tasya varcasA pradharSitA dUrataraM pradudruvuH||25||
sa varSapUgAnudadhau mahAbalazcaranmahOrmIJchvasanEritAnmuhuH|
maurvyAbhijaghnE gadayA vibhAvarImAsEdivAMstAta purIM pracEtasaH||26||
tatrOpalabhyAsuralOkapAlakaM yAdOgaNAnAmRSabhaM pracEtasam|
smayanpralabdhuM praNipatya nIcavajjagAda mE dEhyadhirAja saMyugam||27||
tvaM lOkapAlO'dhipatirbRhacchravA vIryApahO durmadavIramAninAm|
vijitya lOkE'khiladaityadAnavAnyadrAjasUyEna purAyajatprabhO||28||
sa EvamutsiktamadEna vidviSA dRDhaM pralabdhO bhagavAnapAM patiH|
rOSaM samutthaM zamayansvayA dhiyA vyavOcadaGgOpazamaM gatA vayam||29||
pazyAmi nAnyaM puruSAtpurAtanAdyaH saMyugE tvAM raNamArgakOvidam|
ArAdhayiSyatyasurarSabhEhi taM manasvinO yaM gRNatE bhavAdRzAH||30||
taM vIramArAdabhipadya vismayaH zayiSyasE vIrazayE zvabhirvRtaH
yastvadvidhAnAmasatAM prazAntayE rUpANi dhattE sadanugrahEcchayA||31||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE saptadazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox