From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

aSTAdazO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

tadEvamAkarNya jalEzabhASitaM mahAmanAstadvigaNayya durmadaH|
harErviditvA gatimaGga nAradAdrasAtalaM nirvivizE tvarAnvitaH||1||
dadarza tatrAbhijitaM dharAdharaM prOnnIyamAnAvanimagradaMSTrayA|
muSNantamakSNA svarucO'ruNazriyA jahAsa cAhO vanagOcarO mRgaH||2||
AhainamEhyajJa mahIM vimuJca nO rasaukasAM vizvasRjEyamarpitA|
na svasti yAsyasyanayA mamEkSataH surAdhamAsAditasUkarAkRtE||3||
tvaM naH sapatnairabhavAya kiM bhRtO yO mAyayA hantyasurAnparOkSajit|
tvAM yOgamAyAbalamalpapauruSaM saMsthApya mUDha pramRjE suhRcchucaH||4||
tvayi saMsthitE gadayA zIrNazIrSaNyasmadbhujacyutayA yE ca tubhyam|
baliM harantyRSayO yE ca dEvAH svayaM sarvE na bhaviSyantyamUlAH||5||
sa tudyamAnO'riduruktatOmarairdaMSTrAgragAM gAmupalakSya bhItAm|
tOdaM mRSanniragAdambumadhyAdgrAhAhataH sakarENuryathEbhaH||6||
taM niHsarantaM salilAdanudrutO hiraNyakEzO dviradaM yathA jhaSaH|
karAladaMSTrO'zaninisvanO'bravIdgatahriyAM kiM tvasatAM vigarhitam||7||
sa gAmudastAtsalilasya gOcarE vinyasya tasyAmadadhAtsvasattvam|
abhiSTutO vizvasRjA prasUnairApUryamANO vibudhaiH pazyatO'rEH||8||
parAnuSaktaM tapanIyOpakalpaM mahAgadaM kAJcanacitradaMzam|
marmANyabhIkSNaM pratudantaM duruktaiH pracaNDamanyuH prahasaMstaM babhASE||9||

zrIbhagavAnuvAca

satyaM vayaM bhO vanagOcarA mRgA yuSmadvidhAnmRgayE grAmasiMhAn|
na mRtyupAzaiH pratimuktasya vIrA vikatthanaM tava gRhNantyabhadra||10||
EtE vayaM nyAsaharA rasaukasAM gatahriyO gadayA drAvitAstE|
tiSThAmahE'thApi kathaJcidAjau sthEyaM kva yAmO balinOtpAdya vairam||11||
tvaM padrathAnAM kila yUthapAdhipO ghaTasva nO'svastaya AzvanUhaH|
saMsthApya cAsmAnpramRjAzru svakAnAM yaH svAM pratijJAM nAtipipartyasabhyaH||12||

maitrEya uvAca

sO'dhikSiptO bhagavatA pralabdhazca ruSA bhRzam|
AjahArOlbaNaM krOdhaM krIDyamAnO'hirADiva||13||
sRjannamarSitaH zvAsAnmanyupracalitEndriyaH|
AsAdya tarasA daityO gadayA nyahanaddharim||14||
bhagavAMstu gadAvEgaM visRSTaM ripuNOrasi|
avaJcayattirazcInO yOgArUDha ivAntakam||15||
punargadAM svAmAdAya bhrAmayantamabhIkSNazaH|
abhyadhAvaddhariH kruddhaH saMrambhAddaSTadacchadam||16||
tatazca gadayArAtiM dakSiNasyAM bhruvi prabhuH|
AjaghnE sa tu tAM saumya gadayA kOvidO'hanat||17||
EvaM gadAbhyAM gurvIbhyAM haryakSO harirEva ca|
jigISayA susaMrabdhAvanyOnyamabhijaghnatuH||18||
tayOH spRdhOstigmagadAhatAGgayOH kSatAsravaghrANavivRddhamanyvOH|
vicitramArgAMzcaratOrjigISayA vyabhAdilAyAmiva zuSmiNOrmRdhaH||19||
daityasya yajJAvayavasya mAyA gRhItavArAhatanOrmahAtmanaH|
kauravya mahyAM dviSatOrvimardanaM didRkSurAgAdRSibhirvRtaH svarAT||20||
AsannazauNDIramapEtasAdhvasaM kRtapratIkAramahAryavikramam|
vilakSya daityaM bhagavAnsahasraNIrjagAda nArAyaNamAdisUkaram||21||

brahmOvAca

ESa tE dEva dEvAnAmaGghrimUlamupEyuSAm|
viprANAM saurabhEyINAM bhUtAnAmapyanAgasAm||22||
AgaskRdbhayakRdduSkRdasmadrAddhavarO'suraH|
anvESannapratirathO lOkAnaTati kaNTakaH||23||
mainaM mAyAvinaM dRptaM niraGkuzamasattamam|
AkrIDa bAlavaddEva yathAzIviSamutthitam||24||
na yAvadESa vardhEta svAM vElAM prApya dAruNaH|
svAM dEva mAyAmAsthAya tAvajjahyaghamacyuta||25||
ESA ghOratamA sandhyA lOkacchambaTkarI prabhO|
upasarpati sarvAtmansurANAM jayamAvaha||26||
adhunaiSO'bhijinnAma yOgO mauhUrtikO hyagAt|
zivAya nastvaM suhRdAmAzu nistara dustaram||27||
diSTyA tvAM vihitaM mRtyumayamAsAditaH svayam
vikramyainaM mRdhE hatvA lOkAnAdhEhi zarmaNi||28||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE aSTAdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox