From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkOnaviMzO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

avadhArya viriJcasya nirvyalIkAmRtaM vacaH|
prahasya prEmagarbhENa tadapAGgEna sO'grahIt||1||
tataH sapatnaM mukhatazcarantamakutObhayam|
jaghAnOtpatya gadayA hanAvasuramakSajaH||2||
sA hatA tEna gadayA vihatA bhagavatkarAt|
vighUrNitApatadrEjE tadadbhutamivAbhavat||3||
sa tadA labdhatIrthO'pi na babAdhE nirAyudham|
mAnayansa mRdhE dharmaM viSvaksEnaM prakOpayan||4||
gadAyAmapaviddhAyAM hAhAkArE vinirgatE|
mAnayAmAsa taddharmaM sunAbhaM cAsmaradvibhuH||5||
taM vyagracakraM ditiputrAdhamEna svapArSadamukhyEna viSajjamAnam|
citrA vAcO'tadvidAM khEcarANAM tatra smAsansvasti tE'muM jahIti||6||
sa taM nizAmyAttarathAGgamagratO vyavasthitaM padmapalAzalOcanam|
vilOkya cAmarSapariplutEndriyO ruSA svadantacchadamAdazacchvasan||7||
karAladaMSTrazcakSurbhyAM saJcakSANO dahanniva|
abhiplutya svagadayA hatO'sItyAhanaddharim||8||
padA savyEna tAM sAdhO bhagavAnyajJasUkaraH|
lIlayA miSataH zatrOH prAharadvAtaraMhasam||9||
Aha cAyudhamAdhatsva ghaTasva tvaM jigISasi|
ityuktaH sa tadA bhUyastADayanvyanadadbhRzam||10||
tAM sa ApatatIM vIkSya bhagavAnsamavasthitaH|
jagrAha lIlayA prAptAM garutmAniva pannagIm||11||
svapauruSE pratihatE hatamAnO mahAsuraH|
naicchadgadAM dIyamAnAM hariNA vigataprabhaH||12||
jagrAha trizikhaM zUlaM jvalajjvalanalOlupam|
yajJAya dhRtarUpAya viprAyAbhicaranyathA||13||
tadOjasA daityamahAbhaTArpitaM cakAsadantaHkha udIrNadIdhiti|
cakrENa cicchEda nizAtanEminA hariryathA tArkSyapatatramujjhitam||14||
vRkNE svazUlE bahudhAriNA harEH pratyEtya vistIrNamurO vibhUtimat|
pravRddharOSaH sa kaThOramuSTinA nadanprahRtyAntaradhIyatAsuraH||15||
tEnEtthamAhataH kSattarbhagavAnAdisUkaraH|
nAkampata manAkkvApi srajA hata iva dvipaH||16||
athOrudhAsRjanmAyAM yOgamAyEzvarE harau|
yAM vilOkya prajAstrastA mEnirE'syOpasaMyamam||17||
pravavurvAyavazcaNDAstamaH pAMsavamairayan|
digbhyO nipEturgrAvANaH kSEpaNaiH prahitA iva||18||
dyaurnaSTabhagaNAbhraughaiH savidyutstanayitnubhiH|
varSadbhiH pUyakEzAsRg viNmUtrAsthIni cAsakRt||19||
girayaH pratyadRzyanta nAnAyudhamucO'nagha|
digvAsasO yAtudhAnyaH zUlinyO muktamUrdhajAH||20||
bahubhiryakSarakSObhiH pattyazvarathakuJjaraiH|
AtatAyibhirutsRSTA hiMsrA vAcO'tivaizasAH||21||
prAduSkRtAnAM mAyAnAmAsurINAM vinAzayat|
sudarzanAstraM bhagavAnprAyuGkta dayitaM tripAt||22||
tadA ditEH samabhavatsahasA hRdi vEpathuH|
smarantyA bharturAdEzaM stanAccAsRkprasusruvE||23||
vinaSTAsu svamAyAsu bhUyazcAvrajya kEzavam|
ruSOpagUhamAnO'muM dadRzE'vasthitaM bahiH||24||
taM muSTibhirvinighnantaM vajrasArairadhOkSajaH|
karENa karNamUlE'hanyathA tvASTraM marutpatiH||25||
sa AhatO vizvajitA hyavajJayA paribhramadgAtra udastalOcanaH|
vizIrNabAhvaGghrizirOruhO'patadyathA nagEndrO lulitO nabhasvatA||26||
kSitau zayAnaM tamakuNThavarcasaM karAladaMSTraM paridaSTadacchadam|
ajAdayO vIkSya zazaMsurAgatA ahO imaM kO nu labhEta saMsthitim||27||
yaM yOginO yOgasamAdhinA rahO dhyAyanti liGgAdasatO mumukSayA|
tasyaiSa daityaRSabhaH padAhatO mukhaM prapazyaMstanumutsasarja ha||28||
Etau tau pArSadAvasya zApAdyAtAvasadgatim|
punaH katipayaiH sthAnaM prapatsyEtE ha janmabhiH||29||

dEvA UcuH

namO namastE'khilayajJatantavE sthitau gRhItAmalasattvamUrtayE|
diSTyA hatO'yaM jagatAmaruntudastvatpAdabhaktyA vayamIza nirvRtAH||30||

maitrEya uvAca

EvaM hiraNyAkSamasahyavikramaM sa sAdayitvA harirAdisUkaraH|
jagAma lOkaM svamakhaNDitOtsavaM samIDitaH puSkaraviSTarAdibhiH||31||
mayA yathAnUktamavAdi tE harEH kRtAvatArasya sumitra cESTitam|
yathA hiraNyAkSa udAravikramO mahAmRdhE krIDanavannirAkRtaH||32||

sUta uvAca

iti kauSAravAkhyAtAmAzrutya bhagavatkathAm|
kSattAnandaM paraM lEbhE mahAbhAgavatO dvija||33||
anyESAM puNyazlOkAnAmuddAmayazasAM satAm|
upazrutya bhavEnmOdaH zrIvatsAGkasya kiM punaH||34||
yO gajEndraM jhaSagrastaM dhyAyantaM caraNAmbujam|
krOzantInAM karENUnAM kRcchratO'mOcayaddrutam||35||
taM sukhArAdhyamRjubhirananyazaraNairnRbhiH|
kRtajJaH kO na sEvEta durArAdhyamasAdhubhiH||36||
yO vai hiraNyAkSavadhaM mahAdbhutaM vikrIDitaM kAraNasUkarAtmanaH|
zRNOti gAyatyanumOdatE'JjasA vimucyatE brahmavadhAdapi dvijAH||37||
EtanmahApuNyamalaM pavitraM dhanyaM yazasyaM padamAyurAziSAm
prANEndriyANAM yudhi zauryavardhanaM nArAyaNO'ntE gatiraGga zRNvatAm||38||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE EkOnaviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox