From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

viMzO'dhyAyaH

zaunaka uvAca

mahIM pratiSThAmadhyasya sautE svAyambhuvO manuH|
kAnyanvatiSThaddvArANi mArgAyAvarajanmanAm||1||
kSattA mahAbhAgavataH kRSNasyaikAntikaH suhRt|
yastatyAjAgrajaM kRSNE sApatyamaghavAniti||2||
dvaipAyanAdanavarO mahitvE tasya dEhajaH|
sarvAtmanA zritaH kRSNaM tatparAMzcApyanuvrataH||3||
kimanvapRcchanmaitrEyaM virajAstIrthasEvayA|
upagamya kuzAvarta AsInaM tattvavittamam||4||
tayOH saMvadatOH sUta pravRttA hyamalAH kathAH|
ApO gAGgA ivAghaghnIrharEH pAdAmbujAzrayAH||5||
tA naH kIrtaya bhadraM tE kIrtanyOdArakarmaNaH|
rasajJaH kO nu tRpyEta harilIlAmRtaM piban||6||
EvamugrazravAH pRSTa RSibhirnaimiSAyanaiH|
bhagavatyarpitAdhyAtmastAnAha zrUyatAmiti||7||

sUta uvAca

harErdhRtakrODatanOH svamAyayA nizamya gOruddharaNaM rasAtalAt|
lIlAM hiraNyAkSamavajJayA hataM saJjAtaharSO munimAha bhArataH||8||

vidura uvAca

prajApatipatiH sRSTvA prajAsargE prajApatIn|
kimArabhata mE brahmanprabrUhyavyaktamArgavit||9||
yE marIcyAdayO viprA yastu svAyambhuvO manuH|
tE vai brahmaNa AdEzAtkathamEtadabhAvayan||10||
sadvitIyAH kimasRjansvatantrA uta karmasu|
AhO svitsaMhatAH sarva idaM sma samakalpayan||11||

maitrEya uvAca

daivEna durvitarkyENa parENAnimiSENa ca|
jAtakSObhAdbhagavatO mahAnAsIdguNatrayAt||12||
rajaHpradhAnAnmahatastriliGgO daivacOditAt|
jAtaH sasarja bhUtAdirviyadAdIni paJcazaH||13||
tAni caikaikazaH sraSTumasamarthAni bhautikam|
saMhatya daivayOgEna haimamaNDamavAsRjan||14||
sO'zayiSTAbdhisalilE ANDakOzO nirAtmakaH|
sAgraM vai varSasAhasramanvavAtsIttamIzvaraH||15||
tasya nAbhErabhUtpadmaM sahasrArkOrudIdhiti|
sarvajIvanikAyaukO yatra svayamabhUtsvarAT||16||
sO'nuviSTO bhagavatA yaH zEtE salilAzayE|
lOkasaMsthAM yathA pUrvaM nirmamE saMsthayA svayA||17||
sasarja cchAyayAvidyAM paJcaparvANamagrataH|
tAmisramandhatAmisraM tamO mOhO mahAtamaH||18||
visasarjAtmanaH kAyaM nAbhinandaMstamOmayam|
jagRhuryakSarakSAMsi rAtriM kSuttRTsamudbhavAm||19||
kSuttRDbhyAmupasRSTAstE taM jagdhumabhidudruvuH|
mA rakSatainaM jakSadhvamityUcuH kSuttRDarditAH||20||
dEvastAnAha saMvignO mA mAM jakSata rakSata|
ahO mE yakSarakSAMsi prajA yUyaM babhUvitha||21||
dEvatAH prabhayA yA yA dIvyanpramukhatO'sRjat|
tE ahArSurdEvayantO visRSTAM tAM prabhAmahaH||22||
dEvO'dEvAJjaghanataH sRjati smAtilOlupAn|
ta EnaM lOlupatayA maithunAyAbhipEdirE||23||
tatO hasansa bhagavAnasurairnirapatrapaiH|
anvIyamAnastarasA kruddhO bhItaH parApatat||24||
sa upavrajya varadaM prapannArtiharaM harim|
anugrahAya bhaktAnAmanurUpAtmadarzanam||25||
pAhi mAM paramAtmaMstE prESaNEnAsRjaM prajAH|
tA imA yabhituM pApA upAkrAmanti mAM prabhO||26||
tvamEkaH kila lOkAnAM kliSTAnAM klEzanAzanaH|
tvamEkaH klEzadastESAmanAsannapadAM tava||27||
sO'vadhAryAsya kArpaNyaM viviktAdhyAtmadarzanaH|
vimuJcAtmatanuM ghOrAmityuktO vimumOca ha||28||
tAM kvaNaccaraNAmbhOjAM madavihvalalOcanAm|
kAJcIkalApavilasad dukUlacchannarOdhasam||29||
anyOnyazlESayOttuGga nirantarapayOdharAm|
sunAsAM sudvijAM snigdha hAsalIlAvalOkanAm||30||
gUhantIM vrIDayAtmAnaM nIlAlakavarUthinIm|
upalabhyAsurA dharma sarvE sammumuhuH striyam||31||
ahO rUpamahO dhairyamahO asyA navaM vayaH|
madhyE kAmayamAnAnAmakAmEva visarpati||32||
vitarkayantO bahudhA tAM sandhyAM pramadAkRtim|
abhisambhAvya vizrambhAtparyapRcchankumEdhasaH||33||
kAsi kasyAsi rambhOru kO vArthastE'tra bhAmini|
rUpadraviNapaNyEna durbhagAnnO vibAdhasE||34||
yA vA kAcittvamabalE diSTyA sandarzanaM tava|
utsunOSIkSamANAnAM kandukakrIDayA manaH||35||
naikatra tE jayati zAlini pAdapadmaM
ghnantyA muhuH karatalEna patatpataGgam|
madhyaM viSIdati bRhatstanabhArabhItaM
zAntEva dRSTiramalA suzikhAsamUhaH||36||
iti sAyantanIM sandhyAmasurAH pramadAyatIm|
pralObhayantIM jagRhurmatvA mUDhadhiyaH striyam||37||
prahasya bhAvagambhIraM jighrantyAtmAnamAtmanA|
kAntyA sasarja bhagavAngandharvApsarasAM gaNAn||38||
visasarja tanuM tAM vai jyOtsnAM kAntimatIM priyAm|
ta Eva cAdaduH prItyA vizvAvasupurOgamAH||39||
sRSTvA bhUtapizAcAMzca bhagavAnAtmatandriNA|
digvAsasO muktakEzAnvIkSya cAmIlayaddRzau||40||
jagRhustadvisRSTAM tAM jRmbhaNAkhyAM tanuM prabhOH
nidrAmindriyaviklEdO yayA bhUtESu dRzyatE
yEnOcchiSTAndharSayanti tamunmAdaM pracakSatE||41||
UrjasvantaM manyamAna AtmAnaM bhagavAnajaH|
sAdhyAngaNAnpitRgaNAnparOkSENAsRjatprabhuH||42||
ta AtmasargaM taM kAyaM pitaraH pratipEdirE|
sAdhyEbhyazca pitRbhyazca kavayO yadvitanvatE||43||
siddhAnvidyAdharAMzcaiva tirOdhAnEna sO'sRjat|
tEbhyO'dadAttamAtmAnamantardhAnAkhyamadbhutam||44||
sa kinnarAnkimpuruSAnpratyAtmyEnAsRjatprabhuH|
mAnayannAtmanAtmAnamAtmAbhAsaM vilOkayan||45||
tE tu tajjagRhU rUpaM tyaktaM yatparamESThinA|
mithunIbhUya gAyantastamEvOSasi karmabhiH||46||
dEhEna vai bhOgavatA zayAnO bahucintayA|
sargE'nupacitE krOdhAdutsasarja ha tadvapuH||47||
yE'hIyantAmutaH kEzA ahayastE'Gga jajJirE|
sarpAH prasarpataH krUrA nAgA bhOgOrukandharAH||48||
sa AtmAnaM manyamAnaH kRtakRtyamivAtmabhUH|
tadA manUnsasarjAntE manasA lOkabhAvanAn||49||
tEbhyaH sO'sRjatsvIyaM puraM puruSamAtmavAn|
tAndRSTvA yE purA sRSTAH prazazaMsuH prajApatim||50||
ahO EtajjagatsraSTaH sukRtaM bata tE kRtam|
pratiSThitAH kriyA yasminsAkamannamadAma hE||51||
tapasA vidyayA yuktO yOgEna susamAdhinA|
RSInRSirhRSIkEzaH sasarjAbhimatAH prajAH||52||
tEbhyazcaikaikazaH svasya dEhasyAMzamadAdajaH
yattatsamAdhiyOgarddhi tapOvidyAviraktimat||53||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE viMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox