From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkaviMzO'dhyAyaH

vidura uvAca

svAyambhuvasya ca manOraMzaH paramasammataH|
kathyatAM bhagavanyatra maithunEnaidhirE prajAH||1||
priyavratOttAnapAdau sutau svAyambhuvasya vai|
yathAdharmaM jugupatuH saptadvIpavatIM mahIm||2||
tasya vai duhitA brahmandEvahUtIti vizrutA|
patnI prajApatEruktA kardamasya tvayAnagha||3||
tasyAM sa vai mahAyOgI yuktAyAM yOgalakSaNaiH|
sasarja katidhA vIryaM tanmE zuzrUSavE vada||4||
ruciryO bhagavAnbrahmandakSO vA brahmaNaH sutaH|
yathA sasarja bhUtAni labdhvA bhAryAM ca mAnavIm||5||

maitrEya uvAca

prajAH sRjEti bhagavAnkardamO brahmaNOditaH|
sarasvatyAM tapastEpE sahasrANAM samA daza||6||
tataH samAdhiyuktEna kriyAyOgEna kardamaH|
samprapEdE hariM bhaktyA prapannavaradAzuSam||7||
tAvatprasannO bhagavAnpuSkarAkSaH kRtE yugE|
darzayAmAsa taM kSattaH zAbdaM brahma dadhadvapuH||8||
sa taM virajamarkAbhaM sitapadmOtpalasrajam|
snigdhanIlAlakavrAta vaktrAbjaM virajO'mbaram||9||
kirITinaM kuNDalinaM zaGkhacakragadAdharam|
zvEtOtpalakrIDanakaM manaHsparzasmitEkSaNam||10||
vinyastacaraNAmbhOjamaMsadEzE garutmataH|
dRSTvA khE'vasthitaM vakSaH zriyaM kaustubhakandharam||11||
jAtaharSO'patanmUrdhnA kSitau labdhamanOrathaH|
gIrbhistvabhyagRNAtprIti svabhAvAtmA kRtAJjaliH||12||

RSiruvAca

juSTaM batAdyAkhilasattvarAzEH sAMsiddhyamakSNOstava darzanAnnaH|
yaddarzanaM janmabhirIDya sadbhirAzAsatE yOginO rUDhayOgAH||13||
yE mAyayA tE hatamEdhasastvat pAdAravindaM bhavasindhupOtam|
upAsatE kAmalavAya tESAM rAsIza kAmAnnirayE'pi yE syuH||14||
tathA sa cAhaM parivODhukAmaH samAnazIlAM gRhamEdhadhEnum|
upEyivAnmUlamazESamUlaM durAzayaH kAmadughAGghripasya||15||
prajApatEstE vacasAdhIza tantyA lOkaH kilAyaM kAmahatO'nubaddhaH|
ahaM ca lOkAnugatO vahAmi baliM ca zuklAnimiSAya tubhyam||16||
lOkAMzca lOkAnugatAnpazUMzca hitvA zritAstE caraNAtapatram|
parasparaM tvadguNavAdasIdhu pIyUSaniryApitadEhadharmAH||17||
na tE'jarAkSabhramirAyurESAM trayOdazAraM trizataM SaSTiparva|
SaNnEmyanantacchadi yattriNAbhi karAlasrOtO jagadAcchidya dhAvat||18||
EkaH svayaM sanjagataH sisRkSayA dvitIyayAtmannadhiyOgamAyayA|
sRjasyadaH pAsi punargrasiSyasE yathOrNanAbhirbhagavansvazaktibhiH||19||
naitadbatAdhIza padaM tavEpsitaM yanmAyayA nastanuSE bhUtasUkSmam|
anugrahAyAstvapi yarhi mAyayA lasattulasyA bhagavAnvilakSitaH||20||
taM tvAnubhUtyOparatakriyArthaM svamAyayA vartitalOkatantram|
namAmyabhIkSNaM namanIyapAda sarOjamalpIyasi kAmavarSam||21||

RSiruvAca

ityavyalIkaM praNutO'bjanAbhastamAbabhASE vacasAmRtEna|
suparNapakSOpari rOcamAnaH prEmasmitOdvIkSaNavibhramadbhrUH||22||

zrIbhagavAnuvAca

viditvA tava caityaM mE puraiva samayOji tat|
yadarthamAtmaniyamaistvayaivAhaM samarcitaH||23||
na vai jAtu mRSaiva syAtprajAdhyakSa madarhaNam|
bhavadvidhESvatitarAM mayi saGgRbhitAtmanAm||24||
prajApatisutaH samrANmanurvikhyAtamaGgalaH|
brahmAvartaM yO'dhivasanzAsti saptArNavAM mahIm||25||
sa cEha vipra rAjarSirmahiSyA zatarUpayA|
AyAsyati didRkSustvAM parazvO dharmakOvidaH||26||
AtmajAmasitApAGgIM vayaHzIlaguNAnvitAm|
mRgayantIM patiM dAsyatyanurUpAya tE prabhO||27||
samAhitaM tE hRdayaM yatrEmAnparivatsarAn|
sA tvAM brahmannRpavadhUH kAmamAzu bhajiSyati||28||
yA ta AtmabhRtaM vIryaM navadhA prasaviSyati|
vIryE tvadIyE RSaya AdhAsyantyaJjasAtmanaH||29||
tvaM ca samyaganuSThAya nidEzaM ma uzattamaH|
mayi tIrthIkRtAzESa kriyArthO mAM prapatsyasE||30||
kRtvA dayAM ca jIvESu dattvA cAbhayamAtmavAn|
mayyAtmAnaM saha jagaddrakSyasyAtmani cApi mAm||31||
sahAhaM svAMzakalayA tvadvIryENa mahAmunE|
tava kSEtrE dEvahUtyAM praNESyE tattvasaMhitAm||32||

maitrEya uvAca

EvaM tamanubhASyAtha bhagavAnpratyagakSajaH|
jagAma bindusarasaH sarasvatyA parizritAt||33||
nirIkSatastasya yayAvazESa siddhEzvarAbhiSTutasiddhamArgaH|
AkarNayanpatrarathEndrapakSairuccAritaM stOmamudIrNasAma||34||
atha samprasthitE zuklE kardamO bhagavAnRSiH|
AstE sma bindusarasi taM kAlaM pratipAlayan||35||
manuH syandanamAsthAya zAtakaumbhaparicchadam|
ArOpya svAM duhitaraM sabhAryaH paryaTanmahIm||36||
tasminsudhanvannahani bhagavAnyatsamAdizat|
upAyAdAzramapadaM munEH zAntavratasya tat||37||
yasminbhagavatO nEtrAnnyapatannazrubindavaH|
kRpayA samparItasya prapannE'rpitayA bhRzam||38||
tadvai bindusarO nAma sarasvatyA pariplutam|
puNyaM zivAmRtajalaM maharSigaNasEvitam||39||
puNyadrumalatAjAlaiH kUjatpuNyamRgadvijaiH|
sarvartuphalapuSpADhyaM vanarAjizriyAnvitam||40||
mattadvijagaNairghuSTaM mattabhramaravibhramam|
mattabarhinaTATOpamAhvayanmattakOkilam||41||
kadambacampakAzOka karaJjabakulAsanaiH|
kundamandArakuTajaizcUtapOtairalaGkRtam||42||
kAraNDavaiH plavairhaMsaiH kurarairjalakukkuTaiH|
sArasaizcakravAkaizca cakOrairvalgu kUjitam||43||
tathaiva hariNaiH krODaiH zvAvidgavayakuJjaraiH|
gOpucchairharibhirmarkairnakulairnAbhibhirvRtam||44||
pravizya tattIrthavaramAdirAjaH sahAtmajaH|
dadarza munimAsInaM tasminhutahutAzanam||45||
vidyOtamAnaM vapuSA tapasyugrayujA ciram
nAtikSAmaM bhagavataH snigdhApAGgAvalOkanAt
tadvyAhRtAmRtakalA pIyUSazravaNEna ca||46||
prAMzuM padmapalAzAkSaM jaTilaM cIravAsasam|
upasaMzritya malinaM yathArhaNamasaMskRtam||47||
athOTajamupAyAtaM nRdEvaM praNataM puraH|
saparyayA paryagRhNAtpratinandyAnurUpayA||48||
gRhItArhaNamAsInaM saMyataM prINayanmuniH|
smaranbhagavadAdEzamityAha zlakSNayA girA||49||
nUnaM caGkramaNaM dEva satAM saMrakSaNAya tE|
vadhAya cAsatAM yastvaM harEH zaktirhi pAlinI||50||
yO'rkEndvagnIndravAyUnAM yamadharmapracEtasAm|
rUpANi sthAna AdhatsE tasmai zuklAya tE namaH||51||
na yadA rathamAsthAya jaitraM maNigaNArpitam|
visphUrjaccaNDakOdaNDO rathEna trAsayannaghAn||52||
svasainyacaraNakSuNNaM vEpayanmaNDalaM bhuvaH|
vikarSanbRhatIM sEnAM paryaTasyaMzumAniva||53||
tadaiva sEtavaH sarvE varNAzramanibandhanAH|
bhagavadracitA rAjanbhidyEranbata dasyubhiH||54||
adharmazca samEdhEta lOlupairvyaGkuzairnRbhiH|
zayAnE tvayi lOkO'yaM dasyugrastO vinaGkSyati||55||
athApi pRcchE tvAM vIra yadarthaM tvamihAgataH
tadvayaM nirvyalIkEna pratipadyAmahE hRdA||56||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE EkaviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox