From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwAviMzO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

EvamAviSkRtAzESa guNakarmOdayO munim|
savrIDa iva taM samrADupAratamuvAca ha||1||

manuruvAca

brahmAsRjatsvamukhatO yuSmAnAtmaparIpsayA|
chandOmayastapOvidyA yOgayuktAnalampaTAn||2||
tattrANAyAsRjaccAsmAndOHsahasrAtsahasrapAt|
hRdayaM tasya hi brahma kSatramaGgaM pracakSatE||3||
atO hyanyOnyamAtmAnaM brahma kSatraM ca rakSataH|
rakSati smAvyayO dEvaH sa yaH sadasadAtmakaH||4||
tava sandarzanAdEva cchinnA mE sarvasaMzayAH|
yatsvayaM bhagavAnprItyA dharmamAha rirakSiSOH||5||
diSTyA mE bhagavAndRSTO durdarzO yO'kRtAtmanAm|
diSTyA pAdarajaH spRSTaM zIrSNA mE bhavataH zivam||6||
diSTyA tvayAnuziSTO'haM kRtazcAnugrahO mahAn|
apAvRtaiH karNarandhrairjuSTA diSTyOzatIrgiraH||7||
sa bhavAnduhitRsnEha parikliSTAtmanO mama|
zrOtumarhasi dInasya zrAvitaM kRpayA munE||8||
priyavratOttAnapadOH svasEyaM duhitA mama|
anvicchati patiM yuktaM vayaHzIlaguNAdibhiH||9||
yadA tu bhavataH zIla zrutarUpavayOguNAn|
azRNOnnAradAdESA tvayyAsItkRtanizcayA||10||
tatpratIccha dvijAgryEmAM zraddhayOpahRtAM mayA|
sarvAtmanAnurUpAM tE gRhamEdhiSu karmasu||11||
udyatasya hi kAmasya prativAdO na zasyatE|
api nirmuktasaGgasya kAmaraktasya kiM punaH||12||
ya udyatamanAdRtya kInAzamabhiyAcatE|
kSIyatE tadyazaH sphItaM mAnazcAvajJayA hataH||13||
ahaM tvAzRNavaM vidvanvivAhArthaM samudyatam|
atastvamupakurvANaH prattAM pratigRhANa mE||14||

RSiruvAca

bADhamudvODhukAmO'hamaprattA ca tavAtmajA|
AvayOranurUpO'sAvAdyO vaivAhikO vidhiH||15||
kAmaH sa bhUyAnnaradEva tE'syAH putryAH samAmnAyavidhau pratItaH|
ka Eva tE tanayAM nAdriyEta svayaiva kAntyA kSipatImiva zriyam||16||
yAM harmyapRSThE kvaNadaGghrizObhAM vikrIDatIM kandukavihvalAkSIm|
vizvAvasurnyapatatsvAdvimAnAdvilOkya sammOhavimUDhacEtAH||17||
tAM prArthayantIM lalanAlalAmamasEvitazrIcaraNairadRSTAm|
vatsAM manOruccapadaH svasAraM kO nAnumanyEta budhO'bhiyAtAm||18||
atO bhajiSyE samayEna sAdhvIM yAvattEjO bibhRyAdAtmanO mE|
atO dharmAnpAramahaMsyamukhyAnzuklaprOktAnbahu manyE'vihiMsrAn||19||
yatO'bhavadvizvamidaM vicitraM saMsthAsyatE yatra ca vAvatiSThatE|
prajApatInAM patirESa mahyaM paraM pramANaM bhagavAnanantaH||20||

maitrEya uvAca

sa ugradhanvanniyadEvAbabhASE AsIcca tUSNImaravindanAbham|
dhiyOpagRhNansmitazObhitEna mukhEna cEtO lulubhE dEvahUtyAH||21||
sO'nu jJAtvA vyavasitaM mahiSyA duhituH sphuTam|
tasmai guNagaNADhyAya dadau tulyAM praharSitaH||22||
zatarUpA mahArAjJI pAribarhAnmahAdhanAn|
dampatyOH paryadAtprItyA bhUSAvAsaH paricchadAn||23||
prattAM duhitaraM samrATsadRkSAya gatavyathaH|
upaguhya ca bAhubhyAmautkaNThyOnmathitAzayaH||24||
azaknuvaMstadvirahaM muJcanbASpakalAM muhuH|
AsiJcadamba vatsEti nEtrOdairduhituH zikhAH||25||
Amantrya taM munivaramanujJAtaH sahAnugaH|
pratasthE rathamAruhya sabhAryaH svapuraM nRpaH||26||
ubhayOrRSikulyAyAH sarasvatyAH surOdhasOH|
RSINAmupazAntAnAM pazyannAzramasampadaH||27||
tamAyAntamabhiprEtya brahmAvartAtprajAH patim|
gItasaMstutivAditraiH pratyudIyuH praharSitAH||28||
barhiSmatI nAma purI sarvasampatsamanvitA|
nyapatanyatra rOmANi yajJasyAGgaM vidhunvataH||29||
kuzAH kAzAsta EvAsanzazvaddharitavarcasaH|
RSayO yaiH parAbhAvya yajJaghnAnyajJamIjirE||30||
kuzakAzamayaM barhirAstIrya bhagavAnmanuH|
ayajadyajJapuruSaM labdhA sthAnaM yatO bhuvam||31||
barhiSmatIM nAma vibhuryAM nirvizya samAvasat|
tasyAM praviSTO bhavanaM tApatrayavinAzanam||32||
sabhAryaH saprajaH kAmAnbubhujE'nyAvirOdhataH
saGgIyamAnasatkIrtiH sastrIbhiH suragAyakaiH
pratyUSESvanubaddhEna hRdA zRNvanharEH kathAH||33||
niSNAtaM yOgamAyAsu muniM svAyambhuvaM manum|
yadAbhraMzayituM bhOgA na zEkurbhagavatparam||34||
ayAtayAmAstasyAsanyAmAH svAntarayApanAH|
zRNvatO dhyAyatO viSNOH kurvatO bruvataH kathAH||35||
sa EvaM svAntaraM ninyE yugAnAmEkasaptatim|
vAsudEvaprasaGgEna paribhUtagatitrayaH||36||
zArIrA mAnasA divyA vaiyAsE yE ca mAnuSAH|
bhautikAzca kathaM klEzA bAdhantE harisaMzrayam||37||
yaH pRSTO munibhiH prAha dharmAnnAnAvidhAnchubhAn|
nRNAM varNAzramANAM ca sarvabhUtahitaH sadA||38||
Etatta AdirAjasya manOzcaritamadbhutam
varNitaM varNanIyasya tadapatyOdayaM zRNu||39||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE dwAviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox