From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

trayOviMzO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

pitRbhyAM prasthitE sAdhvI patimiGgitakOvidA|
nityaM paryacaratprItyA bhavAnIva bhavaM prabhum||1||
vizrambhENAtmazaucEna gauravENa damEna ca|
zuzrUSayA sauhRdEna vAcA madhurayA ca bhOH||2||
visRjya kAmaM dambhaM ca dvESaM lObhamaghaM madam|
apramattOdyatA nityaM tEjIyAMsamatOSayat||3||
sa vai dEvarSivaryastAM mAnavIM samanuvratAm|
daivAdgarIyasaH patyurAzAsAnAM mahAziSaH||4||
kAlEna bhUyasA kSAmAM karzitAM vratacaryayA|
prEmagadgadayA vAcA pIDitaH kRpayAbravIt||5||

kardama uvAca

tuSTO'hamadya tava mAnavi mAnadAyAH
zuzrUSayA paramayA parayA ca bhaktyA|
yO dEhinAmayamatIva suhRtsa dEhO
nAvEkSitaH samucitaH kSapituM madarthE||6||
yE mE svadharmaniratasya tapaHsamAdhi
vidyAtmayOgavijitA bhagavatprasAdAH|
tAnEva tE madanusEvanayAvaruddhAn
dRSTiM prapazya vitarAmyabhayAnazOkAn||7||
anyE punarbhagavatO bhruva udvijRmbha
vibhraMzitArtharacanAH kimurukramasya|
siddhAsi bhuGkSva vibhavAnnijadharmadOhAn
divyAnnarairduradhigAnnRpavikriyAbhiH||8||
EvaM bruvANamabalAkhilayOgamAyA
vidyAvicakSaNamavEkSya gatAdhirAsIt|
samprazrayapraNayavihvalayA girESad
vrIDAvalOkavilasaddhasitAnanAha||9||

dEvahUtiruvAca

rAddhaM bata dvijavRSaitadamOghayOga
mAyAdhipE tvayi vibhO tadavaimi bhartaH|
yastE'bhyadhAyi samayaH sakRdaGgasaGgO
bhUyAdgarIyasi guNaH prasavaH satInAm||10||
tatrEtikRtyamupazikSa yathOpadEzaM
yEnaiSa mE karzitO'tiriraMsayAtmA|
siddhyEta tE kRtamanObhavadharSitAyA
dInastadIza bhavanaM sadRzaM vicakSva||11||

maitrEya uvAca

priyAyAH priyamanvicchankardamO yOgamAsthitaH|
vimAnaM kAmagaM kSattastarhyEvAviracIkarat||12||
sarvakAmadughaM divyaM sarvaratnasamanvitam|
sarvarddhyupacayOdarkaM maNistambhairupaskRtam||13||
divyOpakaraNOpEtaM sarvakAlasukhAvaham|
paTTikAbhiH patAkAbhirvicitrAbhiralaGkRtam||14||
sragbhirvicitramAlyAbhirmaJjuziJjatSaDaGghribhiH|
dukUlakSaumakauzEyairnAnAvastrairvirAjitam||15||
uparyupari vinyasta nilayESu pRthakpRthak|
kSiptaiH kazipubhiH kAntaM paryaGkavyajanAsanaiH||16||
tatra tatra vinikSipta nAnAzilpOpazObhitam|
mahAmarakatasthalyA juSTaM vidrumavEdibhiH||17||
dvAHsu vidrumadEhalyA bhAtaM vajrakapATavat|
zikharESvindranIlESu hEmakumbhairadhizritam||18||
cakSuSmatpadmarAgAgryairvajrabhittiSu nirmitaiH|
juSTaM vicitravaitAnairmahArhairhEmatOraNaiH||19||
haMsapArAvatavrAtaistatra tatra nikUjitam|
kRtrimAnmanyamAnaiH svAnadhiruhyAdhiruhya ca||20||
vihArasthAnavizrAma saMvEzaprAGgaNAjiraiH|
yathOpajOSaM racitairvismApanamivAtmanaH||21||
IdRggRhaM tatpazyantIM nAtiprItEna cEtasA|
sarvabhUtAzayAbhijJaH prAvOcatkardamaH svayam||22||
nimajjyAsminhradE bhIru vimAnamidamAruha|
idaM zuklakRtaM tIrthamAziSAM yApakaM nRNAm||23||
sA tadbhartuH samAdAya vacaH kuvalayEkSaNA|
sarajaM bibhratI vAsO vENIbhUtAMzca mUrdhajAn||24||
aGgaM ca malapaGkEna saJchannaM zabalastanam|
AvivEza sarasvatyAH saraH zivajalAzayam||25||
sAntaH sarasi vEzmasthAH zatAni daza kanyakAH|
sarvAH kizOravayasO dadarzOtpalagandhayaH||26||
tAM dRSTvA sahasOtthAya prOcuH prAJjalayaH striyaH|
vayaM karmakarIstubhyaM zAdhi naH karavAma kim||27||
snAnEna tAM mahArhENa snApayitvA manasvinIm|
dukUlE nirmalE nUtnE dadurasyai ca mAnadAH||28||
bhUSaNAni parArdhyAni varIyAMsi dyumanti ca|
annaM sarvaguNOpEtaM pAnaM caivAmRtAsavam||29||
athAdarzE svamAtmAnaM sragviNaM virajAmbaram|
virajaM kRtasvastyayanaM kanyAbhirbahumAnitam||30||
snAtaM kRtaziraHsnAnaM sarvAbharaNabhUSitam|
niSkagrIvaM valayinaM kUjatkAJcananUpuram||31||
zrONyOradhyastayA kAJcyA kAJcanyA bahuratnayA|
hArENa ca mahArhENa rucakEna ca bhUSitam||32||
sudatA subhruvA zlakSNa snigdhApAGgEna cakSuSA|
padmakOzaspRdhA nIlairalakaizca lasanmukham||33||
yadA sasmAra RSabhamRSINAM dayitaM patim|
tatra cAstE saha strIbhiryatrAstE sa prajApatiH||34||
bhartuH purastAdAtmAnaM strIsahasravRtaM tadA|
nizAmya tadyOgagatiM saMzayaM pratyapadyata||35||
sa tAM kRtamalasnAnAM vibhrAjantImapUrvavat|
AtmanO bibhratIM rUpaM saMvItarucirastanIm||36||
vidyAdharIsahasrENa sEvyamAnAM suvAsasam|
jAtabhAvO vimAnaM tadArOhayadamitrahan||37||
tasminnaluptamahimA priyayAnuraktO
vidyAdharIbhirupacIrNavapurvimAnE|
babhrAja utkacakumudgaNavAnapIcyas
tArAbhirAvRta ivODupatirnabhaHsthaH||38||
tEnASTalOkapavihArakulAcalEndra
drONISvanaGgasakhamArutasaubhagAsu|
siddhairnutO dyudhunipAtazivasvanAsu
rEmE ciraM dhanadavallalanAvarUthI||39||
vaizrambhakE surasanE nandanE puSpabhadrakE|
mAnasE caitrarathyE ca sa rEmE rAmayA rataH||40||
bhrAjiSNunA vimAnEna kAmagEna mahIyasA|
vaimAnikAnatyazEta carallOkAnyathAnilaH||41||
kiM durApAdanaM tESAM puMsAmuddAmacEtasAm|
yairAzritastIrthapadazcaraNO vyasanAtyayaH||42||
prEkSayitvA bhuvO gOlaM patnyai yAvAnsvasaMsthayA|
bahvAzcaryaM mahAyOgI svAzramAya nyavartata||43||
vibhajya navadhAtmAnaM mAnavIM suratOtsukAm|
rAmAM niramayanrEmE varSapUgAnmuhUrtavat||44||
tasminvimAna utkRSTAM zayyAM ratikarIM zritA|
na cAbudhyata taM kAlaM patyApIcyEna saGgatA||45||
EvaM yOgAnubhAvEna dampatyO ramamANayOH|
zataM vyatIyuH zaradaH kAmalAlasayOrmanAk||46||
tasyAmAdhatta rEtastAM bhAvayannAtmanAtmavit|
nOdhA vidhAya rUpaM svaM sarvasaGkalpavidvibhuH||47||
ataH sA suSuvE sadyO dEvahUtiH striyaH prajAH|
sarvAstAzcArusarvAGgyO lOhitOtpalagandhayaH||48||
patiM sA pravrajiSyantaM tadAlakSyOzatI bahiH|
smayamAnA viklavEna hRdayEna vidUyatA||49||
likhantyadhOmukhI bhUmiM padA nakhamaNizriyA|
uvAca lalitAM vAcaM nirudhyAzrukalAM zanaiH||50||

dEvahUtiruvAca

sarvaM tadbhagavAnmahyamupOvAha pratizrutam|
athApi mE prapannAyA abhayaM dAtumarhasi||51||
brahmanduhitRbhistubhyaM vimRgyAH patayaH samAH|
kazcitsyAnmE vizOkAya tvayi pravrajitE vanam||52||
EtAvatAlaM kAlEna vyatikrAntEna mE prabhO|
indriyArthaprasaGgEna parityaktaparAtmanaH||53||
indriyArthESu sajjantyA prasaGgastvayi mE kRtaH|
ajAnantyA paraM bhAvaM tathApyastvabhayAya mE||54||
saGgO yaH saMsRtErhEturasatsu vihitO'dhiyA|
sa Eva sAdhuSu kRtO niHsaGgatvAya kalpatE||55||
nEha yatkarma dharmAya na virAgAya kalpatE|
na tIrthapadasEvAyai jIvannapi mRtO hi saH||56||
sAhaM bhagavatO nUnaM vaJcitA mAyayA dRDham
yattvAM vimuktidaM prApya na mumukSEya bandhanAt||57||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE trayOviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox