From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

caturviMzO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

nirvEdavAdinImEvaM manOrduhitaraM muniH|
dayAluH zAlinImAha zuklAbhivyAhRtaM smaran||1||

RSiruvAca

mA khidO rAjaputrItthamAtmAnaM pratyaninditE|
bhagavAMstE'kSarO garbhamadUrAtsamprapatsyatE||2||
dhRtavratAsi bhadraM tE damEna niyamEna ca|
tapOdraviNadAnaizca zraddhayA cEzvaraM bhaja||3||
sa tvayArAdhitaH zuklO vitanvanmAmakaM yazaH|
chEttA tE hRdayagranthimaudaryO brahmabhAvanaH||4||

maitrEya uvAca

dEvahUtyapi sandEzaM gauravENa prajApatEH|
samyakSraddhAya puruSaM kUTasthamabhajadgurum||5||
tasyAM bahutithE kAlE bhagavAnmadhusUdanaH|
kArdamaM vIryamApannO jajJE'gniriva dAruNi||6||
avAdayaMstadA vyOmni vAditrANi ghanAghanAH|
gAyanti taM sma gandharvA nRtyantyapsarasO mudA||7||
pEtuH sumanasO divyAH khEcarairapavarjitAH|
prasEduzca dizaH sarvA ambhAMsi ca manAMsi ca||8||
tatkardamAzramapadaM sarasvatyA parizritam|
svayambhUH sAkamRSibhirmarIcyAdibhirabhyayAt||9||
bhagavantaM paraM brahma sattvEnAMzEna zatruhan|
tattvasaGkhyAnavijJaptyai jAtaM vidvAnajaH svarAT||10||
sabhAjayanvizuddhEna cEtasA taccikIrSitam|
prahRSyamANairasubhiH kardamaM cEdamabhyadhAt||11||

brahmOvAca

tvayA mE'pacitistAta kalpitA nirvyalIkataH|
yanmE saJjagRhE vAkyaM bhavAnmAnada mAnayan||12||
EtAvatyEva zuzrUSA kAryA pitari putrakaiH|
bADhamityanumanyEta gauravENa gurOrvacaH||13||
imA duhitaraH satyastava vatsa sumadhyamAH|
sargamEtaM prabhAvaiH svairbRMhayiSyantyanEkadhA||14||
atastvamRSimukhyEbhyO yathAzIlaM yathAruci|
AtmajAH paridEhyadya vistRNIhi yazO bhuvi||15||
vEdAhamAdyaM puruSamavatIrNaM svamAyayA|
bhUtAnAM zEvadhiM dEhaM bibhrANaM kapilaM munE||16||
jJAnavijJAnayOgEna karmaNAmuddharanjaTAH|
hiraNyakEzaH padmAkSaH padmamudrApadAmbujaH||17||
ESa mAnavi tE garbhaM praviSTaH kaiTabhArdanaH|
avidyAsaMzayagranthiM chittvA gAM vicariSyati||18||
ayaM siddhagaNAdhIzaH sAGkhyAcAryaiH susammataH|
lOkE kapila ityAkhyAM gantA tE kIrtivardhanaH||19||

maitrEya uvAca

tAvAzvAsya jagatsraSTA kumAraiH sahanAradaH|
haMsO haMsEna yAnEna tridhAmaparamaM yayau||20||
gatE zatadhRtau kSattaH kardamastEna cOditaH|
yathOditaM svaduhitH prAdAdvizvasRjAM tataH||21||
marIcayE kalAM prAdAdanasUyAmathAtrayE|
zraddhAmaGgirasE'yacchatpulastyAya havirbhuvam||22||
pulahAya gatiM yuktAM kratavE ca kriyAM satIm|
khyAtiM ca bhRgavE'yacchadvasiSThAyApyarundhatIm||23||
atharvaNE'dadAcchAntiM yayA yajJO vitanyatE|
viprarSabhAnkRtOdvAhAnsadArAnsamalAlayat||24||
tatasta RSayaH kSattaH kRtadArA nimantrya tam|
prAtiSThannandimApannAH svaM svamAzramamaNDalam||25||
sa cAvatIrNaM triyugamAjJAya vibudharSabham|
vivikta upasaGgamya praNamya samabhASata||26||
ahO pApacyamAnAnAM nirayE svairamaGgalaiH|
kAlEna bhUyasA nUnaM prasIdantIha dEvatAH||27||
bahujanmavipakvEna samyagyOgasamAdhinA|
draSTuM yatantE yatayaH zUnyAgArESu yatpadam||28||
sa Eva bhagavAnadya hElanaM na gaNayya naH|
gRhESu jAtO grAmyANAM yaH svAnAM pakSapOSaNaH||29||
svIyaM vAkyamRtaM kartumavatIrNO'si mE gRhE|
cikIrSurbhagavAnjJAnaM bhaktAnAM mAnavardhanaH||30||
tAnyEva tE'bhirUpANi rUpANi bhagavaMstava|
yAni yAni ca rOcantE svajanAnAmarUpiNaH||31||
tvAM sUribhistattvabubhutsayAddhA sadAbhivAdArhaNapAdapITham|
aizvaryavairAgyayazO'vabOdha vIryazriyA pUrtamahaM prapadyE||32||
paraM pradhAnaM puruSaM mahAntaM kAlaM kaviM trivRtaM lOkapAlam|
AtmAnubhUtyAnugataprapaJcaM svacchandazaktiM kapilaM prapadyE||33||
a smAbhipRcchE'dya patiM prajAnAM tvayAvatIrNarNa utAptakAmaH|
parivrajatpadavImAsthitO'haM cariSyE tvAM hRdi yuJjanvizOkaH||34||

zrIbhagavAnuvAca

mayA prOktaM hi lOkasya pramANaM satyalaukikE|
athAjani mayA tubhyaM yadavOcamRtaM munE||35||
EtanmE janma lOkE'sminmumukSUNAM durAzayAt|
prasaGkhyAnAya tattvAnAM sammatAyAtmadarzanE||36||
ESa AtmapathO'vyaktO naSTaH kAlEna bhUyasA|
taM pravartayituM dEhamimaM viddhi mayA bhRtam||37||
gaccha kAmaM mayApRSTO mayi sannyastakarmaNA|
jitvA sudurjayaM mRtyumamRtatvAya mAM bhaja||38||
mAmAtmAnaM svayaM jyOtiH sarvabhUtaguhAzayam|
AtmanyEvAtmanA vIkSya vizOkO'bhayamRcchasi||39||
mAtra AdhyAtmikIM vidyAM zamanIM sarvakarmaNAm|
vitariSyE yayA cAsau bhayaM cAtitariSyati||40||

maitrEya uvAca

EvaM samuditastEna kapilEna prajApatiH|
dakSiNIkRtya taM prItO vanamEva jagAma ha||41||
vrataM sa AsthitO maunamAtmaikazaraNO muniH|
niHsaGgO vyacaratkSONImanagniranikEtanaH||42||
manO brahmaNi yuJjAnO yattatsadasataH param|
guNAvabhAsE viguNa EkabhaktyAnubhAvitE||43||
nirahaGkRtirnirmamazca nirdvandvaH samadRksvadRk|
pratyakprazAntadhIrdhIraH prazAntOrmirivOdadhiH||44||
vAsudEvE bhagavati sarvajJE pratyagAtmani|
parENa bhaktibhAvEna labdhAtmA muktabandhanaH||45||
AtmAnaM sarvabhUtESu bhagavantamavasthitam|
apazyatsarvabhUtAni bhagavatyapi cAtmani||46||
icchAdvESavihInEna sarvatra samacEtasA
bhagavadbhaktiyuktEna prAptA bhAgavatI gatiH||47||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE caturviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox