From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcaviMzO'dhyAyaH

zaunaka uvAca

kapilastattvasaGkhyAtA bhagavAnAtmamAyayA|
jAtaH svayamajaH sAkSAdAtmaprajJaptayE nRNAm||1||
na hyasya varSmaNaH puMsAM varimNaH sarvayOginAm|
vizrutau zrutadEvasya bhUri tRpyanti mE'savaH||2||
yadyadvidhattE bhagavAnsvacchandAtmAtmamAyayA|
tAni mE zraddadhAnasya kIrtanyAnyanukIrtaya||3||

sUta uvAca

dvaipAyanasakhastvEvaM maitrEyO bhagavAMstathA|
prAhEdaM viduraM prIta AnvIkSikyAM pracOditaH||4||

maitrEya uvAca

pitari prasthitE'raNyaM mAtuH priyacikIrSayA|
tasminbindusarE'vAtsIdbhagavAnkapilaH kila||5||
tamAsInamakarmANaM tattvamArgAgradarzanam|
svasutaM dEvahUtyAha dhAtuH saMsmaratI vacaH||6||

dEvahUtiruvAca

nirviNNA nitarAM bhUmannasadindriyatarSaNAt|
yEna sambhAvyamAnEna prapannAndhaM tamaH prabhO||7||
tasya tvaM tamasO'ndhasya duSpArasyAdya pAragam|
saccakSurjanmanAmantE labdhaM mE tvadanugrahAt||8||
ya AdyO bhagavAnpuMsAmIzvarO vai bhavAnkila|
lOkasya tamasAndhasya cakSuH sUrya ivOditaH||9||
atha mE dEva sammOhamapAkraSTuM tvamarhasi|
yO'vagrahO'haM mamEtItyEtasminyOjitastvayA||10||
taM tvA gatAhaM zaraNaM zaraNyaM svabhRtyasaMsAratarOH kuThAram|
jijJAsayAhaM prakRtEH pUruSasya namAmi saddharmavidAM variSTham||11||

maitrEya uvAca

iti svamAturniravadyamIpsitaM nizamya puMsAmapavargavardhanam|
dhiyAbhinandyAtmavatAM satAM gatirbabhASa ISatsmitazObhitAnanaH||12||

zrIbhagavAnuvAca

yOga AdhyAtmikaH puMsAM matO niHzrEyasAya mE|
atyantOparatiryatra duHkhasya ca sukhasya ca||13||
tamimaM tE pravakSyAmi yamavOcaM purAnaghE|
RSINAM zrOtukAmAnAM yOgaM sarvAGganaipuNam||14||
cEtaH khalvasya bandhAya muktayE cAtmanO matam|
guNESu saktaM bandhAya rataM vA puMsi muktayE||15||
ahaM mamAbhimAnOtthaiH kAmalObhAdibhirmalaiH|
vItaM yadA manaH zuddhamaduHkhamasukhaM samam||16||
tadA puruSa AtmAnaM kEvalaM prakRtEH param|
nirantaraM svayaM jyOtiraNimAnamakhaNDitam||17||
jJAnavairAgyayuktEna bhaktiyuktEna cAtmanA|
paripazyatyudAsInaM prakRtiM ca hataujasam||18||
na yujyamAnayA bhaktyA bhagavatyakhilAtmani|
sadRzO'sti zivaH panthA yOginAM brahmasiddhayE||19||
prasaGgamajaraM pAzamAtmanaH kavayO viduH|
sa Eva sAdhuSu kRtO mOkSadvAramapAvRtam||20||
titikSavaH kAruNikAH suhRdaH sarvadEhinAm|
ajAtazatravaH zAntAH sAdhavaH sAdhubhUSaNAH||21||
mayyananyEna bhAvEna bhaktiM kurvanti yE dRDhAm|
matkRtE tyaktakarmANastyaktasvajanabAndhavAH||22||
madAzrayAH kathA mRSTAH zRNvanti kathayanti ca|
tapanti vividhAstApA naitAnmadgatacEtasaH||23||
ta EtE sAdhavaH sAdhvi sarvasaGgavivarjitAH|
saGgastESvatha tE prArthyaH saGgadOSaharA hi tE||24||
satAM prasaGgAnmama vIryasaMvidO bhavanti hRtkarNarasAyanAH kathAH|
tajjOSaNAdAzvapavargavartmani zraddhA ratirbhaktiranukramiSyati||25||
bhaktyA pumAnjAtavirAga aindriyAddRSTazrutAnmadracanAnucintayA|
cittasya yattO grahaNE yOgayuktO yatiSyatE RjubhiryOgamArgaiH||26||
asEvayAyaM prakRtErguNAnAM jJAnEna vairAgyavijRmbhitEna|
yOgEna mayyarpitayA ca bhaktyA mAM pratyagAtmAnamihAvarundhE||27||

dEvahUtiruvAca

kAcittvayyucitA bhaktiH kIdRzI mama gOcarA|
yayA padaM tE nirvANamaJjasAnvAznavA aham||28||
yO yOgO bhagavadbANO nirvANAtmaMstvayOditaH|
kIdRzaH kati cAGgAni yatastattvAvabOdhanam||29||
tadEtanmE vijAnIhi yathAhaM mandadhIrharE|
sukhaM buddhyEya durbOdhaM yOSA bhavadanugrahAt||30||

maitrEya uvAca

viditvArthaM kapilO mAturitthaM jAtasnEhO yatra tanvAbhijAtaH|
tattvAmnAyaM yatpravadanti sAGkhyaM prOvAca vai bhaktivitAnayOgam||31||

zrIbhagavAnuvAca

dEvAnAM guNaliGgAnAmAnuzravikakarmaNAm|
sattva EvaikamanasO vRttiH svAbhAvikI tu yA||32||
animittA bhAgavatI bhaktiH siddhErgarIyasI|
jarayatyAzu yA kOzaM nigIrNamanalO yathA||34||
naikAtmatAM mE spRhayanti kEcinmatpAdasEvAbhiratA madIhAH|
yE'nyOnyatO bhAgavatAH prasajya sabhAjayantE mama pauruSANi||35||
pazyanti tE mE rucirANyamba santaH prasannavaktrAruNalOcanAni|
rUpANi divyAni varapradAni sAkaM vAcaM spRhaNIyAM vadanti||36||
tairdarzanIyAvayavairudAra vilAsahAsEkSitavAmasUktaiH|
hRtAtmanO hRtaprANAMzca bhaktiranicchatO mE gatimaNvIM prayuGktE||37||
athO vibhUtiM mama mAyAvinastAmaizvaryamaSTAGgamanupravRttam|
zriyaM bhAgavatIM vAspRhayanti bhadrAM parasya mE tE'znuvatE tu lOkE||38||
na karhicinmatparAH zAntarUpE naGkSyanti nO mE'nimiSO lEDhi hEtiH|
yESAmahaM priya AtmA sutazca sakhA guruH suhRdO daivamiSTam||39||
imaM lOkaM tathaivAmumAtmAnamubhayAyinam|
AtmAnamanu yE cEha yE rAyaH pazavO gRhAH||40||
visRjya sarvAnanyAMzca mAmEvaM vizvatOmukham|
bhajantyananyayA bhaktyA tAnmRtyOratipArayE||41||
nAnyatra madbhagavataH pradhAnapuruSEzvarAt|
AtmanaH sarvabhUtAnAM bhayaM tIvraM nivartatE||42||
madbhayAdvAti vAtO'yaM sUryastapati madbhayAt|
varSatIndrO dahatyagnirmRtyuzcarati madbhayAt||43||
jJAnavairAgyayuktEna bhaktiyOgEna yOginaH|
kSEmAya pAdamUlaM mE pravizantyakutObhayam||44||
EtAvAnEva lOkE'sminpuMsAM niHzrEyasOdayaH
tIvrENa bhaktiyOgEna manO mayyarpitaM sthiram||45||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE paJcaviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox