From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SaDviMzO'dhyAyaH

zrIbhagavAnuvAca

atha tE sampravakSyAmi tattvAnAM lakSaNaM pRthak|
yadviditvA vimucyEta puruSaH prAkRtairguNaiH||1||
jJAnaM niHzrEyasArthAya puruSasyAtmadarzanam|
yadAhurvarNayE tattE hRdayagranthibhEdanam||2||
anAdirAtmA puruSO nirguNaH prakRtEH paraH|
pratyagdhAmA svayaM jyOtirvizvaM yEna samanvitam||3||
sa ESa prakRtiM sUkSmAM daivIM guNamayIM vibhuH|
yadRcchayaivOpagatAmabhyapadyata lIlayA||4||
guNairvicitrAH sRjatIM sarUpAH prakRtiM prajAH|
vilOkya mumuhE sadyaH sa iha jJAnagUhayA||5||
EvaM parAbhidhyAnEna kartRtvaM prakRtEH pumAn|
karmasu kriyamANESu guNairAtmani manyatE||6||
tadasya saMsRtirbandhaH pAratantryaM ca tatkRtam|
bhavatyakarturIzasya sAkSiNO nirvRtAtmanaH||7||
kAryakAraNakartRtvE kAraNaM prakRtiM viduH|
bhOktRtvE sukhaduHkhAnAM puruSaM prakRtEH param||8||

dEvahUtiruvAca

prakRtEH puruSasyApi lakSaNaM puruSOttama|
brUhi kAraNayOrasya sadasacca yadAtmakam||9||

zrIbhagavAnuvAca

yattattriguNamavyaktaM nityaM sadasadAtmakam|
pradhAnaM prakRtiM prAhuravizESaM vizESavat||10||
paJcabhiH paJcabhirbrahma caturbhirdazabhistathA|
EtaccaturviMzatikaM gaNaM prAdhAnikaM viduH||11||
mahAbhUtAni paJcaiva bhUrApO'gnirmarunnabhaH|
tanmAtrANi ca tAvanti gandhAdIni matAni mE||12||
indriyANi daza zrOtraM tvagdRgrasananAsikAH|
vAkkarau caraNau mEDhraM pAyurdazama ucyatE||13||
manO buddhirahaGkArazcittamityantarAtmakam|
caturdhA lakSyatE bhEdO vRttyA lakSaNarUpayA||14||
EtAvAnEva saGkhyAtO brahmaNaH saguNasya ha|
sannivEzO mayA prOktO yaH kAlaH paJcaviMzakaH||15||
prabhAvaM pauruSaM prAhuH kAlamEkE yatO bhayam|
ahaGkAravimUDhasya kartuH prakRtimIyuSaH||16||
prakRtErguNasAmyasya nirvizESasya mAnavi|
cESTA yataH sa bhagavAnkAla ityupalakSitaH||17||
antaH puruSarUpENa kAlarUpENa yO bahiH|
samanvEtyESa sattvAnAM bhagavAnAtmamAyayA||18||
daivAtkSubhitadharmiNyAM svasyAM yOnau paraH pumAn|
Adhatta vIryaM sAsUta mahattattvaM hiraNmayam||19||
vizvamAtmagataM vyaJjankUTasthO jagadaGkuraH|
svatEjasApibattIvramAtmaprasvApanaM tamaH||20||
yattatsattvaguNaM svacchaM zAntaM bhagavataH padam|
yadAhurvAsudEvAkhyaM cittaM tanmahadAtmakam||21||
svacchatvamavikAritvaM zAntatvamiti cEtasaH|
vRttibhirlakSaNaM prOktaM yathApAM prakRtiH parA||22||
mahattattvAdvikurvANAdbhagavadvIryasambhavAt|
kriyAzaktirahaGkArastrividhaH samapadyata||23||
vaikArikastaijasazca tAmasazca yatO bhavaH|
manasazcEndriyANAM ca bhUtAnAM mahatAmapi||24||
sahasrazirasaM sAkSAdyamanantaM pracakSatE|
saGkarSaNAkhyaM puruSaM bhUtEndriyamanOmayam||25||
kartRtvaM karaNatvaM ca kAryatvaM cEti lakSaNam|
zAntaghOravimUDhatvamiti vA syAdahaGkRtEH||26||
vaikArikAdvikurvANAnmanastattvamajAyata|
yatsaGkalpavikalpAbhyAM vartatE kAmasambhavaH||27||
yadvidurhyaniruddhAkhyaM hRSIkANAmadhIzvaram|
zAradEndIvarazyAmaM saMrAdhyaM yOgibhiH zanaiH||28||
taijasAttu vikurvANAdbuddhitattvamabhUtsati|
dravyasphuraNavijJAnamindriyANAmanugrahaH||29||
saMzayO'tha viparyAsO nizcayaH smRtirEva ca|
svApa ityucyatE buddhErlakSaNaM vRttitaH pRthak||30||
taijasAnIndriyANyEva kriyAjJAnavibhAgazaH|
prANasya hi kriyAzaktirbuddhErvijJAnazaktitA||31||
tAmasAcca vikurvANAdbhagavadvIryacOditAt|
zabdamAtramabhUttasmAnnabhaH zrOtraM tu zabdagam||32||
arthAzrayatvaM zabdasya draSTurliGgatvamEva ca|
tanmAtratvaM ca nabhasO lakSaNaM kavayO viduH||33||
bhUtAnAM chidradAtRtvaM bahirantaramEva ca|
prANEndriyAtmadhiSNyatvaM nabhasO vRttilakSaNam||34||
nabhasaH zabdatanmAtrAtkAlagatyA vikurvataH|
sparzO'bhavattatO vAyustvaksparzasya ca saGgrahaH||35||
mRdutvaM kaThinatvaM ca zaityamuSNatvamEva ca|
Etatsparzasya sparzatvaM tanmAtratvaM nabhasvataH||36||
cAlanaM vyUhanaM prAptirnEtRtvaM dravyazabdayOH|
sarvEndriyANAmAtmatvaM vAyOH karmAbhilakSaNam||37||
vAyOzca sparzatanmAtrAdrUpaM daivEritAdabhUt|
samutthitaM tatastEjazcakSU rUpOpalambhanam||38||
dravyAkRtitvaM guNatA vyaktisaMsthAtvamEva ca|
tEjastvaM tEjasaH sAdhvi rUpamAtrasya vRttayaH||39||
dyOtanaM pacanaM pAnamadanaM himamardanam|
tEjasO vRttayastvEtAH zOSaNaM kSuttRDEva ca||40||
rUpamAtrAdvikurvANAttEjasO daivacOditAt|
rasamAtramabhUttasmAdambhO jihvA rasagrahaH||41||
kaSAyO madhurastiktaH kaTvamla iti naikadhA|
bhautikAnAM vikArENa rasa EkO vibhidyatE||42||
klEdanaM piNDanaM tRptiH prANanApyAyanOndanam|
tApApanOdO bhUyastvamambhasO vRttayastvimAH||43||
rasamAtrAdvikurvANAdambhasO daivacOditAt|
gandhamAtramabhUttasmAtpRthvI ghrANastu gandhagaH||44||
karambhapUtisaurabhya zAntOgrAmlAdibhiH pRthak|
dravyAvayavavaiSamyAdgandha EkO vibhidyatE||45||
bhAvanaM brahmaNaH sthAnaM dhAraNaM sadvizESaNam|
sarvasattvaguNOdbhEdaH pRthivIvRttilakSaNam||46||
nabhOguNavizESO'rthO yasya tacchrOtramucyatE|
vAyOrguNavizESO'rthO yasya tatsparzanaM viduH||47||
tEjOguNavizESO'rthO yasya taccakSurucyatE
ambhOguNavizESO'rthO yasya tadrasanaM viduH
bhUmErguNavizESO'rthO yasya sa ghrANa ucyatE||48||
parasya dRzyatE dharmO hyaparasminsamanvayAt|
atO vizESO bhAvAnAM bhUmAvEvOpalakSyatE||49||
EtAnyasaMhatya yadA mahadAdIni sapta vai|
kAlakarmaguNOpEtO jagadAdirupAvizat||50||
tatastEnAnuviddhEbhyO yuktEbhyO'NDamacEtanam|
utthitaM puruSO yasmAdudatiSThadasau virAT||51||
EtadaNDaM vizESAkhyaM kramavRddhairdazOttaraiH
tOyAdibhiH parivRtaM pradhAnEnAvRtairbahiH
yatra lOkavitAnO'yaM rUpaM bhagavatO harEH||52||
hiraNmayAdaNDakOzAdutthAya salilE zayAt|
tamAvizya mahAdEvO bahudhA nirbibhEda kham||53||
nirabhidyatAsya prathamaM mukhaM vANI tatO'bhavat|
vANyA vahnirathO nAsE prANOtO ghrANa EtayOH||54||
ghrANAdvAyurabhidyEtAmakSiNI cakSurEtayOH|
tasmAtsUryO nyabhidyEtAM karNau zrOtraM tatO dizaH||55||
nirbibhEda virAjastvag rOmazmazrvAdayastataH|
tata OSadhayazcAsanziznaM nirbibhidE tataH||56||
rEtastasmAdApa Asannirabhidyata vai gudam|
gudAdapAnO'pAnAcca mRtyurlOkabhayaGkaraH||57||
hastau ca nirabhidyEtAM balaM tAbhyAM tataH svarAT|
pAdau ca nirabhidyEtAM gatistAbhyAM tatO hariH||58||
nADyO'sya nirabhidyanta tAbhyO lOhitamAbhRtam|
nadyastataH samabhavannudaraM nirabhidyata||59||
kSutpipAsE tataH syAtAM samudrastvEtayOrabhUt|
athAsya hRdayaM bhinnaM hRdayAnmana utthitam||60||
manasazcandramA jAtO buddhirbuddhErgirAM patiH|
ahaGkArastatO rudrazcittaM caityastatO'bhavat||61||
EtE hyabhyutthitA dEvA naivAsyOtthApanE'zakan|
punarAvivizuH khAni tamutthApayituM kramAt||62||
vahnirvAcA mukhaM bhEjE nOdatiSThattadA virAT|
ghrANEna nAsikE vAyurnOdatiSThattadA virAT||63||
akSiNI cakSuSAdityO nOdatiSThattadA virAT|
zrOtrENa karNau ca dizO nOdatiSThattadA virAT||64||
tvacaM rOmabhirOSadhyO nOdatiSThattadA virAT|
rEtasA ziznamApastu nOdatiSThattadA virAT||65||
gudaM mRtyurapAnEna nOdatiSThattadA virAT|
hastAvindrO balEnaiva nOdatiSThattadA virAT||66||
viSNurgatyaiva caraNau nOdatiSThattadA virAT|
nADIrnadyO lOhitEna nOdatiSThattadA virAT||67||
kSuttRDbhyAmudaraM sindhurnOdatiSThattadA virAT|
hRdayaM manasA candrO nOdatiSThattadA virAT||68||
buddhyA brahmApi hRdayaM nOdatiSThattadA virAT|
rudrO'bhimatyA hRdayaM nOdatiSThattadA virAT||69||
cittEna hRdayaM caityaH kSEtrajJaH prAvizadyadA|
virATtadaiva puruSaH salilAdudatiSThata||70||
yathA prasuptaM puruSaM prANEndriyamanOdhiyaH|
prabhavanti vinA yEna nOtthApayitumOjasA||71||
tamasminpratyagAtmAnaM dhiyA yOgapravRttayA
bhaktyA viraktyA jJAnEna vivicyAtmani cintayEt||72||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE SaDviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox