From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptaviMzO'dhyAyaH

zrIbhagavAnuvAca

prakRtisthO'pi puruSO nAjyatE prAkRtairguNaiH|
avikArAdakartRtvAnnirguNatvAjjalArkavat||1||
sa ESa yarhi prakRtErguNESvabhiviSajjatE|
ahaGkriyAvimUDhAtmA kartAsmItyabhimanyatE||2||
tEna saMsArapadavImavazO'bhyEtyanirvRtaH|
prAsaGgikaiH karmadOSaiH sadasanmizrayOniSu||3||
arthE hyavidyamAnE'pi saMsRtirna nivartatE|
dhyAyatO viSayAnasya svapnE'narthAgamO yathA||4||
ata Eva zanaizcittaM prasaktamasatAM pathi|
bhaktiyOgEna tIvrENa viraktyA ca nayEdvazam||5||
yamAdibhiryOgapathairabhyasaJzraddhayAnvitaH|
mayi bhAvEna satyEna matkathAzravaNEna ca||6||
sarvabhUtasamatvEna nirvairENAprasaGgataH|
brahmacaryENa maunEna svadharmENa balIyasA||7||
yadRcchayOpalabdhEna santuSTO mitabhuGmuniH|
viviktazaraNaH zAntO maitraH karuNa AtmavAn||8||
sAnubandhE ca dEhE'sminnakurvannasadAgraham|
jJAnEna dRSTatattvEna prakRtEH puruSasya ca||9||
nivRttabuddhyavasthAnO dUrIbhUtAnyadarzanaH|
upalabhyAtmanAtmAnaM cakSuSEvArkamAtmadRk||10||
muktaliGgaM sadAbhAsamasati pratipadyatE|
satO bandhumasaccakSuH sarvAnusyUtamadvayam||11||
yathA jalastha AbhAsaH sthalasthEnAvadRzyatE|
svAbhAsEna tathA sUryO jalasthEna divi sthitaH||12||
EvaM trivRdahaGkArO bhUtEndriyamanOmayaiH|
svAbhAsairlakSitO'nEna sadAbhAsEna satyadRk||13||
bhUtasUkSmEndriyamanO buddhyAdiSviha nidrayA|
lInESvasati yastatra vinidrO nirahaGkriyaH||14||
manyamAnastadAtmAnamanaSTO naSTavanmRSA|
naSTE'haGkaraNE draSTA naSTavitta ivAturaH||15||
EvaM pratyavamRzyAsAvAtmAnaM pratipadyatE|
sAhaGkArasya dravyasya yO'vasthAnamanugrahaH||16||

dEvahUtiruvAca

puruSaM prakRtirbrahmanna vimuJcati karhicit|
anyOnyApAzrayatvAcca nityatvAdanayOH prabhO||17||
yathA gandhasya bhUmEzca na bhAvO vyatirEkataH|
apAM rasasya ca yathA tathA buddhEH parasya ca||18||
akartuH karmabandhO'yaM puruSasya yadAzrayaH|
guNESu satsu prakRtEH kaivalyaM tESvataH katham||19||
kvacittattvAvamarzEna nivRttaM bhayamulbaNam|
anivRttanimittatvAtpunaH pratyavatiSThatE||20||

zrIbhagavAnuvAca

animittanimittEna svadharmENAmalAtmanA|
tIvrayA mayi bhaktyA ca zrutasambhRtayA ciram||21||
jJAnEna dRSTatattvEna vairAgyENa balIyasA|
tapOyuktEna yOgEna tIvrENAtmasamAdhinA||22||
prakRtiH puruSasyEha dahyamAnA tvaharnizam|
tirObhavitrI zanakairagnEryOnirivAraNiH||23||
bhuktabhOgA parityaktA dRSTadOSA ca nityazaH|
nEzvarasyAzubhaM dhattE svE mahimni sthitasya ca||24||
yathA hyapratibuddhasya prasvApO bahvanarthabhRt|
sa Eva pratibuddhasya na vai mOhAya kalpatE||25||
EvaM viditatattvasya prakRtirmayi mAnasam|
yuJjatO nApakuruta AtmArAmasya karhicit||26||
yadaivamadhyAtmarataH kAlEna bahujanmanA|
sarvatra jAtavairAgya AbrahmabhuvanAnmuniH||27||
madbhaktaH pratibuddhArthO matprasAdEna bhUyasA|
niHzrEyasaM svasaMsthAnaM kaivalyAkhyaM madAzrayam||28||
prApnOtIhAJjasA dhIraH svadRzA cchinnasaMzayaH|
yadgatvA na nivartEta yOgI liGgAdvinirgamE||29||
yadA na yOgOpacitAsu cEtO mAyAsu siddhasya viSajjatE'Gga
ananyahEtuSvatha mE gatiH syAdAtyantikI yatra na mRtyuhAsaH||30||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE saptaviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox