From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

aSTAviMzO'dhyAyaH

zrIbhagavAnuvAca

yOgasya lakSaNaM vakSyE sabIjasya nRpAtmajE|
manO yEnaiva vidhinA prasannaM yAti satpatham||1||
svadharmAcaraNaM zaktyA vidharmAcca nivartanam|
daivAllabdhEna santOSa AtmaviccaraNArcanam||2||
grAmyadharmanivRttizca mOkSadharmaratistathA|
mitamEdhyAdanaM zazvadviviktakSEmasEvanam||3||
ahiMsA satyamastEyaM yAvadarthaparigrahaH|
brahmacaryaM tapaH zaucaM svAdhyAyaH puruSArcanam||4||
maunaM sadAsanajayaH sthairyaM prANajayaH zanaiH|
pratyAhArazcEndriyANAM viSayAnmanasA hRdi||5||
svadhiSNyAnAmEkadEzE manasA prANadhAraNam|
vaikuNThalIlAbhidhyAnaM samAdhAnaM tathAtmanaH||6||
Etairanyaizca pathibhirmanO duSTamasatpatham|
buddhyA yuJjIta zanakairjitaprANO hyatandritaH||7||
zucau dEzE pratiSThApya vijitAsana Asanam|
tasminsvasti samAsIna RjukAyaH samabhyasEt||8||
prANasya zOdhayEnmArgaM pUrakumbhakarEcakaiH|
pratikUlEna vA cittaM yathA sthiramacaJcalam||9||
manO'cirAtsyAdvirajaM jitazvAsasya yOginaH|
vAyvagnibhyAM yathA lOhaM dhmAtaM tyajati vai malam||10||
prANAyAmairdahEddOSAndhAraNAbhizca kilbiSAn|
pratyAhArENa saMsargAndhyAnEnAnIzvarAnguNAn||11||
yadA manaH svaM virajaM yOgEna susamAhitam|
kASThAM bhagavatO dhyAyEtsvanAsAgrAvalOkanaH||12||
prasannavadanAmbhOjaM padmagarbhAruNEkSaNam|
nIlOtpaladalazyAmaM zaGkhacakragadAdharam||13||
lasatpaGkajakiJjalka pItakauzEyavAsasam|
zrIvatsavakSasaM bhrAjatkaustubhAmuktakandharam||14||
mattadvirEphakalayA parItaM vanamAlayA|
parArdhyahAravalaya kirITAGgadanUpuram||15||
kAJcIguNOllasacchrONiM hRdayAmbhOjaviSTaram|
darzanIyatamaM zAntaM manOnayanavardhanam||16||
apIcyadarzanaM zazvatsarvalOkanamaskRtam|
santaM vayasi kaizOrE bhRtyAnugrahakAtaram||17||
kIrtanyatIrthayazasaM puNyazlOkayazaskaram|
dhyAyEddEvaM samagrAGgaM yAvanna cyavatE manaH||18||
sthitaM vrajantamAsInaM zayAnaM vA guhAzayam|
prEkSaNIyEhitaM dhyAyEcchuddhabhAvEna cEtasA||19||
tasminlabdhapadaM cittaM sarvAvayavasaMsthitam|
vilakSyaikatra saMyujyAdaGgE bhagavatO muniH||20||
saJcintayEdbhagavatazcaraNAravindaM
vajrAGkuzadhvajasarOruhalAJchanADhyam|
uttuGgaraktavilasannakhacakravAla
jyOtsnAbhirAhatamahaddhRdayAndhakAram||21||
yacchaucaniHsRtasaritpravarOdakEna
tIrthEna mUrdhnyadhikRtEna zivaH zivO'bhUt|
dhyAturmanaHzamalazailanisRSTavajraM
dhyAyEcciraM bhagavatazcaraNAravindam||22||
jAnudvayaM jalajalOcanayA jananyA
lakSmyAkhilasya suravanditayA vidhAtuH|
UrvOrnidhAya karapallavarOciSA yat
saMlAlitaM hRdi vibhOrabhavasya kuryAt||23||
UrU suparNabhujayOradhi zObhamAnAv
OjOnidhI atasikAkusumAvabhAsau|
vyAlambipItavaravAsasi vartamAna
kAJcIkalApaparirambhi nitambabimbam||24||
nAbhihradaM bhuvanakOzaguhOdarasthaM
yatrAtmayOnidhiSaNAkhilalOkapadmam|
vyUDhaM harinmaNivRSastanayOramuSya
dhyAyEddvayaM vizadahAramayUkhagauram||25||
vakSO'dhivAsamRSabhasya mahAvibhUtEH
puMsAM manOnayananirvRtimAdadhAnam|
kaNThaM ca kaustubhamaNEradhibhUSaNArthaM
kuryAnmanasyakhilalOkanamaskRtasya||26||
bAhUMzca mandaragirEH parivartanEna
nirNiktabAhuvalayAnadhilOkapAlAn|
saJcintayEddazazatAramasahyatEjaH
zaGkhaM ca tatkarasarOruharAjahaMsam||27||
kaumOdakIM bhagavatO dayitAM smarEta
digdhAmarAtibhaTazONitakardamEna|
mAlAM madhuvratavarUthagirOpaghuSTAM
caityasya tattvamamalaM maNimasya kaNThE||28||
bhRtyAnukampitadhiyEha gRhItamUrtEH
saJcintayEdbhagavatO vadanAravindam|
yadvisphuranmakarakuNDalavalgitEna
vidyOtitAmalakapOlamudAranAsam||29||
yacchrInikEtamalibhiH parisEvyamAnaM
bhUtyA svayA kuTilakuntalavRndajuSTam|
mInadvayAzrayamadhikSipadabjanEtraM
dhyAyEnmanOmayamatandrita ullasadbhru||30||
tasyAvalOkamadhikaM kRpayAtighOra
tApatrayOpazamanAya nisRSTamakSNOH|
snigdhasmitAnuguNitaM vipulaprasAdaM
dhyAyEcciraM vipulabhAvanayA guhAyAm||31||
hAsaM harEravanatAkhilalOkatIvra
zOkAzrusAgaravizOSaNamatyudAram|
sammOhanAya racitaM nijamAyayAsya
bhrUmaNDalaM munikRtE makaradhvajasya||32||
dhyAnAyanaM prahasitaM bahulAdharOSTha
bhAsAruNAyitatanudvijakundapaGkti|
dhyAyEtsvadEhakuharE'vasitasya viSNOr
bhaktyArdrayArpitamanA na pRthagdidRkSEt||33||
EvaM harau bhagavati pratilabdhabhAvO
bhaktyA dravaddhRdaya utpulakaH pramOdAt|
autkaNThyabASpakalayA muhurardyamAnas
taccApi cittabaDizaM zanakairviyuGktE||34||
muktAzrayaM yarhi nirviSayaM viraktaM
nirvANamRcchati manaH sahasA yathArciH|
AtmAnamatra puruSO'vyavadhAnamEkam
anvIkSatE pratinivRttaguNapravAhaH||35||
sO'pyEtayA caramayA manasO nivRttyA
tasminmahimnyavasitaH sukhaduHkhabAhyE|
hEtutvamapyasati kartari duHkhayOryat
svAtmanvidhatta upalabdhaparAtmakASThaH||36||
dEhaM ca taM na caramaH sthitamutthitaM vA
siddhO vipazyati yatO'dhyagamatsvarUpam|
daivAdupEtamatha daivavazAdapEtaM
vAsO yathA parikRtaM madirAmadAndhaH||37||
dEhO'pi daivavazagaH khalu karma yAvat
svArambhakaM pratisamIkSata Eva sAsuH|
taM saprapaJcamadhirUDhasamAdhiyOgaH
svApnaM punarna bhajatE pratibuddhavastuH||38||
yathA putrAcca vittAcca pRthaGmartyaH pratIyatE|
apyAtmatvEnAbhimatAddEhAdEH puruSastathA||39||
yathOlmukAdvisphuliGgAddhUmAdvApi svasambhavAt|
apyAtmatvEnAbhimatAdyathAgniH pRthagulmukAt||40||
bhUtEndriyAntaHkaraNAtpradhAnAjjIvasaMjJitAt|
AtmA tathA pRthagdraSTA bhagavAnbrahmasaMjJitaH||41||
sarvabhUtESu cAtmAnaM sarvabhUtAni cAtmani|
IkSEtAnanyabhAvEna bhUtESviva tadAtmatAm||42||
svayOniSu yathA jyOtirEkaM nAnA pratIyatE|
yOnInAM guNavaiSamyAttathAtmA prakRtau sthitaH||43||
tasmAdimAM svAM prakRtiM daivIM sadasadAtmikAm
durvibhAvyAM parAbhAvya svarUpENAvatiSThatE||44||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE aSTAviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox