From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkOnatriMzO'dhyAyaH

dEvahUtiruvAca

lakSaNaM mahadAdInAM prakRtEH puruSasya ca|
svarUpaM lakSyatE'mISAM yEna tatpAramArthikam||1||
yathA sAGkhyESu kathitaM yanmUlaM tatpracakSatE|
bhaktiyOgasya mE mArgaM brUhi vistarazaH prabhO||2||
virAgO yEna puruSO bhagavansarvatO bhavEt|
AcakSva jIvalOkasya vividhA mama saMsRtIH||3||
kAlasyEzvararUpasya parESAM ca parasya tE|
svarUpaM bata kurvanti yaddhEtOH kuzalaM janAH||4||
lOkasya mithyAbhimatEracakSuSazciraM prasuptasya tamasyanAzrayE|
zrAntasya karmasvanuviddhayA dhiyA tvamAvirAsIH kila yOgabhAskaraH||5||

maitrEya uvAca

iti mAturvacaH zlakSNaM pratinandya mahAmuniH|
AbabhASE kuruzrESTha prItastAM karuNArditaH||6||

zrIbhagavAnuvAca

bhaktiyOgO bahuvidhO mArgairbhAmini bhAvyatE|
svabhAvaguNamArgENa puMsAM bhAvO vibhidyatE||7||
abhisandhAya yO hiMsAM dambhaM mAtsaryamEva vA|
saMrambhI bhinnadRgbhAvaM mayi kuryAtsa tAmasaH||8||
viSayAnabhisandhAya yaza aizvaryamEva vA|
arcAdAvarcayEdyO mAM pRthagbhAvaH sa rAjasaH||9||
karmanirhAramuddizya parasminvA tadarpaNam|
yajEdyaSTavyamiti vA pRthagbhAvaH sa sAttvikaH||10||
madguNazrutimAtrENa mayi sarvaguhAzayE|
manOgatiravicchinnA yathA gaGgAmbhasO'mbudhau||11||
lakSaNaM bhaktiyOgasya nirguNasya hyudAhRtam|
ahaitukyavyavahitA yA bhaktiH puruSOttamE||12||
sAlOkyasArSTisAmIpya sArUpyaikatvamapyuta|
dIyamAnaM na gRhNanti vinA matsEvanaM janAH||13||
sa Eva bhaktiyOgAkhya Atyantika udAhRtaH|
yEnAtivrajya triguNaM madbhAvAyOpapadyatE||14||
niSEvitEnAnimittEna svadharmENa mahIyasA|
kriyAyOgEna zastEna nAtihiMsrENa nityazaH||15||
maddhiSNyadarzanasparza pUjAstutyabhivandanaiH|
bhUtESu madbhAvanayA sattvEnAsaGgamEna ca||16||
mahatAM bahumAnEna dInAnAmanukampayA|
maitryA caivAtmatulyESu yamEna niyamEna ca||17||
AdhyAtmikAnuzravaNAnnAmasaGkIrtanAcca mE|
ArjavEnAryasaGgEna nirahaGkriyayA tathA||18||
maddharmaNO guNairEtaiH parisaMzuddha AzayaH|
puruSasyAJjasAbhyEti zrutamAtraguNaM hi mAm||19||
yathA vAtarathO ghrANamAvRGktE gandha AzayAt|
EvaM yOgarataM cEta AtmAnamavikAri yat||20||
ahaM sarvESu bhUtESu bhUtAtmAvasthitaH sadA|
tamavajJAya mAM martyaH kurutE'rcAviDambanam||21||
yO mAM sarvESu bhUtESu santamAtmAnamIzvaram|
hitvArcAM bhajatE mauDhyAdbhasmanyEva juhOti saH||22||
dviSataH parakAyE mAM mAninO bhinnadarzinaH|
bhUtESu baddhavairasya na manaH zAntimRcchati||23||
ahamuccAvacairdravyaiH kriyayOtpannayAnaghE|
naiva tuSyE'rcitO'rcAyAM bhUtagrAmAvamAninaH||24||
arcAdAvarcayEttAvadIzvaraM mAM svakarmakRt|
yAvanna vEda svahRdi sarvabhUtESvavasthitam||25||
Atmanazca parasyApi yaH karOtyantarOdaram|
tasya bhinnadRzO mRtyurvidadhE bhayamulbaNam||26||
atha mAM sarvabhUtESu bhUtAtmAnaM kRtAlayam|
arhayEddAnamAnAbhyAM maitryAbhinnEna cakSuSA||27||
jIvAH zrESThA hyajIvAnAM tataH prANabhRtaH zubhE|
tataH sacittAH pravarAstatazcEndriyavRttayaH||28||
tatrApi sparzavEdibhyaH pravarA rasavEdinaH|
tEbhyO gandhavidaH zrESThAstataH zabdavidO varAH||29||
rUpabhEdavidastatra tatazcObhayatOdataH|
tESAM bahupadAH zrESThAzcatuSpAdastatO dvipAt||30||
tatO varNAzca catvArastESAM brAhmaNa uttamaH|
brAhmaNESvapi vEdajJO hyarthajJO'bhyadhikastataH||31||
arthajJAtsaMzayacchEttA tataH zrEyAnsvakarmakRt|
muktasaGgastatO bhUyAnadOgdhA dharmamAtmanaH||32||
tasmAnmayyarpitAzESa kriyArthAtmA nirantaraH
mayyarpitAtmanaH puMsO mayi sannyastakarmaNaH
na pazyAmi paraM bhUtamakartuH samadarzanAt||33||
manasaitAni bhUtAni praNamEdbahumAnayan|
IzvarO jIvakalayA praviSTO bhagavAniti||34||
bhaktiyOgazca yOgazca mayA mAnavyudIritaH|
yayOrEkatarENaiva puruSaH puruSaM vrajEt||35||
EtadbhagavatO rUpaM brahmaNaH paramAtmanaH|
paraM pradhAnaM puruSaM daivaM karmavicESTitam||36||
rUpabhEdAspadaM divyaM kAla ityabhidhIyatE|
bhUtAnAM mahadAdInAM yatO bhinnadRzAM bhayam||37||
yO'ntaH pravizya bhUtAni bhUtairattyakhilAzrayaH|
sa viSNvAkhyO'dhiyajJO'sau kAlaH kalayatAM prabhuH||38||
na cAsya kazciddayitO na dvESyO na ca bAndhavaH|
AvizatyapramattO'sau pramattaM janamantakRt||39||
yadbhayAdvAti vAtO'yaM sUryastapati yadbhayAt|
yadbhayAdvarSatE dEvO bhagaNO bhAti yadbhayAt||40||
yadvanaspatayO bhItA latAzcauSadhibhiH saha|
svE svE kAlE'bhigRhNanti puSpANi ca phalAni ca||41||
sravanti saritO bhItA nOtsarpatyudadhiryataH|
agnirindhE sagiribhirbhUrna majjati yadbhayAt||42||
nabhO dadAti zvasatAM padaM yanniyamAdadaH|
lOkaM svadEhaM tanutE mahAnsaptabhirAvRtam||43||
guNAbhimAninO dEvAH sargAdiSvasya yadbhayAt|
vartantE'nuyugaM yESAM vaza EtaccarAcaram||44||
sO'nantO'ntakaraH kAlO'nAdirAdikRdavyayaH
janaM janEna janayanmArayanmRtyunAntakam||45||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE EkOnatriMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox