From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

triMzO'dhyAyaH

kapila uvAca

tasyaitasya janO nUnaM nAyaM vEdOruvikramam|
kAlyamAnO'pi balinO vAyOriva ghanAvaliH||1||
yaM yamarthamupAdattE duHkhEna sukhahEtavE|
taM taM dhunOti bhagavAnpumAnchOcati yatkRtE||2||
yadadhruvasya dEhasya sAnubandhasya durmatiH|
dhruvANi manyatE mOhAdgRhakSEtravasUni ca||3||
janturvai bhava EtasminyAM yAM yOnimanuvrajEt|
tasyAM tasyAM sa labhatE nirvRtiM na virajyatE||4||
narakasthO'pi dEhaM vai na pumAMstyaktumicchati|
nArakyAM nirvRtau satyAM dEvamAyAvimOhitaH||5||
AtmajAyAsutAgAra pazudraviNabandhuSu|
nirUDhamUlahRdaya AtmAnaM bahu manyatE||6||
sandahyamAnasarvAGga ESAmudvahanAdhinA|
karOtyavirataM mUDhO duritAni durAzayaH||7||
AkSiptAtmEndriyaH strINAmasatInAM ca mAyayA|
rahO racitayAlApaiH zizUnAM kalabhASiNAm||8||
gRhESu kUTadharmESu duHkhatantrESvatandritaH|
kurvanduHkhapratIkAraM sukhavanmanyatE gRhI||9||
arthairApAditairgurvyA hiMsayEtastatazca tAn|
puSNAti yESAM pOSENa zESabhugyAtyadhaH svayam||10||
vArtAyAM lupyamAnAyAmArabdhAyAM punaH punaH|
lObhAbhibhUtO niHsattvaH parArthE kurutE spRhAm||11||
kuTumbabharaNAkalpO mandabhAgyO vRthOdyamaH|
zriyA vihInaH kRpaNO dhyAyanchvasiti mUDhadhIH||12||
EvaM svabharaNAkalpaM tatkalatrAdayastathA|
nAdriyantE yathA pUrvaM kInAzA iva gOjaram||13||
tatrApyajAtanirvEdO bhriyamANaH svayambhRtaiH|
jarayOpAttavairUpyO maraNAbhimukhO gRhE||14||
AstE'vamatyOpanyastaM gRhapAla ivAharan|
AmayAvyapradIptAgniralpAhArO'lpacESTitaH||15||
vAyunOtkramatOttAraH kaphasaMruddhanADikaH|
kAsazvAsakRtAyAsaH kaNThE ghuraghurAyatE||16||
zayAnaH parizOcadbhiH parivItaH svabandhubhiH|
vAcyamAnO'pi na brUtE kAlapAzavazaM gataH||17||
EvaM kuTumbabharaNE vyApRtAtmAjitEndriyaH|
mriyatE rudatAM svAnAmuruvEdanayAstadhIH||18||
yamadUtau tadA prAptau bhImau sarabhasEkSaNau|
sa dRSTvA trastahRdayaH zakRnmUtraM vimuJcati||19||
yAtanAdEha AvRtya pAzairbaddhvA galE balAt|
nayatO dIrghamadhvAnaM daNDyaM rAjabhaTA yathA||20||
tayOrnirbhinnahRdayastarjanairjAtavEpathuH|
pathi zvabhirbhakSyamANa ArtO'ghaM svamanusmaran||21||
kSuttRTparItO'rkadavAnalAnilaiH santapyamAnaH pathi taptavAlukE|
kRcchrENa pRSThE kazayA ca tADitazcalatyazaktO'pi nirAzramOdakE||22||
tatra tatra patanchrAntO mUrcchitaH punarutthitaH|
pathA pApIyasA nItastarasA yamasAdanam||23||
yOjanAnAM sahasrANi navatiM nava cAdhvanaH|
tribhirmuhUrtairdvAbhyAM vA nItaH prApnOti yAtanAH||24||
AdIpanaM svagAtrANAM vESTayitvOlmukAdibhiH|
AtmamAMsAdanaM kvApi svakRttaM paratO'pi vA||25||
jIvatazcAntrAbhyuddhAraH zvagRdhrairyamasAdanE|
sarpavRzcikadaMzAdyairdazadbhizcAtmavaizasam||26||
kRntanaM cAvayavazO gajAdibhyO bhidApanam|
pAtanaM girizRGgEbhyO rOdhanaM cAmbugartayOH||27||
yAstAmisrAndhatAmisrA rauravAdyAzca yAtanAH|
bhuGktE narO vA nArI vA mithaH saGgEna nirmitAH||28||
atraiva narakaH svarga iti mAtaH pracakSatE|
yA yAtanA vai nArakyastA ihApyupalakSitAH||29||
EvaM kuTumbaM bibhrANa udarambhara Eva vA|
visRjyEhObhayaM prEtya bhuGktE tatphalamIdRzam||30||
EkaH prapadyatE dhvAntaM hitvEdaM svakalEvaram|
kuzalEtarapAthEyO bhUtadrOhENa yadbhRtam||31||
daivEnAsAditaM tasya zamalaM nirayE pumAn|
bhuGktE kuTumbapOSasya hRtavitta ivAturaH||32||
kEvalEna hyadharmENa kuTumbabharaNOtsukaH|
yAti jIvO'ndhatAmisraM caramaM tamasaH padam||33||
adhastAnnaralOkasya yAvatIryAtanAdayaH
kramazaH samanukramya punaratrAvrajEcchuciH||34||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE triMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox