From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkatriMzO'dhyAyaH

zrIbhagavAnuvAca

karmaNA daivanEtrENa janturdEhOpapattayE|
striyAH praviSTa udaraM puMsO rEtaHkaNAzrayaH||1||
kalalaM tvEkarAtrENa paJcarAtrENa budbudam|
dazAhEna tu karkandhUH pEzyaNDaM vA tataH param||2||
mAsEna tu zirO dvAbhyAM bAhvaGghryAdyaGgavigrahaH|
nakhalOmAsthicarmANi liGgacchidrOdbhavastribhiH||3||
caturbhirdhAtavaH sapta paJcabhiH kSuttRDudbhavaH|
SaDbhirjarAyuNA vItaH kukSau bhrAmyati dakSiNE||4||
mAturjagdhAnnapAnAdyairEdhaddhAturasammatE|
zEtE viNmUtrayOrgartE sa janturjantusambhavE||5||
kRmibhiH kSatasarvAGgaH saukumAryAtpratikSaNam|
mUrcchAmApnOtyuruklEzastatratyaiH kSudhitairmuhuH||6||
kaTutIkSNOSNalavaNa rUkSAmlAdibhirulbaNaiH|
mAtRbhuktairupaspRSTaH sarvAGgOtthitavEdanaH||7||
ulbEna saMvRtastasminnantraizca bahirAvRtaH|
AstE kRtvA ziraH kukSau bhugnapRSThazirOdharaH||8||
akalpaH svAGgacESTAyAM zakunta iva paJjarE
tatra labdhasmRtirdaivAtkarma janmazatOdbhavam
smarandIrghamanucchvAsaM zarma kiM nAma vindatE||9||
Arabhya saptamAnmAsAllabdhabOdhO'pi vEpitaH|
naikatrAstE sUtivAtairviSThAbhUriva sOdaraH||10||
nAthamAna RSirbhItaH saptavadhriH kRtAJjaliH|
stuvIta taM viklavayA vAcA yEnOdarE'rpitaH||11||

janturuvAca

tasyOpasannamavituM jagadicchayAtta
nAnAtanOrbhuvi calaccaraNAravindam|
sO'haM vrajAmi zaraNaM hyakutObhayaM mE
yEnEdRzI gatiradarzyasatO'nurUpA||12||
yastvatra baddha iva karmabhirAvRtAtmA
bhUtEndriyAzayamayImavalambya mAyAm|
AstE vizuddhamavikAramakhaNDabOdham
AtapyamAnahRdayE'vasitaM namAmi||13||
yaH paJcabhUtaracitE rahitaH zarIrE
cchannO'yathEndriyaguNArthacidAtmakO'ham|
tEnAvikuNThamahimAnamRSiM tamEnaM
vandE paraM prakRtipUruSayOH pumAMsam||14||
yanmAyayOruguNakarmanibandhanE'smin
sAMsArikE pathi caraMstadabhizramENa|
naSTasmRtiH punarayaM pravRNIta lOkaM
yuktyA kayA mahadanugrahamantarENa||15||
jJAnaM yadEtadadadhAtkatamaH sa dEvas
traikAlikaM sthiracarESvanuvartitAMzaH|
taM jIvakarmapadavImanuvartamAnAs
tApatrayOpazamanAya vayaM bhajEma||16||
dEhyanyadEhavivarE jaTharAgninAsRg
viNmUtrakUpapatitO bhRzataptadEhaH|
icchannitO vivasituM gaNayansvamAsAn
nirvAsyatE kRpaNadhIrbhagavankadA nu||17||
yEnEdRzIM gatimasau dazamAsya Iza
saGgrAhitaH purudayEna bhavAdRzEna|
svEnaiva tuSyatu kRtEna sa dInanAthaH
kO nAma tatprati vinAJjalimasya kuryAt||18||
pazyatyayaM dhiSaNayA nanu saptavadhriH
zArIrakE damazarIryaparaH svadEhE|
yatsRSTayAsaM tamahaM puruSaM purANaM
pazyE bahirhRdi ca caityamiva pratItam||19||
sO'haM vasannapi vibhO bahuduHkhavAsaM
garbhAnna nirjigamiSE bahirandhakUpE|
yatrOpayAtamupasarpati dEvamAyA
mithyA matiryadanu saMsRticakramEtat||20||
tasmAdahaM vigataviklava uddhariSya
AtmAnamAzu tamasaH suhRdAtmanaiva|
bhUyO yathA vyasanamEtadanEkarandhraM
mA mE bhaviSyadupasAditaviSNupAdaH||21||

kapila uvAca

EvaM kRtamatirgarbhE dazamAsyaH stuvannRSiH|
sadyaH kSipatyavAcInaM prasUtyai sUtimArutaH||22||
tEnAvasRSTaH sahasA kRtvAvAkSira AturaH|
viniSkrAmati kRcchrENa nirucchvAsO hatasmRtiH||23||
patitO bhuvyasRGmizraH viSThAbhUriva cESTatE|
rOrUyati gatE jJAnE viparItAM gatiM gataH||24||
paracchandaM na viduSA puSyamANO janEna saH|
anabhiprEtamApannaH pratyAkhyAtumanIzvaraH||25||
zAyitO'zuciparyaGkE jantuH svEdajadUSitE|
nEzaH kaNDUyanE'GgAnAmAsanOtthAnacESTanE||26||
tudantyAmatvacaM daMzA mazakA matkuNAdayaH|
rudantaM vigatajJAnaM kRmayaH kRmikaM yathA||27||
ityEvaM zaizavaM bhuktvA duHkhaM paugaNDamEva ca|
alabdhAbhIpsitO'jJAnAdiddhamanyuH zucArpitaH||28||
saha dEhEna mAnEna vardhamAnEna manyunA|
karOti vigrahaM kAmI kAmiSvantAya cAtmanaH||29||
bhUtaiH paJcabhirArabdhE dEhE dEhyabudhO'sakRt|
ahaM mamEtyasadgrAhaH karOti kumatirmatim||30||
tadarthaM kurutE karma yadbaddhO yAti saMsRtim|
yO'nuyAti dadatklEzamavidyAkarmabandhanaH||31||
yadyasadbhiH pathi punaH ziznOdarakRtOdyamaiH|
AsthitO ramatE jantustamO vizati pUrvavat||32||
satyaM zaucaM dayA maunaM buddhiH zrIrhrIryazaH kSamA|
zamO damO bhagazcEti yatsaGgAdyAti saGkSayam||33||
tESvazAntESu mUDhESu khaNDitAtmasvasAdhuSu|
saGgaM na kuryAcchOcyESu yOSitkrIDAmRgESu ca||34||
na tathAsya bhavEnmOhO bandhazcAnyaprasaGgataH|
yOSitsaGgAdyathA puMsO yathA tatsaGgisaGgataH||35||
prajApatiH svAM duhitaraM dRSTvA tadrUpadharSitaH|
rOhidbhUtAM sO'nvadhAvadRkSarUpI hatatrapaH||36||
tatsRSTasRSTasRSTESu kO nvakhaNDitadhIH pumAn|
RSiM nArAyaNamRtE yOSinmayyEha mAyayA||37||
balaM mE pazya mAyAyAH strImayyA jayinO dizAm|
yA karOti padAkrAntAnbhrUvijRmbhENa kEvalam||38||
saGgaM na kuryAtpramadAsu jAtu yOgasya pAraM paramArurukSuH|
matsEvayA pratilabdhAtmalAbhO vadanti yA nirayadvAramasya||39||
yOpayAti zanairmAyA yOSiddEvavinirmitA|
tAmIkSEtAtmanO mRtyuM tRNaiH kUpamivAvRtam||40||
yAM manyatE patiM mOhAnmanmAyAmRSabhAyatIm|
strItvaM strIsaGgataH prAptO vittApatyagRhapradam||41||
tAmAtmanO vijAnIyAtpatyapatyagRhAtmakam|
daivOpasAditaM mRtyuM mRgayOrgAyanaM yathA||42||
dEhEna jIvabhUtEna lOkAllOkamanuvrajan|
bhuJjAna Eva karmANi karOtyavirataM pumAn||43||
jIvO hyasyAnugO dEhO bhUtEndriyamanOmayaH|
tannirOdhO'sya maraNamAvirbhAvastu sambhavaH||44||
dravyOpalabdhisthAnasya dravyEkSAyOgyatA yadA|
tatpaJcatvamahaMmAnAdutpattirdravyadarzanam||45||
yathAkSNOrdravyAvayava darzanAyOgyatA yadA|
tadaiva cakSuSO draSTurdraSTRtvAyOgyatAnayOH||46||
tasmAnna kAryaH santrAsO na kArpaNyaM na sambhramaH|
buddhvA jIvagatiM dhIrO muktasaGgazcarEdiha||47||
samyagdarzanayA buddhyA yOgavairAgyayuktayA
mAyAviracitE lOkE carEnnyasya kalEvaram||48||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE EkatriMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox