From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwAtriMzO'dhyAyaH

kapila uvAca

atha yO gRhamEdhIyAndharmAnEvAvasangRhE|
kAmamarthaM ca dharmAnsvAndOgdhi bhUyaH piparti tAn||1||
sa cApi bhagavaddharmAtkAmamUDhaH parAGmukhaH|
yajatE kratubhirdEvAnpitMzca zraddhayAnvitaH||2||
tacchraddhayAkrAntamatiH pitRdEvavrataH pumAn|
gatvA cAndramasaM lOkaM sOmapAH punarESyati||3||
yadA cAhIndrazayyAyAM zEtE'nantAsanO hariH|
tadA lOkA layaM yAnti ta EtE gRhamEdhinAm||4||
yE svadharmAnna duhyanti dhIrAH kAmArthahEtavE|
niHsaGgA nyastakarmANaH prazAntAH zuddhacEtasaH||5||
nivRttidharmaniratA nirmamA nirahaGkRtAH|
svadharmAptEna sattvEna parizuddhEna cEtasA||6||
sUryadvArENa tE yAnti puruSaM vizvatOmukham|
parAvarEzaM prakRtimasyOtpattyantabhAvanam||7||
dviparArdhAvasAnE yaH pralayO brahmaNastu tE|
tAvadadhyAsatE lOkaM parasya paracintakAH||8||
kSmAmbhO'nalAnilaviyanmanaindriyArtha
bhUtAdibhiH parivRtaM pratisaJjihIrSuH|
avyAkRtaM vizati yarhi guNatrayAtmAkAlaM
parAkhyamanubhUya paraH svayambhUH||9||
EvaM parEtya bhagavantamanupraviSTAyE
yOginO jitamarunmanasO virAgAH|
tEnaiva sAkamamRtaM puruSaM purANaM
brahma pradhAnamupayAntyagatAbhimAnAH||10||
atha taM sarvabhUtAnAM hRtpadmESu kRtAlayam|
zrutAnubhAvaM zaraNaM vraja bhAvEna bhAmini||11||
AdyaH sthiracarANAM yO vEdagarbhaH saharSibhiH|
yOgEzvaraiH kumArAdyaiH siddhairyOgapravartakaiH||12||
bhEdadRSTyAbhimAnEna niHsaGgEnApi karmaNA|
kartRtvAtsaguNaM brahma puruSaM puruSarSabham||13||
sa saMsRtya punaH kAlE kAlEnEzvaramUrtinA|
jAtE guNavyatikarE yathApUrvaM prajAyatE||14||
aizvaryaM pAramESThyaM ca tE'pi dharmavinirmitam|
niSEvya punarAyAnti guNavyatikarE sati||15||
yE tvihAsaktamanasaH karmasu zraddhayAnvitAH|
kurvantyapratiSiddhAni nityAnyapi ca kRtsnazaH||16||
rajasA kuNThamanasaH kAmAtmAnO'jitEndriyAH|
pitnyajantyanudinaM gRhESvabhiratAzayAH||17||
traivargikAstE puruSA vimukhA harimEdhasaH|
kathAyAM kathanIyOru vikramasya madhudviSaH||18||
nUnaM daivEna vihatA yE cAcyutakathAsudhAm|
hitvA zRNvantyasadgAthAH purISamiva viDbhujaH||19||
dakSiNEna pathAryamNaH pitRlOkaM vrajanti tE|
prajAmanu prajAyantE zmazAnAntakriyAkRtaH||20||
tatastE kSINasukRtAH punarlOkamimaM sati|
patanti vivazA dEvaiH sadyO vibhraMzitOdayAH||21||
tasmAttvaM sarvabhAvEna bhajasva paramESThinam|
tadguNAzrayayA bhaktyA bhajanIyapadAmbujam||22||
vAsudEvE bhagavati bhaktiyOgaH prayOjitaH|
janayatyAzu vairAgyaM jJAnaM yadbrahmadarzanam||23||
yadAsya cittamarthESu samESvindriyavRttibhiH|
na vigRhNAti vaiSamyaM priyamapriyamityuta||24||
sa tadaivAtmanAtmAnaM niHsaGgaM samadarzanam|
hEyOpAdEyarahitamArUDhaM padamIkSatE||25||
jJAnamAtraM paraM brahma paramAtmEzvaraH pumAn|
dRzyAdibhiH pRthagbhAvairbhagavAnEka IyatE||26||
EtAvAnEva yOgEna samagrENEha yOginaH|
yujyatE'bhimatO hyarthO yadasaGgastu kRtsnazaH||27||
jJAnamEkaM parAcInairindriyairbrahma nirguNam|
avabhAtyartharUpENa bhrAntyA zabdAdidharmiNA||28||
yathA mahAnahaMrUpastrivRtpaJcavidhaH svarAT|
EkAdazavidhastasya vapuraNDaM jagadyataH||29||
Etadvai zraddhayA bhaktyA yOgAbhyAsEna nityazaH|
samAhitAtmA niHsaGgO viraktyA paripazyati||30||
ityEtatkathitaM gurvi jJAnaM tadbrahmadarzanam|
yEnAnubuddhyatE tattvaM prakRtEH puruSasya ca||31||
jJAnayOgazca manniSThO nairguNyO bhaktilakSaNaH|
dvayOrapyEka EvArthO bhagavacchabdalakSaNaH||32||
yathEndriyaiH pRthagdvArairarthO bahuguNAzrayaH|
EkO nAnEyatE tadvadbhagavAnzAstravartmabhiH||33||
kriyayA kratubhirdAnaistapaHsvAdhyAyamarzanaiH|
AtmEndriyajayEnApi sannyAsEna ca karmaNAm||34||
yOgEna vividhAGgEna bhaktiyOgEna caiva hi|
dharmENObhayacihnEna yaH pravRttinivRttimAn||35||
AtmatattvAvabOdhEna vairAgyENa dRDhEna ca|
IyatE bhagavAnEbhiH saguNO nirguNaH svadRk||36||
prAvOcaM bhaktiyOgasya svarUpaM tE caturvidham|
kAlasya cAvyaktagatEryO'ntardhAvati jantuSu||37||
jIvasya saMsRtIrbahvIravidyAkarmanirmitAH|
yAsvaGga pravizannAtmA na vEda gatimAtmanaH||38||
naitatkhalAyOpadizEnnAvinItAya karhicit|
na stabdhAya na bhinnAya naiva dharmadhvajAya ca||39||
na lOlupAyOpadizEnna gRhArUDhacEtasE|
nAbhaktAya ca mE jAtu na madbhaktadviSAmapi||40||
zraddadhAnAya bhaktAya vinItAyAnasUyavE|
bhUtESu kRtamaitrAya zuzrUSAbhiratAya ca||41||
bahirjAtavirAgAya zAntacittAya dIyatAm|
nirmatsarAya zucayE yasyAhaM prEyasAM priyaH||42||
ya idaM zRNuyAdamba zraddhayA puruSaH sakRt
yO vAbhidhattE maccittaH sa hyEti padavIM ca mE||43||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE dwAtriMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox