From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

trayastriMzO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

EvaM nizamya kapilasya vacO janitrIsA kardamasya dayitA kila dEvahUtiH|
visrastamOhapaTalA tamabhipraNamyatuSTAva tattvaviSayAGkitasiddhibhUmim||1||

dEvahUtiruvAca

athApyajO'ntaHsalilE zayAnaM bhUtEndriyArthAtmamayaM vapustE|
guNapravAhaM sadazESabIjaM dadhyau svayaM yajjaTharAbjajAtaH||2||
sa Eva vizvasya bhavAnvidhattE guNapravAhENa vibhaktavIryaH|
sargAdyanIhO'vitathAbhisandhirAtmEzvarO'tarkyasahasrazaktiH||3||
sa tvaM bhRtO mE jaTharENa nAtha kathaM nu yasyOdara EtadAsIt|
vizvaM yugAntE vaTapatra EkaH zEtE sma mAyAzizuraGghripAnaH||4||
tvaM dEhatantraH prazamAya pApmanAM nidEzabhAjAM ca vibhO vibhUtayE|
yathAvatArAstava sUkarAdayastathAyamapyAtmapathOpalabdhayE||5||
yannAmadhEyazravaNAnukIrtanAdyatprahvaNAdyatsmaraNAdapi kvacit|
zvAdO'pi sadyaH savanAya kalpatE kutaH punastE bhagavannu darzanAt||6||
ahO bata zvapacO'tO garIyAnyajjihvAgrE vartatE nAma tubhyam|
tEpustapastE juhuvuH sasnurAryA brahmAnUcurnAma gRNanti yE tE||7||
taM tvAmahaM brahma paraM pumAMsaM pratyaksrOtasyAtmani saMvibhAvyam|
svatEjasA dhvastaguNapravAhaM vandE viSNuM kapilaM vEdagarbham||8||

maitrEya uvAca

IDitO bhagavAnEvaM kapilAkhyaH paraH pumAn|
vAcAviklavayEtyAha mAtaraM mAtRvatsalaH||9||

kapila uvAca

mArgENAnEna mAtastE susEvyEnOditEna mE|
AsthitEna parAM kASThAmacirAdavarOtsyasi||10||
zraddhatsvaitanmataM mahyaM juSTaM yadbrahmavAdibhiH|
yEna mAmabhayaM yAyA mRtyumRcchantyatadvidaH||11||

maitrEya uvAca

iti pradarzya bhagavAnsatIM tAmAtmanO gatim|
svamAtrA brahmavAdinyA kapilO'numatO yayau||12||
sA cApi tanayOktEna yOgAdEzEna yOgayuk|
tasminnAzrama ApIDE sarasvatyAH samAhitA||13||
abhIkSNAvagAhakapizAnjaTilAnkuTilAlakAn|
AtmAnaM cOgratapasA bibhratI cIriNaM kRzam||14||
prajApatEH kardamasya tapOyOgavijRmbhitam|
svagArhasthyamanaupamyaM prArthyaM vaimAnikairapi||15||
payaHphEnanibhAH zayyA dAntA rukmaparicchadAH|
AsanAni ca haimAni susparzAstaraNAni ca||16||
svacchasphaTikakuDyESu mahAmArakatESu ca|
ratnapradIpA AbhAnti lalanA ratnasaMyutAH||17||
gRhOdyAnaM kusumitai ramyaM bahvamaradrumaiH|
kUjadvihaGgamithunaM gAyanmattamadhuvratam||18||
yatra praviSTamAtmAnaM vibudhAnucarA jaguH|
vApyAmutpalagandhinyAM kardamEnOpalAlitam||19||
hitvA tadIpsitatamamapyAkhaNDalayOSitAm|
kiJciccakAra vadanaM putravizlESaNAturA||20||
vanaM pravrajitE patyAvapatyavirahAturA|
jJAtatattvApyabhUnnaSTE vatsE gauriva vatsalA||21||
tamEva dhyAyatI dEvamapatyaM kapilaM harim|
babhUvAciratO vatsa niHspRhA tAdRzE gRhE||22||
dhyAyatI bhagavadrUpaM yadAha dhyAnagOcaram|
sutaH prasannavadanaM samastavyastacintayA||23||
bhaktipravAhayOgEna vairAgyENa balIyasA|
yuktAnuSThAnajAtEna jJAnEna brahmahEtunA||24||
vizuddhEna tadAtmAnamAtmanA vizvatOmukham|
svAnubhUtyA tirObhUta mAyAguNavizESaNam||25||
brahmaNyavasthitamatirbhagavatyAtmasaMzrayE|
nivRttajIvApattitvAtkSINaklEzAptanirvRtiH||26||
nityArUDhasamAdhitvAtparAvRttaguNabhramA|
na sasmAra tadAtmAnaM svapnE dRSTamivOtthitaH||27||
taddEhaH parataH pOSO'pyakRzazcAdhyasambhavAt|
babhau malairavacchannaH sadhUma iva pAvakaH||28||
svAGgaM tapOyOgamayaM muktakEzaM gatAmbaram|
daivaguptaM na bubudhE vAsudEvapraviSTadhIH||29||
EvaM sA kapilOktEna mArgENAcirataH param|
AtmAnaM brahmanirvANaM bhagavantamavApa ha||30||
tadvIrAsItpuNyatamaM kSEtraM trailOkyavizrutam|
nAmnA siddhapadaM yatra sA saMsiddhimupEyuSI||31||
tasyAstadyOgavidhuta mArtyaM martyamabhUtsarit|
srOtasAM pravarA saumya siddhidA siddhasEvitA||32||
kapilO'pi mahAyOgI bhagavAnpiturAzramAt|
mAtaraM samanujJApya prAgudIcIM dizaM yayau||33||
siddhacAraNagandharvairmunibhizcApsarOgaNaiH|
stUyamAnaH samudrENa dattArhaNanikEtanaH||34||
AstE yOgaM samAsthAya sAGkhyAcAryairabhiSTutaH|
trayANAmapi lOkAnAmupazAntyai samAhitaH||35||
EtannigaditaM tAta yatpRSTO'haM tavAnagha|
kapilasya ca saMvAdO dEvahUtyAzca pAvanaH||36||
ya idamanuzRNOti yO'bhidhattE kapilamunErmatamAtmayOgaguhyam
bhagavati kRtadhIH suparNakEtAvupalabhatE bhagavatpadAravindam||37||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM tRtIyaskandhE trayastriMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox