From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

prathamO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

manOstu zatarUpAyAM tisraH kanyAzca jajJirE|
AkUtirdEvahUtizca prasUtiriti vizrutAH||1||
AkUtiM rucayE prAdAdapi bhrAtRmatIM nRpaH|
putrikAdharmamAzritya zatarUpAnumOditaH||2||
prajApatiH sa bhagavAnrucistasyAmajIjanat|
mithunaM brahmavarcasvI paramENa samAdhinA||3||
yastayOH puruSaH sAkSAdviSNuryajJasvarUpadhRk|
yA strI sA dakSiNA bhUtEraMzabhUtAnapAyinI||4||
AninyE svagRhaM putryAH putraM vitatarOciSam|
svAyambhuvO mudA yuktO rucirjagrAha dakSiNAm||5||
tAM kAmayAnAM bhagavAnuvAha yajuSAM patiH|
tuSTAyAM tOSamApannO' janayaddvAdazAtmajAn||6||
tOSaH pratOSaH santOSO bhadraH zAntiriDaspatiH|
idhmaH kavirvibhuH svahnaH sudEvO rOcanO dviSaT||7||
tuSitA nAma tE dEvA AsansvAyambhuvAntarE|
marIcimizrA RSayO yajJaH suragaNEzvaraH||8||
priyavratOttAnapAdau manuputrau mahaujasau|
tatputrapautranaptRRNAmanuvRttaM tadantaram||9||
dEvahUtimadAttAta kardamAyAtmajAM manuH|
tatsambandhi zrutaprAyaM bhavatA gadatO mama||10||
dakSAya brahmaputrAya prasUtiM bhagavAnmanuH|
prAyacchadyatkRtaH sargastrilOkyAM vitatO mahAn||11||
yAH kardamasutAH prOktA nava brahmarSipatnayaH|
tAsAM prasUtiprasavaM prOcyamAnaM nibOdha mE||12||
patnI marIcEstu kalA suSuvE kardamAtmajA|
kazyapaM pUrNimAnaM ca yayOrApUritaM jagat||13||
pUrNimAsUta virajaM vizvagaM ca parantapa|
dEvakulyAM harEH pAda zaucAdyAbhUtsariddivaH||14||
atrEH patnyanasUyA trIJjajJE suyazasaH sutAn|
dattaM durvAsasaM sOmamAtmEzabrahmasambhavAn||15||

vidura uvAca

atrErgRhE surazrESThAH sthityutpattyantahEtavaH|
kiJciccikIrSavO jAtA EtadAkhyAhi mE gurO||16||

maitrEya uvAca

brahmaNA cOditaH sRSTAvatrirbrahmavidAM varaH|
saha patnyA yayAvRkSaM kulAdriM tapasi sthitaH||17||
tasminprasUnastabaka palAzAzOkakAnanE|
vArbhiH sravadbhirudghuSTE nirvindhyAyAH samantataH||18||
prANAyAmEna saMyamya manO varSazataM muniH|
atiSThadEkapAdEna nirdvandvO'nilabhOjanaH||19||
zaraNaM taM prapadyE'haM ya Eva jagadIzvaraH|
prajAmAtmasamAM mahyaM prayacchatviti cintayan||20||
tapyamAnaM tribhuvanaM prANAyAmaidhasAgninA|
nirgatEna munErmUrdhnaH samIkSya prabhavastrayaH||21||
apsarOmunigandharva siddhavidyAdharOragaiH|
vitAyamAnayazasastadAzramapadaM yayuH||22||
tatprAdurbhAvasaMyOga vidyOtitamanA muniH|
uttiSThannEkapAdEna dadarza vibudharSabhAn||23||
praNamya daNDavadbhUmAvupatasthE'rhaNAJjaliH|
vRSahaMsasuparNasthAnsvaiH svaizcihnaizca cihnitAn||24||
kRpAvalOkEna hasad vadanEnOpalambhitAn|
tadrOciSA pratihatE nimIlya munirakSiNI||25||
cEtastatpravaNaM yuJjannastAvItsaMhatAJjaliH|
zlakSNayA sUktayA vAcA sarvalOkagarIyasaH||26||

atriruvAca

vizvOdbhavasthitilayESu vibhajyamAnair
mAyAguNairanuyugaM vigRhItadEhAH|
tE brahmaviSNugirizAH praNatO'smyahaM vas
tEbhyaH ka Eva bhavatAM ma ihOpahUtaH||27||
EkO mayEha bhagavAnvividhapradhAnaiz
cittIkRtaH prajananAya kathaM nu yUyam|
atrAgatAstanubhRtAM manasO'pi dUrAd
brUta prasIdata mahAniha vismayO mE||28||

maitrEya uvAca

iti tasya vacaH zrutvA trayastE vibudharSabhAH|
pratyAhuH zlakSNayA vAcA prahasya tamRSiM prabhO||29||

dEvA UcuH

yathA kRtastE saGkalpO bhAvyaM tEnaiva nAnyathA|
satsaGkalpasya tE brahmanyadvai dhyAyati tE vayam||30||
athAsmadaMzabhUtAstE AtmajA lOkavizrutAH|
bhavitArO'Gga bhadraM tE visrapsyanti ca tE yazaH||31||
EvaM kAmavaraM dattvA pratijagmuH surEzvarAH|
sabhAjitAstayOH samyagdampatyOrmiSatOstataH||32||
sOmO'bhUdbrahmaNO'MzEna dattO viSNOstu yOgavit|
durvAsAH zaGkarasyAMzO nibOdhAGgirasaH prajAH||33||
zraddhA tvaGgirasaH patnI catasrO'sUta kanyakAH|
sinIvAlI kuhU rAkA caturthyanumatistathA||34||
tatputrAvaparAvAstAM khyAtau svArOciSE'ntarE|
utathyO bhagavAnsAkSAdbrahmiSThazca bRhaspatiH||35||
pulastyO'janayatpatnyAmagastyaM ca havirbhuvi|
sO'nyajanmani dahrAgnirvizravAzca mahAtapAH||36||
tasya yakSapatirdEvaH kubErastviDaviDAsutaH|
rAvaNaH kumbhakarNazca tathAnyasyAM vibhISaNaH||37||
pulahasya gatirbhAryA trInasUta satI sutAn|
karmazrESThaM varIyAMsaM sahiSNuM ca mahAmatE||38||
kratOrapi kriyA bhAryA vAlakhilyAnasUyata|
RSInSaSTisahasrANi jvalatO brahmatEjasA||39||
UrjAyAM jajJirE putrA vasiSThasya parantapa|
citrakEtupradhAnAstE sapta brahmarSayO'malAH||40||
citrakEtuH surOcizca virajA mitra Eva ca|
ulbaNO vasubhRdyAnO dyumAnzaktyAdayO'parE||41||
cittistvatharvaNaH patnI lEbhE putraM dhRtavratam|
dadhyaJcamazvazirasaM bhRgOrvaMzaM nibOdha mE||42||
bhRguH khyAtyAM mahAbhAgaH patnyAM putrAnajIjanat|
dhAtAraM ca vidhAtAraM zriyaM ca bhagavatparAm||43||
AyatiM niyatiM caiva sutE mErustayOradAt|
tAbhyAM tayOrabhavatAM mRkaNDaH prANa Eva ca||44||
mArkaNDEyO mRkaNDasya prANAdvEdazirA muniH|
kavizca bhArgavO yasya bhagavAnuzanA sutaH||45||
ta EtE munayaH kSattarlOkAnsargairabhAvayan
ESa kardamadauhitra santAnaH kathitastava
zRNvataH zraddadhAnasya sadyaH pApaharaH paraH||46||
prasUtiM mAnavIM dakSa upayEmE hyajAtmajaH|
tasyAM sasarja duhitRRH SODazAmalalOcanAH||47||
trayOdazAdAddharmAya tathaikAmagnayE vibhuH|
pitRbhya EkAM yuktEbhyO bhavAyaikAM bhavacchidE||48||
zraddhA maitrI dayA zAntistuSTiH puSTiH kriyOnnatiH|
buddhirmEdhA titikSA hrIrmUrtirdharmasya patnayaH||49||
zraddhAsUta zubhaM maitrI prasAdamabhayaM dayA|
zAntiH sukhaM mudaM tuSTiH smayaM puSTirasUyata||50||
yOgaM kriyOnnatirdarpamarthaM buddhirasUyata|
mEdhA smRtiM titikSA tu kSEmaM hrIH prazrayaM sutam||51||
mUrtiH sarvaguNOtpattirnaranArAyaNAvRSI||52||
yayOrjanmanyadO vizvamabhyanandatsunirvRtam|
manAMsi kakubhO vAtAH prasEduH saritO'drayaH||53||
divyavAdyanta tUryANi pEtuH kusumavRSTayaH|
munayastuSTuvustuSTA jagurgandharvakinnarAH||54||
nRtyanti sma striyO dEvya AsItparamamaGgalam|
dEvA brahmAdayaH sarvE upatasthurabhiSTavaiH||55||

dEvA UcuH

yO mAyayA viracitaM nijayAtmanIdaM
khE rUpabhEdamiva tatpraticakSaNAya|
EtEna dharmasadanE RSimUrtinAdya
prAduzcakAra puruSAya namaH parasmai||56||
sO'yaM sthitivyatikarOpazamAya sRSTAn
sattvEna naH suragaNAnanumEyatattvaH|
dRzyAdadabhrakaruNEna vilOkanEna
yacchrInikEtamamalaM kSipatAravindam||57||
EvaM suragaNaistAta bhagavantAvabhiSTutau|
labdhAvalOkairyayaturarcitau gandhamAdanam||58||
tAvimau vai bhagavatO harEraMzAvihAgatau|
bhAravyayAya ca bhuvaH kRSNau yadukurUdvahau||59||
svAhAbhimAninazcAgnErAtmajAMstrInajIjanat|
pAvakaM pavamAnaM ca zuciM ca hutabhOjanam||60||
tEbhyO'gnayaH samabhavancatvAriMzacca paJca ca|
ta EvaikOnapaJcAzatsAkaM pitRpitAmahaiH||61||
vaitAnikE karmaNi yan nAmabhirbrahmavAdibhiH|
AgnEyya iSTayO yajJE nirUpyantE'gnayastu tE||62||
agniSvAttA barhiSadaH saumyAH pitara AjyapAH|
sAgnayO'nagnayastESAM patnI dAkSAyaNI svadhA||63||
tEbhyO dadhAra kanyE dvE vayunAM dhAriNIM svadhA|
ubhE tE brahmavAdinyau jJAnavijJAnapAragE||64||
bhavasya patnI tu satI bhavaM dEvamanuvratA|
AtmanaH sadRzaM putraM na lEbhE guNazIlataH||65||
pitaryapratirUpE svE bhavAyAnAgasE ruSA
aprauDhaivAtmanAtmAnamajahAdyOgasaMyutA||66||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM caturthaskandhE prathamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox