From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwitIyO'dhyAyaH

vidura uvAca

bhavE zIlavatAM zrESThE dakSO duhitRvatsalaH|
vidvESamakarOtkasmAdanAdRtyAtmajAM satIm||1||
kastaM carAcaraguruM nirvairaM zAntavigraham|
AtmArAmaM kathaM dvESTi jagatO daivataM mahat||2||
EtadAkhyAhi mE brahmanjAmAtuH zvazurasya ca|
vidvESastu yataH prANAMstatyajE dustyajAnsatI||3||

maitrEya uvAca

purA vizvasRjAM satrE samEtAH paramarSayaH|
tathAmaragaNAH sarvE sAnugA munayO'gnayaH||4||
tatra praviSTamRSayO dRSTvArkamiva rOciSA|
bhrAjamAnaM vitimiraM kurvantaM tanmahatsadaH||5||
udatiSThansadasyAstE svadhiSNyEbhyaH sahAgnayaH|
RtE viriJcAM zarvaM ca tadbhAsAkSiptacEtasaH||6||
sadasaspatibhirdakSO bhagavAnsAdhu satkRtaH|
ajaM lOkaguruM natvA niSasAda tadAjJayA||7||
prAGniSaNNaM mRDaM dRSTvA nAmRSyattadanAdRtaH|
uvAca vAmaM cakSurbhyAmabhivIkSya dahanniva||8||
zrUyatAM brahmarSayO mE sahadEvAH sahAgnayaH|
sAdhUnAM bruvatO vRttaM nAjJAnAnna ca matsarAt||9||
ayaM tu lOkapAlAnAM yazOghnO nirapatrapaH|
sadbhirAcaritaH panthA yEna stabdhEna dUSitaH||10||
ESa mE ziSyatAM prAptO yanmE duhituragrahIt|
pANiM viprAgnimukhataH sAvitryA iva sAdhuvat||11||
gRhItvA mRgazAvAkSyAH pANiM markaTalOcanaH|
pratyutthAnAbhivAdArhE vAcApyakRta nOcitam||12||
luptakriyAyAzucayE mAninE bhinnasEtavE|
anicchannapyadAM bAlAM zUdrAyEvOzatIM giram||13||
prEtAvAsESu ghOrESu prEtairbhUtagaNairvRtaH|
aTatyunmattavannagnO vyuptakEzO hasanrudan||14||
citAbhasmakRtasnAnaH prEtasraGnrasthibhUSaNaH
zivApadEzO hyazivO mattO mattajanapriyaH
patiH pramathanAthAnAM tamOmAtrAtmakAtmanAm||15||
tasmA unmAdanAthAya naSTazaucAya durhRdE|
dattA bata mayA sAdhvI cOditE paramESThinA||16||

maitrEya uvAca

vinindyaivaM sa girizamapratIpamavasthitam|
dakSO'thApa upaspRzya kruddhaH zaptuM pracakramE||17||
ayaM tu dEvayajana indrOpEndrAdibhirbhavaH|
saha bhAgaM na labhatAM dEvairdEvagaNAdhamaH||18||
niSidhyamAnaH sa sadasyamukhyairdakSO giritrAya visRjya zApam|
tasmAdviniSkramya vivRddhamanyurjagAma kauravya nijaM nikEtanam||19||
vijJAya zApaM girizAnugAgraNIrnandIzvarO rOSakaSAyadUSitaH|
dakSAya zApaM visasarja dAruNaM yE cAnvamOdaMstadavAcyatAM dvijAH||20||
ya Etanmartyamuddizya bhagavatyapratidruhi|
druhyatyajJaH pRthagdRSTistattvatO vimukhO bhavEt||21||
gRhESu kUTadharmESu saktO grAmyasukhEcchayA|
karmatantraM vitanutE vEdavAdavipannadhIH||22||
buddhyA parAbhidhyAyinyA vismRtAtmagatiH pazuH|
strIkAmaH sO'stvatitarAM dakSO bastamukhO'cirAt||23||
vidyAbuddhiravidyAyAM karmamayyAmasau jaDaH|
saMsarantviha yE cAmumanu zarvAvamAninam||24||
giraH zrutAyAH puSpiNyA madhugandhEna bhUriNA|
mathnA cOnmathitAtmAnaH sammuhyantu haradviSaH||25||
sarvabhakSA dvijA vRttyai dhRtavidyAtapOvratAH|
vittadEhEndriyArAmA yAcakA vicarantviha||26||
tasyaivaM vadataH zApaM zrutvA dvijakulAya vai|
bhRguH pratyasRjacchApaM brahmadaNDaM duratyayam||27||
bhavavratadharA yE ca yE ca tAnsamanuvratAH|
pASaNDinastE bhavantu sacchAstraparipanthinaH||28||
naSTazaucA mUDhadhiyO jaTAbhasmAsthidhAriNaH|
vizantu zivadIkSAyAM yatra daivaM surAsavam||29||
brahma ca brAhmaNAMzcaiva yadyUyaM parinindatha|
sEtuM vidhAraNaM puMsAmataH pASaNDamAzritAH||30||
ESa Eva hi lOkAnAM zivaH panthAH sanAtanaH|
yaM pUrvE cAnusantasthuryatpramANaM janArdanaH||31||
tadbrahma paramaM zuddhaM satAM vartma sanAtanam|
vigarhya yAta pASaNDaM daivaM vO yatra bhUtarAT||32||

maitrEya uvAca

tasyaivaM vadataH zApaM bhRgOH sa bhagavAnbhavaH|
nizcakrAma tataH kiJcidvimanA iva sAnugaH||33||
tE'pi vizvasRjaH satraM sahasraparivatsarAn|
saMvidhAya mahESvAsa yatrEjya RSabhO hariH||34||
AplutyAvabhRthaM yatra gaGgA yamunayAnvitA
virajEnAtmanA sarvE svaM svaM dhAma yayustataH||35||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM caturthaskandhE dwitIyO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox