From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

tRtIyO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

sadA vidviSatOrEvaM kAlO vai dhriyamANayOH|
jAmAtuH zvazurasyApi sumahAnaticakramE||1||
yadAbhiSiktO dakSastu brahmaNA paramESThinA|
prajApatInAM sarvESAmAdhipatyE smayO'bhavat||2||
iSTvA sa vAjapEyEna brahmiSThAnabhibhUya ca|
bRhaspatisavaM nAma samArEbhE kratUttamam||3||
tasminbrahmarSayaH sarvE dEvarSipitRdEvatAH|
AsankRtasvastyayanAstatpatnyazca sabhartRkAH||4||
tadupazrutya nabhasi khEcarANAM prajalpatAm|
satI dAkSAyaNI dEvI pitRyajJamahOtsavam||5||
vrajantIH sarvatO digbhya upadEvavarastriyaH|
vimAnayAnAH saprESThA niSkakaNThIH suvAsasaH||6||
dRSTvA svanilayAbhyAzE lOlAkSIrmRSTakuNDalAH|
patiM bhUtapatiM dEvamautsukyAdabhyabhASata||7||

satyuvAca

prajApatEstE zvazurasya sAmprataM niryApitO yajJamahOtsavaH kila|
vayaM ca tatrAbhisarAma vAma tE yadyarthitAmI vibudhA vrajanti hi||8||
tasminbhaginyO mama bhartRbhiH svakairdhruvaM gamiSyanti suhRddidRkSavaH|
ahaM ca tasminbhavatAbhikAmayE sahOpanItaM paribarhamarhitum||9||
tatra svasRRrmE nanu bhartRsammitA mAtRSvasRRH klinnadhiyaM ca mAtaram|
drakSyE cirOtkaNThamanA maharSibhirunnIyamAnaM ca mRDAdhvaradhvajam||10||
tvayyEtadAzcaryamajAtmamAyayA vinirmitaM bhAti guNatrayAtmakam|
tathApyahaM yOSidatattvavicca tE dInA didRkSE bhava mE bhavakSitim||11||
pazya prayAntIrabhavAnyayOSitO'pyalaGkRtAH kAntasakhA varUthazaH|
yAsAM vrajadbhiH zitikaNTha maNDitaM nabhO vimAnaiH kalahaMsapANDubhiH||12||
kathaM sutAyAH pitRgEhakautukaM nizamya dEhaH suravarya nEGgatE|
anAhutA apyabhiyanti sauhRdaM bharturgurOrdEhakRtazca kEtanam||13||
tanmE prasIdEdamamartya vAJchitaM kartuM bhavAnkAruNikO batArhati|
tvayAtmanO'rdhE'hamadabhracakSuSA nirUpitA mAnugRhANa yAcitaH||14||

RSiruvAca

EvaM giritraH priyayAbhibhASitaH pratyabhyadhatta prahasansuhRtpriyaH|
saMsmAritO marmabhidaH kuvAgiSUnyAnAha kO vizvasRjAM samakSataH||15||

zrIbhagavAnuvAca

tvayOditaM zObhanamEva zObhanE anAhutA apyabhiyanti bandhuSu|
tE yadyanutpAditadOSadRSTayO balIyasAnAtmyamadEna manyunA||16||
vidyAtapOvittavapurvayaHkulaiH satAM guNaiH SaDbhirasattamEtaraiH|
smRtau hatAyAM bhRtamAnadurdRzaH stabdhA na pazyanti hi dhAma bhUyasAm||17||
naitAdRzAnAM svajanavyapEkSayA gRhAnpratIyAdanavasthitAtmanAm|
yE'bhyAgatAnvakradhiyAbhicakSatE ArOpitabhrUbhiramarSaNAkSibhiH||18||
tathAribhirna vyathatE zilImukhaiH zEtE'rditAGgO hRdayEna dUyatA|
svAnAM yathA vakradhiyAM duruktibhirdivAnizaM tapyati marmatADitaH||19||
vyaktaM tvamutkRSTagatEH prajApatEH priyAtmajAnAmasi subhru mE matA|
tathApi mAnaM na pituH prapatsyasE madAzrayAtkaH paritapyatE yataH||20||
pApacyamAnEna hRdAturEndriyaH samRddhibhiH pUruSabuddhisAkSiNAm|
akalpa ESAmadhirODhumaJjasA paraM padaM dvESTi yathAsurA harim||21||
pratyudgamaprazrayaNAbhivAdanaM vidhIyatE sAdhu mithaH sumadhyamE|
prAjJaiH parasmai puruSAya cEtasA guhAzayAyaiva na dEhamAninE||22||
sattvaM vizuddhaM vasudEvazabditaM yadIyatE tatra pumAnapAvRtaH|
sattvE ca tasminbhagavAnvAsudEvO hyadhOkSajO mE namasA vidhIyatE||23||
tattE nirIkSyO na pitApi dEhakRddakSO mama dviTtadanuvratAzca yE|
yO vizvasRgyajJagataM varOru mAmanAgasaM durvacasAkarOttiraH||24||
yadi vrajiSyasyatihAya madvacO bhadraM bhavatyA na tatO bhaviSyati
sambhAvitasya svajanAtparAbhavO yadA sa sadyO maraNAya kalpatE||25||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM caturthaskandhE tRtIyO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox