From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

caturthO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

EtAvaduktvA virarAma zaGkaraH patnyaGganAzaM hyubhayatra cintayan|
suhRddidRkSuH parizaGkitA bhavAnniSkrAmatI nirvizatI dvidhAsa sA||1||
suhRddidRkSApratighAtadurmanAH snEhAdrudatyazrukalAtivihvalA|
bhavaM bhavAnyapratipUruSaM ruSA pradhakSyatIvaikSata jAtavEpathuH||2||
tatO viniHzvasya satI vihAya taM zOkEna rOSENa ca dUyatA hRdA|
pitrOragAtstraiNavimUDhadhIrgRhAnprEmNAtmanO yO'rdhamadAtsatAM priyaH||3||
tAmanvagacchandrutavikramAM satImEkAM trinEtrAnucarAH sahasrazaH|
sapArSadayakSA maNimanmadAdayaH purOvRSEndrAstarasA gatavyathAH||4||
tAM sArikAkandukadarpaNAmbuja zvEtAtapatravyajanasragAdibhiH|
gItAyanairdundubhizaGkhavENubhirvRSEndramArOpya viTaGkitA yayuH||5||
AbrahmaghOSOrjitayajJavaizasaM viprarSijuSTaM vibudhaizca sarvazaH|
mRddArvayaHkAJcanadarbhacarmabhirnisRSTabhANDaM yajanaM samAvizat||6||
tAmAgatAM tatra na kazcanAdriyadvimAnitAM yajJakRtO bhayAjjanaH|
RtE svasRRrvai jananIM ca sAdarAH prEmAzrukaNThyaH pariSasvajurmudA||7||
saudaryasampraznasamarthavArtayA mAtrA ca mAtRSvasRbhizca sAdaram|
dattAM saparyAM varamAsanaM ca sA nAdatta pitrApratinanditA satI||8||
arudrabhAgaM tamavEkSya cAdhvaraM pitrA ca dEvE kRtahElanaM vibhau|
anAdRtA yajJasadasyadhIzvarI cukOpa lOkAniva dhakSyatI ruSA||9||
jagarha sAmarSavipannayA girA zivadviSaM dhUmapathazramasmayam|
svatEjasA bhUtagaNAnsamutthitAnnigRhya dEvI jagatO'bhizRNvataH||10||

dEvyuvAca

na yasya lOkE'styatizAyanaH priyastathApriyO dEhabhRtAM priyAtmanaH|
tasminsamastAtmani muktavairakE RtE bhavantaM katamaH pratIpayEt||11||
dOSAnparESAM hi guNESu sAdhavO gRhNanti kEcinna bhavAdRzO dvija|
guNAMzca phalgUnbahulIkariSNavO mahattamAstESvavidadbhavAnagham||12||
nAzcaryamEtadyadasatsu sarvadA mahadvinindA kuNapAtmavAdiSu|
sErSyaM mahApUruSapAdapAMsubhirnirastatEjaHsu tadEva zObhanam||13||
yaddvyakSaraM nAma girEritaM nRNAM sakRtprasaGgAdaghamAzu hanti tat|
pavitrakIrtiM tamalaGghyazAsanaM bhavAnahO dvESTi zivaM zivEtaraH||14||
yatpAdapadmaM mahatAM manO'libhirniSEvitaM brahmarasAsavArthibhiH|
lOkasya yadvarSati cAziSO'rthinastasmai bhavAndruhyati vizvabandhavE||15||
kiM vA zivAkhyamazivaM na vidustvadanyE brahmAdayastamavakIrya jaTAH zmazAnE|
tanmAlyabhasmanRkapAlyavasatpizAcairyE mUrdhabhirdadhati taccaraNAvasRSTam||16||
karNau pidhAya nirayAdyadakalpa IzE dharmAvitaryasRNibhirnRbhirasyamAnE|
chindyAtprasahya ruzatImasatIM prabhuzcEjjihvAmasUnapi tatO visRjEtsa dharmaH||17||
atastavOtpannamidaM kalEvaraM na dhArayiSyE zitikaNThagarhiNaH|
jagdhasya mOhAddhi vizuddhimandhasO jugupsitasyOddharaNaM pracakSatE||18||
na vEdavAdAnanuvartatE matiH sva Eva lOkE ramatO mahAmunEH|
yathA gatirdEvamanuSyayOH pRthaksva Eva dharmE na paraM kSipEtsthitaH||19||
karma pravRttaM ca nivRttamapyRtaM vEdE vivicyObhayaliGgamAzritam|
virOdhi tadyaugapadaikakartari dvayaM tathA brahmaNi karma narcchati||20||
mA vaH padavyaH pitarasmadAsthitA yA yajJazAlAsu na dhUmavartmabhiH|
tadannatRptairasubhRdbhirIDitA avyaktaliGgA avadhUtasEvitAH||21||
naitEna dEhEna harE kRtAgasO dEhOdbhavEnAlamalaM kujanmanA|
vrIDA mamAbhUtkujanaprasaGgatastajjanma dhigyO mahatAmavadyakRt||22||
gOtraM tvadIyaM bhagavAnvRSadhvajO dAkSAyaNItyAha yadA sudurmanAH|
vyapEtanarmasmitamAzu tadAhaM vyutsrakSya EtatkuNapaM tvadaGgajam||23||

maitrEya uvAca

ityadhvarE dakSamanUdya zatruhankSitAvudIcIM niSasAda zAntavAk|
spRSTvA jalaM pItadukUlasaMvRtA nimIlya dRgyOgapathaM samAvizat||24||
kRtvA samAnAvanilau jitAsanA sOdAnamutthApya ca nAbhicakrataH|
zanairhRdi sthApya dhiyOrasi sthitaM kaNThAdbhruvOrmadhyamaninditAnayat||25||
EvaM svadEhaM mahatAM mahIyasA muhuH samArOpitamaGkamAdarAt|
jihAsatI dakSaruSA manasvinI dadhAra gAtrESvanilAgnidhAraNAm||26||
tataH svabhartuzcaraNAmbujAsavaM jagadgurOzcintayatI na cAparam|
dadarza dEhO hatakalmaSaH satI sadyaH prajajvAla samAdhijAgninA||27||
tatpazyatAM khE bhuvi cAdbhutaM mahadhA hEti vAdaH sumahAnajAyata|
hanta priyA daivatamasya dEvI jahAvasUnkEna satI prakOpitA||28||
ahO anAtmyaM mahadasya pazyata prajApatEryasya carAcaraM prajAH|
jahAvasUnyadvimatAtmajA satI manasvinI mAnamabhIkSNamarhati||29||
sO'yaM durmarSahRdayO brahmadhrukca lOkE'pakIrtiM mahatImavApsyati|
yadaGgajAM svAM puruSadviDudyatAM na pratyaSEdhanmRtayE'parAdhataH||30||
vadatyEvaM janE satyA dRSTvAsutyAgamadbhutam|
dakSaM tatpArSadA hantumudatiSThannudAyudhAH||31||
tESAmApatatAM vEgaM nizAmya bhagavAnbhRguH|
yajJaghnaghnEna yajuSA dakSiNAgnau juhAva ha||32||
adhvaryuNA hUyamAnE dEvA utpEturOjasA|
RbhavO nAma tapasA sOmaM prAptAH sahasrazaH||33||
tairalAtAyudhaiH sarvE pramathAH sahaguhyakAH
hanyamAnA dizO bhEjuruzadbhirbrahmatEjasA||34||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM caturthaskandhE caturthO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox