From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcamO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

bhavO bhavAnyA nidhanaM prajApatErasatkRtAyA avagamya nAradAt|
svapArSadasainyaM ca tadadhvararbhubhirvidrAvitaM krOdhamapAramAdadhE||1||
kruddhaH sudaSTauSThapuTaH sa dhUrjaTirjaTAM taDidvahnisaTOgrarOciSam|
utkRtya rudraH sahasOtthitO hasangambhIranAdO visasarja tAM bhuvi||2||
tatO'tikAyastanuvA spRzandivaM sahasrabAhurghanaruktrisUryadRk|
karAladaMSTrO jvaladagnimUrdhajaH kapAlamAlI vividhOdyatAyudhaH||3||
taM kiM karOmIti gRNantamAha baddhAJjaliM bhagavAnbhUtanAthaH|
dakSaM sayajJaM jahi madbhaTAnAM tvamagraNI rudra bhaTAMzakO mE||4||
AjJapta EvaM kupitEna manyunA sa dEvadEvaM paricakramE vibhum|
mEnEtadAtmAnamasaGgaraMhasA mahIyasAM tAta sahaH sahiSNum||5||
anvIyamAnaH sa tu rudrapArSadairbhRzaM nadadbhirvyanadatsubhairavam|
udyamya zUlaM jagadantakAntakaM samprAdravadghOSaNabhUSaNAGghriH||6||
athartvijO yajamAnaH sadasyAH kakubhyudIcyAM prasamIkSya rENum|
tamaH kimEtatkuta EtadrajO'bhUditi dvijA dvijapatnyazca dadhyuH||7||
vAtA na vAnti na hi santi dasyavaH prAcInabarhirjIvati hOgradaNDaH|
gAvO na kAlyanta idaM kutO rajO lOkO'dhunA kiM pralayAya kalpatE||8||
prasUtimizrAH striya udvignacittA UcurvipAkO vRjinasyaiva tasya|
yatpazyantInAM duhitRRNAM prajEzaH sutAM satImavadadhyAvanAgAm||9||
yastvantakAlE vyuptajaTAkalApaH svazUlasUcyarpitadiggajEndraH|
vitatya nRtyatyuditAstradOrdhvajAnuccATTahAsastanayitnubhinnadik||10||
amarSayitvA tamasahyatEjasaM manyuplutaM durnirIkSyaM bhrukuTyA|
karAladaMSTrAbhirudastabhAgaNaM syAtsvasti kiM kOpayatO vidhAtuH||11||
bahvEvamudvignadRzOcyamAnE janEna dakSasya muhurmahAtmanaH|
utpEturutpAtatamAH sahasrazO bhayAvahA divi bhUmau ca paryak||12||
tAvatsa rudrAnucarairmahAmakhO nAnAyudhairvAmanakairudAyudhaiH|
piGgaiH pizaGgairmakarOdarAnanaiH paryAdravadbhirvidurAnvarudhyata||13||
kEcidbabhaJjuH prAgvaMzaM patnIzAlAM tathAparE|
sada AgnIdhrazAlAM ca tadvihAraM mahAnasam||14||
rurujuryajJapAtrANi tathaikE'gnInanAzayan|
kuNDESvamUtrayankEcidbibhidurvEdimEkhalAH||15||
abAdhanta munInanyE EkE patnIratarjayan|
aparE jagRhurdEvAnpratyAsannAnpalAyitAn||16||
bhRguM babandha maNimAnvIrabhadraH prajApatim|
caNDEzaH pUSaNaM dEvaM bhagaM nandIzvarO'grahIt||17||
sarva EvartvijO dRSTvA sadasyAH sadivaukasaH|
tairardyamAnAH subhRzaM grAvabhirnaikadhAdravan||18||
juhvataH sruvahastasya zmazrUNi bhagavAnbhavaH|
bhRgOrluluJcE sadasi yO'hasacchmazru darzayan||19||
bhagasya nEtrE bhagavAnpAtitasya ruSA bhuvi|
ujjahAra sadasthO'kSNA yaH zapantamasUsucat||20||
pUSNO hyapAtayaddantAnkAliGgasya yathA balaH|
zapyamAnE garimaNi yO'hasaddarzayandataH||21||
AkramyOrasi dakSasya zitadhArENa hEtinA|
chindannapi taduddhartuM nAzaknOttryambakastadA||22||
zastrairastrAnvitairEvamanirbhinnatvacaM haraH|
vismayaM paramApannO dadhyau pazupatizciram||23||
dRSTvA saMjJapanaM yOgaM pazUnAM sa patirmakhE|
yajamAnapazOH kasya kAyAttEnAharacchiraH||24||
sAdhuvAdastadA tESAM karma tattasya pazyatAm|
bhUtaprEtapizAcAnAm anyESAM tadviparyayaH||25||
juhAvaitacchirastasmindakSiNAgnAvamarSitaH
taddEvayajanaM dagdhvA prAtiSThadguhyakAlayam||26||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM caturthaskandhE paJcamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox