From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SaSThO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

atha dEvagaNAH sarvE rudrAnIkaiH parAjitAH|
zUlapaTTizanistriMza gadAparighamudgaraiH||1||
saJchinnabhinnasarvAGgAH sartviksabhyA bhayAkulAH|
svayambhuvE namaskRtya kArtsnyEnaitannyavEdayan||2||
upalabhya puraivaitadbhagavAnabjasambhavaH|
nArAyaNazca vizvAtmA na kasyAdhvaramIyatuH||3||
tadAkarNya vibhuH prAha tEjIyasi kRtAgasi|
kSEmAya tatra sA bhUyAnna prAyENa bubhUSatAm||4||
athApi yUyaM kRtakilbiSA bhavaM yE barhiSO bhAgabhAjaM parAduH|
prasAdayadhvaM parizuddhacEtasA kSipraprasAdaM pragRhItAGghripadmam||5||
AzAsAnA jIvitamadhvarasya lOkaH sapAlaH kupitE na yasmin|
tamAzu dEvaM priyayA vihInaM kSamApayadhvaM hRdi viddhaM duruktaiH||6||
nAhaM na yajJO na ca yUyamanyE yE dEhabhAjO munayazca tattvam|
viduH pramANaM balavIryayOrvA yasyAtmatantrasya ka upAyaM vidhitsEt||7||
sa itthamAdizya surAnajastu taiH samanvitaH pitRbhiH saprajEzaiH|
yayau svadhiSNyAnnilayaM puradviSaH kailAsamadripravaraM priyaM prabhOH||8||
janmauSadhitapOmantra yOgasiddhairnarEtaraiH|
juSTaM kinnaragandharvairapsarObhirvRtaM sadA||9||
nAnAmaNimayaiH zRGgairnAnAdhAtuvicitritaiH|
nAnAdrumalatAgulmairnAnAmRgagaNAvRtaiH||10||
nAnAmalaprasravaNairnAnAkandarasAnubhiH|
ramaNaM viharantInAM ramaNaiH siddhayOSitAm||11||
mayUrakEkAbhirutaM madAndhAlivimUrcchitam|
plAvitai raktakaNThAnAM kUjitaizca patattriNAm||12||
AhvayantamivOddhastairdvijAnkAmadughairdrumaiH|
vrajantamiva mAtaGgairgRNantamiva nirjharaiH||13||
mandAraiH pArijAtaizca saralaizcOpazObhitam|
tamAlaiH zAlatAlaizca kOvidArAsanArjunaiH||14||
cUtaiH kadambairnIpaizca nAgapunnAgacampakaiH|
pATalAzOkabakulaiH kundaiH kurabakairapi||15||
svarNArNazatapatraizca vararENukajAtibhiH|
kubjakairmallikAbhizca mAdhavIbhizca maNDitam||16||
panasOdumbarAzvattha plakSanyagrOdhahiGgubhiH|
bhUrjairOSadhibhiH pUgai rAjapUgaizca jambubhiH||17||
kharjUrAmrAtakAmrAdyaiH priyAlamadhukEGgudaiH|
drumajAtibhiranyaizca rAjitaM vENukIcakaiH||18||
kumudOtpalakahlAra zatapatravanarddhibhiH|
nalinISu kalaM kUjat khagavRndOpazObhitam||19||
mRgaiH zAkhAmRgaiH krODairmRgEndrairRkSazalyakaiH|
gavayaiH zarabhairvyAghrai rurubhirmahiSAdibhiH||20||
karNAntraikapadAzvAsyairnirjuSTaM vRkanAbhibhiH|
kadalIkhaNDasaMruddha nalinIpulinazriyam||21||
paryastaM nandayA satyAH snAnapuNyatarOdayA|
vilOkya bhUtEzagiriM vibudhA vismayaM yayuH||22||
dadRzustatra tE ramyAmalakAM nAma vai purIm|
vanaM saugandhikaM cApi yatra tannAma paGkajam||23||
nandA cAlakanandA ca saritau bAhyataH puraH|
tIrthapAdapadAmbhOja rajasAtIva pAvanE||24||
yayOH surastriyaH kSattaravaruhya svadhiSNyataH|
krIDanti puMsaH siJcantyO vigAhya ratikarzitAH||25||
yayOstatsnAnavibhraSTa navakuGkumapiJjaram|
vitRSO'pi pibantyambhaH pAyayantO gajA gajIH||26||
tArahEmamahAratna vimAnazatasaGkulAm|
juSTAM puNyajanastrIbhiryathA khaM sataDidghanam||27||
hitvA yakSEzvarapurIM vanaM saugandhikaM ca tat|
drumaiH kAmadughairhRdyaM citramAlyaphalacchadaiH||28||
raktakaNThakhagAnIka svaramaNDitaSaTpadam|
kalahaMsakulaprESThaM kharadaNDajalAzayam||29||
vanakuJjarasaGghRSTa haricandanavAyunA|
adhi puNyajanastrINAM muhurunmathayanmanaH||30||
vaidUryakRtasOpAnA vApya utpalamAlinIH|
prAptaM kimpuruSairdRSTvA ta ArAddadRzurvaTam||31||
sa yOjanazatOtsEdhaH pAdOnaviTapAyataH|
paryakkRtAcalacchAyO nirnIDastApavarjitaH||32||
tasminmahAyOgamayE mumukSuzaraNE surAH|
dadRzuH zivamAsInaM tyaktAmarSamivAntakam||33||
sanandanAdyairmahAsiddhaiH zAntaiH saMzAntavigraham|
upAsyamAnaM sakhyA ca bhartrA guhyakarakSasAm||34||
vidyAtapOyOgapathamAsthitaM tamadhIzvaram|
carantaM vizvasuhRdaM vAtsalyAllOkamaGgalam||35||
liGgaM ca tApasAbhISTaM bhasmadaNDajaTAjinam|
aGgEna sandhyAbhrarucA candralEkhAM ca bibhratam||36||
upaviSTaM darbhamayyAM bRsyAM brahma sanAtanam|
nAradAya pravOcantaM pRcchatE zRNvatAM satAm||37||
kRtvOrau dakSiNE savyaM pAdapadmaM ca jAnuni|
bAhuM prakOSThE'kSamAlAmAsInaM tarkamudrayA||38||
taM brahmanirvANasamAdhimAzritaM vyupAzritaM girizaM yOgakakSAm|
salOkapAlA munayO manUnAmAdyaM manuM prAJjalayaH praNEmuH||39||
sa tUpalabhyAgatamAtmayOniM surAsurEzairabhivanditAGghriH|
utthAya cakrE zirasAbhivandanamarhattamaH kasya yathaiva viSNuH||40||
tathAparE siddhagaNA maharSibhiryE vai samantAdanu nIlalOhitam|
namaskRtaH prAha zazAGkazEkharaM kRtapraNAmaM prahasannivAtmabhUH||41||

brahmOvAca

AnE tvAmIzaM vizvasya jagatO yOnibIjayOH|
zaktEH zivasya ca paraM yattadbrahmA nirantaram||42||
tvamEva bhagavannEtacchivazaktyOH svarUpayOH|
vizvaM sRjasi pAsyatsi krIDannUrNapaTO yathA||43||
tvamEva dharmArthadughAbhipattayE dakSENa sUtrENa sasarjithAdhvaram|
tvayaiva lOkE'vasitAzca sEtavO yAnbrAhmaNAH zraddadhatE dhRtavratAH||44||
tvaM karmaNAM maGgala maGgalAnAM kartuH svalOkaM tanuSE svaH paraM vA|
amaGgalAnAM ca tamisramulbaNaM viparyayaH kEna tadEva kasyacit||45||
na vai satAM tvaccaraNArpitAtmanAM bhUtESu sarvESvabhipazyatAM tava|
bhUtAni cAtmanyapRthagdidRkSatAM prAyENa rOSO'bhibhavEdyathA pazum||46||
pRthagdhiyaH karmadRzO durAzayAH parOdayEnArpitahRdrujO'nizam|
parAnduruktairvitudantyaruntudAstAnmAvadhIddaivavadhAnbhavadvidhaH||47||
yasminyadA puSkaranAbhamAyayA durantayA spRSTadhiyaH pRthagdRzaH|
kurvanti tatra hyanukampayA kRpAM na sAdhavO daivabalAtkRtE kramam||48||
bhavAMstu puMsaH paramasya mAyayA durantayAspRSTamatiH samastadRk|
tayA hatAtmasvanukarmacEtaHsvanugrahaM kartumihArhasi prabhO||49||
kurvadhvarasyOddharaNaM hatasya bhOH tvayAsamAptasya manO prajApatEH|
na yatra bhAgaM tava bhAginO daduH kuyAjinO yEna makhO ninIyatE||50||
jIvatAdyajamAnO'yaM prapadyEtAkSiNI bhagaH|
bhRgOH zmazrUNi rOhantu pUSNO dantAzca pUrvavat||51||
dEvAnAM bhagnagAtrANAmRtvijAM cAyudhAzmabhiH|
bhavatAnugRhItAnAmAzu manyO'stvanAturam||52||
ESa tE rudra bhAgO'stu yaducchiSTO'dhvarasya vai
yajJastE rudra bhAgEna kalpatAmadya yajJahan||53||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM caturthaskandhE SaSThO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox