From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptamO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

ityajEnAnunItEna bhavEna parituSyatA|
abhyadhAyi mahAbAhO prahasya zrUyatAmiti||1||

mahAdEva uvAca

nAghaM prajEza bAlAnAM varNayE nAnucintayE|
dEvamAyAbhibhUtAnAM daNDastatra dhRtO mayA||2||
prajApatErdagdhazIrSNO bhavatvajamukhaM ziraH|
mitrasya cakSuSEkSEta bhAgaM svaM barhiSO bhagaH||3||
pUSA tu yajamAnasya dadbhirjakSatu piSTabhuk|
dEvAH prakRtasarvAGgA yE ma ucchESaNaM daduH||4||
bAhubhyAmazvinOH pUSNO hastAbhyAM kRtabAhavaH|
bhavantvadhvaryavazcAnyE bastazmazrurbhRgurbhavEt||5||

maitrEya uvAca

tadA sarvANi bhUtAni zrutvA mIDhuSTamOditam|
parituSTAtmabhistAta sAdhu sAdhvityathAbruvan||6||
tatO mIDhvAMsamAmantrya zunAsIrAH saharSibhiH|
bhUyastaddEvayajanaM samIDhvadvEdhasO yayuH||7||
vidhAya kArtsnyEna ca tadyadAha bhagavAnbhavaH|
sandadhuH kasya kAyEna savanIyapazOH ziraH||8||
sandhIyamAnE zirasi dakSO rudrAbhivIkSitaH|
sadyaH supta ivOttasthau dadRzE cAgratO mRDam||9||
tadA vRSadhvajadvESa kalilAtmA prajApatiH|
zivAvalOkAdabhavaccharaddhrada ivAmalaH||10||
bhavastavAya kRtadhIrnAzaknOdanurAgataH|
autkaNThyAdbASpakalayA samparEtAM sutAM smaran||11||
kRcchrAtsaMstabhya ca manaH prEmavihvalitaH sudhIH|
zazaMsa nirvyalIkEna bhAvEnEzaM prajApatiH||12||

dakSa uvAca

bhUyAnanugraha ahO bhavatA kRtO mE
daNDastvayA mayi bhRtO yadapi pralabdhaH|
na brahmabandhuSu ca vAM bhagavannavajJA
tubhyaM harEzca kuta Eva dhRtavratESu||13||
vidyAtapOvratadharAnmukhataH sma viprAn
brahmAtmatattvamavituM prathamaM tvamasrAk|
tadbrAhmaNAnparama sarvavipatsu pAsi
pAlaH pazUniva vibhO pragRhItadaNDaH||14||
yO'sau mayAviditatattvadRzA sabhAyAM
kSiptO duruktivizikhairvigaNayya tanmAm|
arvAkpatantamarhattamanindayApAd
dRSTyArdrayA sa bhagavAnsvakRtEna tuSyEt||15||

maitrEya uvAca

kSamApyaivaM sa mIDhvAMsaM brahmaNA cAnumantritaH|
karma santAnayAmAsa sOpAdhyAyartvigAdibhiH||16||
vaiSNavaM yajJasantatyai trikapAlaM dvijOttamAH|
purODAzaM niravapanvIrasaMsargazuddhayE||17||
adhvaryuNAttahaviSA yajamAnO vizAmpatE|
dhiyA vizuddhayA dadhyau tathA prAdurabhUddhariH||18||
tadA svaprabhayA tESAM dyOtayantyA dizO daza|
muSNaMstEja upAnItastArkSyENa stOtravAjinA||19||
zyAmO hiraNyarazanO'rkakirITajuSTO
nIlAlakabhramaramaNDitakuNDalAsyaH|
zaGkhAbjacakrazaracApagadAsicarma
vyagrairhiraNmayabhujairiva karNikAraH||20||
vakSasyadhizritavadhUrvanamAlyudAra
hAsAvalOkakalayA ramayaMzca vizvam|
pArzvabhramadvyajanacAmararAjahaMsaH
zvEtAtapatrazazinOpari rajyamAnaH||21||
tamupAgatamAlakSya sarvE suragaNAdayaH|
praNEmuH sahasOtthAya brahmEndratryakSanAyakAH||22||
tattEjasA hatarucaH sannajihvAH sasAdhvasAH|
mUrdhnA dhRtAJjalipuTA upatasthuradhOkSajam||23||
apyarvAgvRttayO yasya mahi tvAtmabhuvAdayaH|
yathAmati gRNanti sma kRtAnugrahavigraham||24||
dakSO gRhItArhaNasAdanOttamaM
yajJEzvaraM vizvasRjAM paraM gurum|
sunandanandAdyanugairvRtaM mudA
gRNanprapEdE prayataH kRtAJjaliH||25||

dakSa uvAca

zuddhaM svadhAmnyuparatAkhilabuddhyavasthaM
cinmAtramEkamabhayaM pratiSidhya mAyAm|
tiSThaMstayaiva puruSatvamupEtya tasyAm
AstE bhavAnaparizuddha ivAtmatantraH||26||

Rtvija UcuH

tattvaM na tE vayamanaJjana rudrazApAt
karmaNyavagrahadhiyO bhagavanvidAmaH|
dharmOpalakSaNamidaM trivRdadhvarAkhyaM
jJAtaM yadarthamadhidaivamadO vyavasthAH||27||

sadasyA UcuH

utpattyadhvanyazaraNa uruklEzadurgE'ntakOgra
vyAlAnviSTE viSayamRgatRSyAtmagEhOrubhAraH|
dvandvazvabhrE khalamRgabhayE zOkadAvE'jJasArthaH
pAdaukastE zaraNada kadA yAti kAmOpasRSTaH||28||

rudra uvAca

tava varada varAGghrAvAziSEhAkhilArthE
hyapi munibhirasaktairAdarENArhaNIyE|
yadi racitadhiyaM mAvidyalOkO'paviddhaM
japati na gaNayE tattvatparAnugrahENa||29||

bhRguruvAca

yanmAyayA gahanayApahRtAtmabOdhA
brahmAdayastanubhRtastamasi svapantaH|
nAtmanzritaM tava vidantyadhunApi tattvaM
sO'yaM prasIdatu bhavAnpraNatAtmabandhuH||30||

brahmOvAca

naitatsvarUpaM bhavatO'sau padArtha bhEdagrahaiH puruSO yAvadIkSEt|
jJAnasya cArthasya guNasya cAzrayO mAyAmayAdvyatiriktO matastvam||31||

indra uvAca

idamapyacyuta vizvabhAvanaM vapurAnandakaraM manOdRzAm|
suravidviTkSapaNairudAyudhairbhujadaNDairupapannamaSTabhiH||32||

patnya UcuH

yajJO'yaM tava yajanAya kEna sRSTO vidhvastaH pazupatinAdya dakSakOpAt|
taM nastvaM zavazayanAbhazAntamEdhaM yajJAtmannalinarucA dRzA punIhi||33||

RSaya UcuH

ananvitaM tE bhagavanvicESTitaM yadAtmanA carasi hi karma nAjyasE|
vibhUtayE yata upasEdurIzvarIM na manyatE svayamanuvartatIM bhavAn||34||

siddhA UcuH

ayaM tvatkathAmRSTapIyUSanadyAM manOvAraNaH klEzadAvAgnidagdhaH|
tRSArtO'vagADhO na sasmAra dAvaM na niSkrAmati brahmasampannavannaH||35||

yajamAnyuvAca

svAgataM tE prasIdEza tubhyaM namaH zrInivAsa zriyA kAntayA trAhi naH|
tvAmRtE'dhIza nAGgairmakhaH zObhatE zIrSahInaH kabandhO yathA puruSaH||36||

lOkapAlA UcuH

dRSTaH kiM nO dRgbhirasadgrahaistvaM pratyagdraSTA dRzyatE yEna vizvam|
mAyA hyESA bhavadIyA hi bhUmanyastvaM SaSThaH paJcabhirbhAsi bhUtaiH||37||

yOgEzvarA UcuH

prEyAnna tE'nyO'styamutastvayi prabhO vizvAtmanIkSEnna pRthagya AtmanaH|
athApi bhaktyEza tayOpadhAvatAmananyavRttyAnugRhANa vatsala||38||
jagadudbhavasthitilayESu daivatO bahubhidyamAnaguNayAtmamAyayA|
racitAtmabhEdamatayE svasaMsthayA vinivartitabhramaguNAtmanE namaH||39||

brahmOvAca

namastE zritasattvAya dharmAdInAM ca sUtayE|
nirguNAya ca yatkASThAM nAhaM vEdAparE'pi ca||40||

agniruvAca

yattEjasAhaM susamiddhatEjA havyaM vahE svadhvara Ajyasiktam|
taM yajJiyaM paJcavidhaM ca paJcabhiH sviSTaM yajurbhiH praNatO'smi yajJam||41||

dEvA UcuH

purA kalpApAyE svakRtamudarIkRtya vikRtaM
tvamEvAdyastasminsalila uragEndrAdhizayanE|
pumAnzESE siddhairhRdi vimRzitAdhyAtmapadaviH
sa EvAdyAkSNOryaH pathi carasi bhRtyAnavasi naH||42||

gandharvA UcuH

aMzAMzAstE dEva marIcyAdaya EtE brahmEndrAdyA dEvagaNA rudrapurOgAH|
krIDAbhANDaM vizvamidaM yasya vibhUmantasmai nityaM nAtha namastE karavAma||43||

vidyAdharA UcuH

tvanmAyayArthamabhipadya kalEvarE'smin
kRtvA mamAhamiti durmatirutpathaiH svaiH|
kSiptO'pyasadviSayalAlasa AtmamOhaM
yuSmatkathAmRtaniSEvaka udvyudasyEt||44||

brAhmaNA UcuH

tvaM kratustvaM havistvaM hutAzaH svayaM tvaM hi mantraH samiddarbhapAtrANi ca|
tvaM sadasyartvijO dampatI dEvatA agnihOtraM svadhA sOma AjyaM pazuH||45||
tvaM purA gAM rasAyA mahAsUkarO daMSTrayA padminIM vAraNEndrO yathA|
stUyamAnO nadallIlayA yOgibhirvyujjahartha trayIgAtra yajJakratuH||46||
sa prasIda tvamasmAkamAkAGkSatAM darzanaM tE paribhraSTasatkarmaNAm|
kIrtyamAnE nRbhirnAmni yajJEza tE yajJavighnAH kSayaM yAnti tasmai namaH||47||

maitrEya uvAca

iti dakSaH kaviryajJaM bhadra rudrAbhimarzitam|
kIrtyamAnE hRSIkEzE sanninyE yajJabhAvanE||48||
bhagavAnsvEna bhAgEna sarvAtmA sarvabhAgabhuk|
dakSaM babhASa AbhASya prIyamANa ivAnagha||49||

zrIbhagavAnuvAca

ahaM brahmA ca zarvazca jagataH kAraNaM param|
AtmEzvara upadraSTA svayandRgavizESaNaH||50||
AtmamAyAM samAvizya sO'haM guNamayIM dvija|
sRjanrakSanharanvizvaM dadhrE saMjJAM kriyOcitAm||51||
tasminbrahmaNyadvitIyE kEvalE paramAtmani|
brahmarudrau ca bhUtAni bhEdEnAjJO'nupazyati||52||
yathA pumAnna svAGgESu ziraHpANyAdiSu kvacit|
pArakyabuddhiM kurutE EvaM bhUtESu matparaH||53||
trayANAmEkabhAvAnAM yO na pazyati vai bhidAm|
sarvabhUtAtmanAM brahmansa zAntimadhigacchati||54||

maitrEya uvAca

EvaM bhagavatAdiSTaH prajApatipatirharim|
arcitvA kratunA svEna dEvAnubhayatO'yajat||55||
rudraM ca svEna bhAgEna hyupAdhAvatsamAhitaH
karmaNOdavasAnEna sOmapAnitarAnapi
udavasya sahartvigbhiH sasnAvavabhRthaM tataH||56||
tasmA apyanubhAvEna svEnaivAvAptarAdhasE|
dharma Eva matiM dattvA tridazAstE divaM yayuH||57||
EvaM dAkSAyaNI hitvA satI pUrvakalEvaram|
jajJE himavataH kSEtrE mEnAyAmiti zuzruma||58||
tamEva dayitaM bhUya AvRGktE patimambikA|
ananyabhAvaikagatiM zaktiH suptEva pUruSam||59||
EtadbhagavataH zambhOH karma dakSAdhvaradruhaH|
zrutaM bhAgavatAcchiSyAduddhavAnmE bRhaspatEH||60||
idaM pavitraM paramIzacESTitaM yazasyamAyuSyamaghaughamarSaNam
yO nityadAkarNya narO'nukIrtayEddhunOtyaghaM kaurava bhaktibhAvataH||61||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM caturthaskandhE saptamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox