From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

aSTamO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

sanakAdyA nAradazca RbhurhaMsO'ruNiryatiH|
naitE gRhAnbrahmasutA hyAvasannUrdhvarEtasaH||1||
mRSAdharmasya bhAryAsIddambhaM mAyAM ca zatruhan|
asUta mithunaM tattu nirRtirjagRhE'prajaH||2||
tayOH samabhavallObhO nikRtizca mahAmatE|
tAbhyAM krOdhazca hiMsA ca yadduruktiH svasA kaliH||3||
duruktau kalirAdhatta bhayaM mRtyuM ca sattama|
tayOzca mithunaM jajJE yAtanA nirayastathA||4||
saGgrahENa mayAkhyAtaH pratisargastavAnagha|
triH zrutvaitatpumAnpuNyaM vidhunOtyAtmanO malam||5||
athAtaH kIrtayE vaMzaM puNyakIrtEH kurUdvaha|
svAyambhuvasyApi manOrharEraMzAMzajanmanaH||6||
priyavratOttAnapAdau zatarUpApatEH sutau|
vAsudEvasya kalayA rakSAyAM jagataH sthitau||7||
jAyE uttAnapAdasya sunItiH surucistayOH|
suruciH prEyasI patyurnEtarA yatsutO dhruvaH||8||
EkadA surucEH putramaGkamArOpya lAlayan|
uttamaM nArurukSantaM dhruvaM rAjAbhyanandata||9||
tathA cikIrSamANaM taM sapatnyAstanayaM dhruvam|
suruciH zRNvatO rAjJaH sErSyamAhAtigarvitA||10||
na vatsa nRpatErdhiSNyaM bhavAnArODhumarhati|
na gRhItO mayA yattvaM kukSAvapi nRpAtmajaH||11||
bAlO'si bata nAtmAnamanyastrIgarbhasambhRtam|
nUnaM vEda bhavAnyasya durlabhE'rthE manOrathaH||12||
tapasArAdhya puruSaM tasyaivAnugrahENa mE|
garbhE tvaM sAdhayAtmAnaM yadIcchasi nRpAsanam||13||

maitrEya uvAca

mAtuH sapatnyAH sa duruktividdhaH zvasanruSA daNDahatO yathAhiH|
hitvA miSantaM pitaraM sannavAcaM jagAma mAtuH prarudansakAzam||14||
taM niHzvasantaM sphuritAdharOSThaM sunItirutsaGga udUhya bAlam|
nizamya tatpauramukhAnnitAntaM sA vivyathE yadgaditaM sapatnyA||15||
sOtsRjya dhairyaM vilalApa zOka dAvAgninA dAvalatEva bAlA|
vAkyaM sapatnyAH smaratI sarOja zriyA dRzA bASpakalAmuvAha||16||
dIrghaM zvasantI vRjinasya pAramapazyatI bAlakamAha bAlA|
mAmaGgalaM tAta parESu maMsthA bhuGktE janO yatparaduHkhadastat||17||
satyaM surucyAbhihitaM bhavAnmE yaddurbhagAyA udarE gRhItaH|
stanyEna vRddhazca vilajjatE yAM bhAryEti vA vODhumiDaspatirmAm||18||
AtiSTha tattAta vimatsarastvamuktaM samAtrApi yadavyalIkam|
ArAdhayAdhOkSajapAdapadmaM yadIcchasE'dhyAsanamuttamO yathA||19||
yasyAGghripadmaM paricarya vizva vibhAvanAyAttaguNAbhipattEH|
ajO'dhyatiSThatkhalu pAramESThyaM padaM jitAtmazvasanAbhivandyam||20||
tathA manurvO bhagavAnpitAmahO yamEkamatyA purudakSiNairmakhaiH|
iSTvAbhipEdE duravApamanyatO bhaumaM sukhaM divyamathApavargyam||21||
tamEva vatsAzraya bhRtyavatsalaM mumukSubhirmRgyapadAbjapaddhatim|
ananyabhAvE nijadharmabhAvitE manasyavasthApya bhajasva pUruSam||22||
nAnyaM tataH padmapalAzalOcanAdduHkhacchidaM tE mRgayAmi kaJcana|
yO mRgyatE hastagRhItapadmayA zriyEtarairaGga vimRgyamANayA||23||

maitrEya uvAca

EvaM saJjalpitaM mAturAkarNyArthAgamaM vacaH|
sanniyamyAtmanAtmAnaM nizcakrAma pituH purAt||24||
nAradastadupAkarNya jJAtvA tasya cikIrSitam|
spRSTvA mUrdhanyaghaghnEna pANinA prAha vismitaH||25||
ahO tEjaH kSatriyANAM mAnabhaGgamamRSyatAm|
bAlO'pyayaM hRdA dhattE yatsamAturasadvacaH||26||

nArada uvAca

nAdhunApyavamAnaM tE sammAnaM vApi putraka|
lakSayAmaH kumArasya saktasya krIDanAdiSu||27||
vikalpE vidyamAnE'pi na hyasantOSahEtavaH|
puMsO mOhamRtE bhinnA yallOkE nijakarmabhiH||28||
parituSyEttatastAta tAvanmAtrENa pUruSaH|
daivOpasAditaM yAvadvIkSyEzvaragatiM budhaH||29||
atha mAtrOpadiSTEna yOgEnAvarurutsasi|
yatprasAdaM sa vai puMsAM durArAdhyO matO mama||30||
munayaH padavIM yasya niHsaGgEnOrujanmabhiH|
na vidurmRgayantO'pi tIvrayOgasamAdhinA||31||
atO nivartatAmESa nirbandhastava niSphalaH|
yatiSyati bhavAnkAlE zrEyasAM samupasthitE||32||
yasya yaddaivavihitaM sa tEna sukhaduHkhayOH|
AtmAnaM tOSayandEhI tamasaH pAramRcchati||33||
guNAdhikAnmudaM lipsEdanukrOzaM guNAdhamAt|
maitrIM samAnAdanvicchEnna tApairabhibhUyatE||34||

dhruva uvAca

sO'yaM zamO bhagavatA sukhaduHkhahatAtmanAm|
darzitaH kRpayA puMsAM durdarzO'smadvidhaistu yaH||35||
athApi mE'vinItasya kSAttraM ghOramupEyuSaH|
surucyA durvacObANairna bhinnE zrayatE hRdi||36||
padaM tribhuvanOtkRSTaM jigISOH sAdhu vartma mE|
brUhyasmatpitRbhirbrahmannanyairapyanadhiSThitam||37||
nUnaM bhavAnbhagavatO yO'GgajaH paramESThinaH|
vitudannaTatE vINAM hitAya jagatO'rkavat||38||

maitrEya uvAca

ityudAhRtamAkarNya bhagavAnnAradastadA|
prItaH pratyAha taM bAlaM sadvAkyamanukampayA||39||

nArada uvAca

jananyAbhihitaH panthAH sa vai niHzrEyasasya tE|
bhagavAnvAsudEvastaM bhaja taM pravaNAtmanA||40||
dharmArthakAmamOkSAkhyaM ya icchEcchrEya AtmanaH|
EkaM hyEva harEstatra kAraNaM pAdasEvanam||41||
tattAta gaccha bhadraM tE yamunAyAstaTaM zuci|
puNyaM madhuvanaM yatra sAnnidhyaM nityadA harEH||42||
snAtvAnusavanaM tasminkAlindyAH salilE zivE|
kRtvOcitAni nivasannAtmanaH kalpitAsanaH||43||
prANAyAmEna trivRtA prANEndriyamanOmalam|
zanairvyudasyAbhidhyAyEnmanasA guruNA gurum||44||
prasAdAbhimukhaM zazvatprasannavadanEkSaNam|
sunAsaM subhruvaM cAru kapOlaM surasundaram||45||
taruNaM ramaNIyAGgamaruNOSThEkSaNAdharam|
praNatAzrayaNaM nRmNaM zaraNyaM karuNArNavam||46||
zrIvatsAGkaM ghanazyAmaM puruSaM vanamAlinam|
zaGkhacakragadApadmairabhivyaktacaturbhujam||47||
kirITinaM kuNDalinaM kEyUravalayAnvitam|
kaustubhAbharaNagrIvaM pItakauzEyavAsasam||48||
kAJcIkalApaparyastaM lasatkAJcananUpuram|
darzanIyatamaM zAntaM manOnayanavardhanam||49||
padbhyAM nakhamaNizrENyA vilasadbhyAM samarcatAm|
hRtpadmakarNikAdhiSNyamAkramyAtmanyavasthitam||50||
smayamAnamabhidhyAyEtsAnurAgAvalOkanam|
niyatEnaikabhUtEna manasA varadarSabham||51||
EvaM bhagavatO rUpaM subhadraM dhyAyatO manaH|
nirvRtyA parayA tUrNaM sampannaM na nivartatE||52||
japazca paramO guhyaH zrUyatAM mE nRpAtmaja|
yaM saptarAtraM prapaThanpumAnpazyati khEcarAn||53||

OM namO bhagavatE vAsudEvAya

mantrENAnEna dEvasya kuryAddravyamayIM budhaH|
saparyAM vividhairdravyairdEzakAlavibhAgavit||54||
salilaiH zucibhirmAlyairvanyairmUlaphalAdibhiH|
zastAGkurAMzukaizcArcEttulasyA priyayA prabhum||55||
labdhvA dravyamayImarcAM kSityambvAdiSu vArcayEt|
AbhRtAtmA muniH zAntO yatavAGmitavanyabhuk||56||
svEcchAvatAracaritairacintyanijamAyayA|
kariSyatyuttamazlOkastaddhyAyEddhRdayaGgamam||57||
paricaryA bhagavatO yAvatyaH pUrvasEvitAH|
tA mantrahRdayEnaiva prayuJjyAnmantramUrtayE||58||
EvaM kAyEna manasA vacasA ca manOgatam|
paricaryamANO bhagavAnbhaktimatparicaryayA||59||
puMsAmamAyinAM samyagbhajatAM bhAvavardhanaH|
zrEyO dizatyabhimataM yaddharmAdiSu dEhinAm||60||
viraktazcEndriyaratau bhaktiyOgEna bhUyasA|
taM nirantarabhAvEna bhajEtAddhA vimuktayE||61||
ityuktastaM parikramya praNamya ca nRpArbhakaH|
yayau madhuvanaM puNyaM harEzcaraNacarcitam||62||
tapOvanaM gatE tasminpraviSTO'ntaHpuraM muniH|
arhitArhaNakO rAjJA sukhAsIna uvAca tam||63||

nArada uvAca

rAjankiM dhyAyasE dIrghaM mukhEna parizuSyatA|
kiM vA na riSyatE kAmO dharmO vArthEna saMyutaH||64||

rAjOvAca

sutO mE bAlakO brahmanstraiNEnAkaruNAtmanA|
nirvAsitaH paJcavarSaH saha mAtrA mahAnkaviH||65||
apyanAthaM vanE brahmanmA smAdantyarbhakaM vRkAH|
zrAntaM zayAnaM kSudhitaM parimlAnamukhAmbujam||66||
ahO mE bata daurAtmyaM strIjitasyOpadhAraya|
yO'GkaM prEmNArurukSantaM nAbhyanandamasattamaH||67||

nArada uvAca

mA mA zucaH svatanayaM dEvaguptaM vizAmpatE|
tatprabhAvamavijJAya prAvRGktE yadyazO jagat||68||
suduSkaraM karma kRtvA lOkapAlairapi prabhuH|
aiSyatyaciratO rAjanyazO vipulayaMstava||69||

maitrEya uvAca

iti dEvarSiNA prOktaM vizrutya jagatIpatiH|
rAjalakSmImanAdRtya putramEvAnvacintayat||70||
tatrAbhiSiktaH prayatastAmupOSya vibhAvarIm|
samAhitaH paryacaradRSyAdEzEna pUruSam||71||
trirAtrAntE trirAtrAntE kapitthabadarAzanaH|
AtmavRttyanusArENa mAsaM ninyE'rcayanharim||72||
dvitIyaM ca tathA mAsaM SaSThE SaSThE'rbhakO dinE|
tRNaparNAdibhiH zIrNaiH kRtAnnO'bhyarcayanvibhum||73||
tRtIyaM cAnayanmAsaM navamE navamE'hani|
abbhakSa uttamazlOkamupAdhAvatsamAdhinA||74||
caturthamapi vai mAsaM dvAdazE dvAdazE'hani|
vAyubhakSO jitazvAsO dhyAyandEvamadhArayat||75||
paJcamE mAsyanuprAptE jitazvAsO nRpAtmajaH|
dhyAyanbrahma padaikEna tasthau sthANurivAcalaH||76||
sarvatO mana AkRSya hRdi bhUtEndriyAzayam|
dhyAyanbhagavatO rUpaM nAdrAkSItkiJcanAparam||77||
AdhAraM mahadAdInAM pradhAnapuruSEzvaram|
brahma dhArayamANasya trayO lOkAzcakampirE||78||
yadaikapAdEna sa pArthivArbhakastasthau tadaGguSThanipIDitA mahI|
nanAma tatrArdhamibhEndradhiSThitA tarIva savyEtarataH padE padE||79||
tasminnabhidhyAyati vizvamAtmanO dvAraM nirudhyAsumananyayA dhiyA|
lOkA nirucchvAsanipIDitA bhRzaM salOkapAlAH zaraNaM yayurharim||80||

dEvA UcuH

naivaM vidAmO bhagavanprANarOdhaM carAcarasyAkhilasattvadhAmnaH|
vidhEhi tannO vRjinAdvimOkSaM prAptA vayaM tvAM zaraNaM zaraNyam||81||

zrIbhagavAnuvAca

mA bhaiSTa bAlaM tapasO duratyayAnnivartayiSyE pratiyAta svadhAma
yatO hi vaH prANanirOdha AsIdauttAnapAdirmayi saGgatAtmA||82||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM caturthaskandhE aSTamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox