From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

navamO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

ta EvamutsannabhayA urukramE kRtAvanAmAH prayayustriviSTapam|
sahasrazIrSApi tatO garutmatA madhOrvanaM bhRtyadidRkSayA gataH||1||
sa vai dhiyA yOgavipAkatIvrayA hRtpadmakOzE sphuritaM taDitprabham|
tirOhitaM sahasaivOpalakSya bahiHsthitaM tadavasthaM dadarza||2||
taddarzanEnAgatasAdhvasaH kSitAvavandatAGgaM vinamayya daNDavat|
dRgbhyAM prapazyanprapibannivArbhakazcumbannivAsyEna bhujairivAzliSan||3||
sa taM vivakSantamatadvidaM harirjJAtvAsya sarvasya ca hRdyavasthitaH|
kRtAJjaliM brahmamayEna kambunA pasparza bAlaM kRpayA kapOlE||4||
sa vai tadaiva pratipAditAM giraM daivIM parijJAtaparAtmanirNayaH|
taM bhaktibhAvO'bhyagRNAdasatvaraM parizrutOruzravasaM dhruvakSitiH||5||

dhruva uvAca

yO'ntaH pravizya mama vAcamimAM prasuptAM
saJjIvayatyakhilazaktidharaH svadhAmnA|
anyAMzca hastacaraNazravaNatvagAdIn
prANAnnamO bhagavatE puruSAya tubhyam||6||
EkastvamEva bhagavannidamAtmazaktyA
mAyAkhyayOruguNayA mahadAdyazESam|
sRSTvAnuvizya puruSastadasadguNESu
nAnEva dAruSu vibhAvasuvadvibhAsi||7||
tvaddattayA vayunayEdamacaSTa vizvaM
suptaprabuddha iva nAtha bhavatprapannaH|
tasyApavargyazaraNaM tava pAdamUlaM
vismaryatE kRtavidA kathamArtabandhO||8||
nUnaM vimuSTamatayastava mAyayA tE
yE tvAM bhavApyayavimOkSaNamanyahEtOH|
arcanti kalpakataruM kuNapOpabhOgyam
icchanti yatsparzajaM nirayE'pi nRRNAm||9||
yA nirvRtistanubhRtAM tava pAdapadma
dhyAnAdbhavajjanakathAzravaNEna vA syAt|
sA brahmaNi svamahimanyapi nAtha mA bhUt
kiM tvantakAsilulitAtpatatAM vimAnAt||10||
bhaktiM muhuH pravahatAM tvayi mE prasaGgO
bhUyAdananta mahatAmamalAzayAnAm|
yEnAJjasOlbaNamuruvyasanaM bhavAbdhiM
nESyE bhavadguNakathAmRtapAnamattaH||11||
tE na smarantyatitarAM priyamIza martyaM
yE cAnvadaH sutasuhRdgRhavittadArAH|
yE tvabjanAbha bhavadIyapadAravinda
saugandhyalubdhahRdayESu kRtaprasaGgAH||12||
tiryaGnagadvijasarIsRpadEvadaitya
martyAdibhiH paricitaM sadasadvizESam|
rUpaM sthaviSThamaja tE mahadAdyanEkaM
nAtaH paraM parama vEdmi na yatra vAdaH||13||
kalpAnta EtadakhilaM jaTharENa gRhNan
zEtE pumAnsvadRganantasakhastadaGkE|
yannAbhisindhuruhakAJcanalOkapadma
garbhE dyumAnbhagavatE praNatO'smi tasmai||14||
tvaM nityamuktaparizuddhavibuddha AtmA
kUTastha AdipuruSO bhagavAMstryadhIzaH|
yadbuddhyavasthitimakhaNDitayA svadRSTyA
draSTA sthitAvadhimakhO vyatirikta AssE||15||
yasminviruddhagatayO hyanizaM patanti
vidyAdayO vividhazaktaya AnupUrvyAt|
tadbrahma vizvabhavamEkamanantamAdyam
AnandamAtramavikAramahaM prapadyE||16||
satyAziSO hi bhagavaMstava pAdapadmam
AzIstathAnubhajataH puruSArthamUrtEH|
apyEvamarya bhagavAnparipAti dInAn
vAzrEva vatsakamanugrahakAtarO'smAn||17||

maitrEya uvAca

athAbhiSTuta EvaM vai satsaGkalpEna dhImatA|
bhRtyAnuraktO bhagavAnpratinandyEdamabravIt||18||

zrIbhagavAnuvAca

vEdAhaM tE vyavasitaM hRdi rAjanyabAlaka|
tatprayacchAmi bhadraM tE durApamapi suvrata||19||
nAnyairadhiSThitaM bhadra yadbhrAjiSNu dhruvakSiti|
yatra graharkSatArANAM jyOtiSAM cakramAhitam||20||
mEDhyAM gOcakravatsthAsnu parastAtkalpavAsinAm
dharmO'gniH kazyapaH zukrO munayO yE vanaukasaH
caranti dakSiNIkRtya bhramantO yatsatArakAH||21||
prasthitE tu vanaM pitrA dattvA gAM dharmasaMzrayaH|
SaTtriMzadvarSasAhasraM rakSitAvyAhatEndriyaH||22||
tvadbhrAtaryuttamE naSTE mRgayAyAM tu tanmanAH|
anvESantI vanaM mAtA dAvAgniM sA pravEkSyati||23||
iSTvA mAM yajJahRdayaM yajJaiH puSkaladakSiNaiH|
bhuktvA cEhAziSaH satyA antE mAM saMsmariSyasi||24||
tatO gantAsi matsthAnaM sarvalOkanamaskRtam|
upariSTAdRSibhyastvaM yatO nAvartatE gataH||25||

maitrEya uvAca

ityarcitaH sa bhagavAnatidizyAtmanaH padam|
bAlasya pazyatO dhAma svamagAdgaruDadhvajaH||26||
sO'pi saGkalpajaM viSNOH pAdasEvOpasAditam|
prApya saGkalpanirvANaM nAtiprItO'bhyagAtpuram||27||

vidura uvAca

sudurlabhaM yatparamaM padaM harErmAyAvinastaccaraNArcanArjitam|
labdhvApyasiddhArthamivaikajanmanA kathaM svamAtmAnamamanyatArthavit||28||

maitrEya uvAca

mAtuH sapatnyA vAgbANairhRdi viddhastu tAnsmaran|
naicchanmuktipatErmuktiM tasmAttApamupEyivAn||29||

dhruva uvAca

samAdhinA naikabhavEna yatpadaM viduH sanandAdaya UrdhvarEtasaH|
mAsairahaM SaDbhiramuSya pAdayOzchAyAmupEtyApagataH pRthaGmatiH||30||
ahO bata mamAnAtmyaM mandabhAgyasya pazyata|
bhavacchidaH pAdamUlaM gatvA yAcE yadantavat||31||
matirvidUSitA dEvaiH patadbhirasahiSNubhiH|
yO nAradavacastathyaM nAgrAhiSamasattamaH||32||
daivIM mAyAmupAzritya prasupta iva bhinnadRk|
tapyE dvitIyE'pyasati bhrAtRbhrAtRvyahRdrujA||33||
mayaitatprArthitaM vyarthaM cikitsEva gatAyuSi
prasAdya jagadAtmAnaM tapasA duSprasAdanam
bhavacchidamayAcE'haM bhavaM bhAgyavivarjitaH||34||
svArAjyaM yacchatO mauDhyAnmAnO mE bhikSitO bata|
IzvarAtkSINapuNyEna phalIkArAnivAdhanaH||35||

maitrEya uvAca

na vai mukundasya padAravindayO rajOjuSastAta bhavAdRzA janAH|
vAJchanti taddAsyamRtE'rthamAtmanO yadRcchayA labdhamanaHsamRddhayaH||36||
AkarNyAtmajamAyAntaM samparEtya yathAgatam|
rAjA na zraddadhE bhadramabhadrasya kutO mama||37||
zraddhAya vAkyaM dEvarSErharSavEgEna dharSitaH|
vArtAharturatiprItO hAraM prAdAnmahAdhanam||38||
sadazvaM rathamAruhya kArtasvarapariSkRtam|
brAhmaNaiH kulavRddhaizca paryastO'mAtyabandhubhiH||39||
zaGkhadundubhinAdEna brahmaghOSENa vENubhiH|
nizcakrAma purAttUrNamAtmajAbhIkSaNOtsukaH||40||
sunItiH surucizcAsya mahiSyau rukmabhUSitE|
Aruhya zibikAM sArdhamuttamEnAbhijagmatuH||41||
taM dRSTvOpavanAbhyAza AyAntaM tarasA rathAt|
avaruhya nRpastUrNamAsAdya prEmavihvalaH||42||
parirEbhE'GgajaM dOrbhyAM dIrghOtkaNThamanAH zvasan|
viSvaksEnAGghrisaMsparza hatAzESAghabandhanam||43||
athAjighranmuhurmUrdhni zItairnayanavAribhiH|
snApayAmAsa tanayaM jAtOddAmamanOrathaH||44||
abhivandya pituH pAdAvAzIrbhizcAbhimantritaH|
nanAma mAtarau zIrSNA satkRtaH sajjanAgraNIH||45||
surucistaM samutthApya pAdAvanatamarbhakam|
pariSvajyAha jIvEti bASpagadgadayA girA||46||
yasya prasannO bhagavAnguNairmaitryAdibhirhariH|
tasmai namanti bhUtAni nimnamApa iva svayam||47||
uttamazca dhruvazcObhAvanyOnyaM prEmavihvalau|
aGgasaGgAdutpulakAvasraughaM muhurUhatuH||48||
sunItirasya jananI prANEbhyO'pi priyaM sutam|
upaguhya jahAvAdhiM tadaGgasparzanirvRtA||49||
payaH stanAbhyAM susrAva nEtrajaiH salilaiH zivaiH|
tadAbhiSicyamAnAbhyAM vIra vIrasuvO muhuH||50||
tAM zazaMsurjanA rAjJIM diSTyA tE putra ArtihA|
pratilabdhazciraM naSTO rakSitA maNDalaM bhuvaH||51||
abhyarcitastvayA nUnaM bhagavAnpraNatArtihA|
yadanudhyAyinO dhIrA mRtyuM jigyuH sudurjayam||52||
lAlyamAnaM janairEvaM dhruvaM sabhrAtaraM nRpaH|
ArOpya kariNIM hRSTaH stUyamAnO'vizatpuram||53||
tatra tatrOpasaGklRptairlasanmakaratOraNaiH|
savRndaiH kadalIstambhaiH pUgapOtaizca tadvidhaiH||54||
cUtapallavavAsaHsraG muktAdAmavilambibhiH|
upaskRtaM pratidvAramapAM kumbhaiH sadIpakaiH||55||
prAkArairgOpurAgAraiH zAtakumbhaparicchadaiH|
sarvatO'laGkRtaM zrImad vimAnazikharadyubhiH||56||
mRSTacatvararathyATTa mArgaM candanacarcitam|
lAjAkSataiH puSpaphalaistaNDulairbalibhiryutam||57||
dhruvAya pathi dRSTAya tatra tatra purastriyaH|
siddhArthAkSatadadhyambu dUrvApuSpaphalAni ca||58||
upajahruH prayuJjAnA vAtsalyAdAziSaH satIH|
zRNvaMstadvalgugItAni prAvizadbhavanaM pituH||59||
mahAmaNivrAtamayE sa tasminbhavanOttamE|
lAlitO nitarAM pitrA nyavasaddivi dEvavat||60||
payaHphEnanibhAH zayyA dAntA rukmaparicchadAH|
AsanAni mahArhANi yatra raukmA upaskarAH||61||
yatra sphaTikakuDyESu mahAmArakatESu ca|
maNipradIpA AbhAnti lalanAratnasaMyutAH||62||
udyAnAni ca ramyANi vicitrairamaradrumaiH|
kUjadvihaGgamithunairgAyanmattamadhuvrataiH||63||
vApyO vaidUryasOpAnAH padmOtpalakumudvatIH|
haMsakAraNDavakulairjuSTAzcakrAhvasArasaiH||64||
uttAnapAdO rAjarSiH prabhAvaM tanayasya tam|
zrutvA dRSTvAdbhutatamaM prapEdE vismayaM param||65||
vIkSyODhavayasaM taM ca prakRtInAM ca sammatam|
anuraktaprajaM rAjA dhruvaM cakrE bhuvaH patim||66||
AtmAnaM ca pravayasamAkalayya vizAmpatiH
vanaM viraktaH prAtiSThadvimRzannAtmanO gatim||67||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM caturthaskandhE navamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox