From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dazamO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

prajApatErduhitaraM zizumArasya vai dhruvaH|
upayEmE bhramiM nAma tatsutau kalpavatsarau||1||
ilAyAmapi bhAryAyAM vAyOH putryAM mahAbalaH|
putramutkalanAmAnaM yOSidratnamajIjanat||2||
uttamastvakRtOdvAhO mRgayAyAM balIyasA|
hataH puNyajanEnAdrau tanmAtAsya gatiM gatA||3||
dhruvO bhrAtRvadhaM zrutvA kOpAmarSazucArpitaH|
jaitraM syandanamAsthAya gataH puNyajanAlayam||4||
gatvOdIcIM dizaM rAjA rudrAnucarasEvitAm|
dadarza himavaddrONyAM purIM guhyakasaGkulAm||5||
dadhmau zaGkhaM bRhadbAhuH khaM dizazcAnunAdayan|
yEnOdvignadRzaH kSattarupadEvyO'trasanbhRzam||6||
tatO niSkramya balina upadEvamahAbhaTAH|
asahantastanninAdamabhipEturudAyudhAH||7||
sa tAnApatatO vIra ugradhanvA mahArathaH|
EkaikaM yugapatsarvAnahanbANaistribhistribhiH||8||
tE vai lalATalagnaistairiSubhiH sarva Eva hi|
matvA nirastamAtmAnamAzaMsankarma tasya tat||9||
tE'pi cAmumamRSyantaH pAdasparzamivOragAH|
zarairavidhyanyugapaddviguNaM pracikIrSavaH||10||
tataH parighanistriMzaiH prAsazUlaparazvadhaiH|
zaktyRSTibhirbhuzuNDIbhizcitravAjaiH zarairapi||11||
abhyavarSanprakupitAH sarathaM sahasArathim|
icchantastatpratIkartumayutAnAM trayOdaza||12||
auttAnapAdiH sa tadA zastravarSENa bhUriNA|
na EvAdRzyatAcchanna AsArENa yathA giriH||13||
hAhAkArastadaivAsItsiddhAnAM divi pazyatAm|
hatO'yaM mAnavaH sUryO magnaH puNyajanArNavE||14||
nadatsu yAtudhAnESu jayakAziSvathO mRdhE|
udatiSThadrathastasya nIhArAdiva bhAskaraH||15||
dhanurvisphUrjayandivyaM dviSatAM khEdamudvahan|
astraughaM vyadhamadbANairghanAnIkamivAnilaH||16||
tasya tE cApanirmuktA bhittvA varmANi rakSasAm|
kAyAnAvivizustigmA girInazanayO yathA||17||
bhallaiH saJchidyamAnAnAM zirObhizcArukuNDalaiH|
UrubhirhEmatAlAbhairdOrbhirvalayavalgubhiH||18||
hArakEyUramukuTairuSNISaizca mahAdhanaiH|
AstRtAstA raNabhuvO rEjurvIramanOharAH||19||
hatAvaziSTA itarE raNAjirAdrakSOgaNAH kSatriyavaryasAyakaiH|
prAyO vivRkNAvayavA vidudruvurmRgEndravikrIDitayUthapA iva||20||
apazyamAnaH sa tadAtatAyinaM mahAmRdhE kaJcana mAnavOttamaH|
purIM didRkSannapi nAvizaddviSAM na mAyinAM vEda cikIrSitaM janaH||21||
iti bruvaMzcitrarathaH svasArathiM yattaH parESAM pratiyOgazaGkitaH|
zuzrAva zabdaM jaladhErivEritaM nabhasvatO dikSu rajO'nvadRzyata||22||
kSaNEnAcchAditaM vyOma ghanAnIkEna sarvataH|
visphurattaDitA dikSu trAsayatstanayitnunA||23||
vavRSU rudhiraughAsRk pUyaviNmUtramEdasaH|
nipEturgaganAdasya kabandhAnyagratO'nagha||24||
tataH khE'dRzyata girirnipEtuH sarvatOdizam|
gadAparighanistriMza musalAH sAzmavarSiNaH||25||
ahayO'zaniniHzvAsA vamantO'gniM ruSAkSibhiH|
abhyadhAvangajA mattAH siMhavyAghrAzca yUthazaH||26||
samudra UrmibhirbhImaH plAvayansarvatO bhuvam|
AsasAda mahAhrAdaH kalpAnta iva bhISaNaH||27||
EvaMvidhAnyanEkAni trAsanAnyamanasvinAm|
sasRjustigmagataya AsuryA mAyayAsurAH||28||
dhruvE prayuktAmasuraistAM mAyAmatidustarAm|
nizamya tasya munayaH zamAzaMsansamAgatAH||29||

munaya UcuH

auttAnapAda bhagavAMstava zArGgadhanvA
dEvaH kSiNOtvavanatArtiharO vipakSAn
yannAmadhEyamabhidhAya nizamya cAddhA
lOkO'JjasA tarati dustaramaGga mRtyum||30||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM caturthaskandhE dazamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox