From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkAdazO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

nizamya gadatAmEvamRSINAM dhanuSi dhruvaH|
sandadhE'stramupaspRzya yannArAyaNanirmitam||1||
sandhIyamAna EtasminmAyA guhyakanirmitAH|
kSipraM vinEzurvidura klEzA jJAnOdayE yathA||2||
tasyArSAstraM dhanuSi prayuJjataH suvarNapuGkhAH kalahaMsavAsasaH|
viniHsRtA AvivizurdviSadbalaM yathA vanaM bhImaravAH zikhaNDinaH||3||
taistigmadhAraiH pradhanE zilImukhairitastataH puNyajanA upadrutAH|
tamabhyadhAvankupitA udAyudhAH suparNamunnaddhaphaNA ivAhayaH||4||
sa tAnpRSatkairabhidhAvatO mRdhE nikRttabAhUruzirOdharOdarAn|
ninAya lOkaM paramarkamaNDalaM vrajanti nirbhidya yamUrdhvarEtasaH||5||
tAnhanyamAnAnabhivIkSya guhyakAnanAgasazcitrarathEna bhUrizaH|
auttAnapAdiM kRpayA pitAmahO manurjagAdOpagataH saharSibhiH||6||

manuruvAca

alaM vatsAtirOSENa tamOdvArENa pApmanA|
yEna puNyajanAnEtAnavadhIstvamanAgasaH||7||
nAsmatkulOcitaM tAta karmaitatsadvigarhitam|
vadhO yadupadEvAnAmArabdhastE'kRtainasAm||8||
nanvEkasyAparAdhEna prasaGgAdbahavO hatAH|
bhrAturvadhAbhitaptEna tvayAGga bhrAtRvatsala||9||
nAyaM mArgO hi sAdhUnAM hRSIkEzAnuvartinAm|
yadAtmAnaM parAggRhya pazuvadbhUtavaizasam||10||
sarvabhUtAtmabhAvEna bhUtAvAsaM hariM bhavAn|
ArAdhyApa durArAdhyaM viSNOstatparamaM padam||11||
sa tvaM harEranudhyAtastatpuMsAmapi sammataH|
kathaM tvavadyaM kRtavAnanuzikSansatAM vratam||12||
titikSayA karuNayA maitryA cAkhilajantuSu|
samatvEna ca sarvAtmA bhagavAnsamprasIdati||13||
samprasannE bhagavati puruSaH prAkRtairguNaiH|
vimuktO jIvanirmuktO brahma nirvANamRcchati||14||
bhUtaiH paJcabhirArabdhairyOSitpuruSa Eva hi|
tayOrvyavAyAtsambhUtiryOSitpuruSayOriha||15||
EvaM pravartatE sargaH sthitiH saMyama Eva ca|
guNavyatikarAdrAjanmAyayA paramAtmanaH||16||
nimittamAtraM tatrAsInnirguNaH puruSarSabhaH|
vyaktAvyaktamidaM vizvaM yatra bhramati lOhavat||17||
sa khalvidaM bhagavAnkAlazaktyA guNapravAhENa vibhaktavIryaH|
karOtyakartaiva nihantyahantA cESTA vibhUmnaH khalu durvibhAvyA||18||
sO'nantO'ntakaraH kAlO'nAdirAdikRdavyayaH|
janaM janEna janayanmArayanmRtyunAntakam||19||
na vai svapakSO'sya vipakSa Eva vA parasya mRtyOrvizataH samaM prajAH|
taM dhAvamAnamanudhAvantyanIzA yathA rajAMsyanilaM bhUtasaGghAH||20||
AyuSO'pacayaM jantOstathaivOpacayaM vibhuH|
ubhAbhyAM rahitaH svasthO duHsthasya vidadhAtyasau||21||
kEcitkarma vadantyEnaM svabhAvamaparE nRpa|
EkE kAlaM parE daivaM puMsaH kAmamutAparE||22||
avyaktasyApramEyasya nAnAzaktyudayasya ca|
na vai cikIrSitaM tAta kO vEdAtha svasambhavam||23||
na caitE putraka bhrAturhantArO dhanadAnugAH|
visargAdAnayOstAta puMsO daivaM hi kAraNam||24||
sa Eva vizvaM sRjati sa EvAvati hanti ca|
athApi hyanahaGkArAnnAjyatE guNakarmabhiH||25||
ESa bhUtAni bhUtAtmA bhUtEzO bhUtabhAvanaH|
svazaktyA mAyayA yuktaH sRjatyatti ca pAti ca||26||
tamEva mRtyumamRtaM tAta daivaM sarvAtmanOpEhi jagatparAyaNam|
yasmai baliM vizvasRjO haranti gAvO yathA vai nasi dAmayantritAH||27||
yaH paJcavarSO jananIM tvaM vihAya mAtuH sapatnyA vacasA bhinnamarmA|
vanaM gatastapasA pratyagakSamArAdhya lEbhE mUrdhni padaM trilOkyAH||28||
tamEnamaGgAtmani muktavigrahE vyapAzritaM nirguNamEkamakSaram|
AtmAnamanviccha vimuktamAtmadRgyasminnidaM bhEdamasatpratIyatE||29||
tvaM pratyagAtmani tadA bhagavatyananta AnandamAtra upapannasamastazaktau|
bhaktiM vidhAya paramAM zanakairavidyA granthiM vibhEtsyasi mamAhamiti prarUDham||30||
saMyaccha rOSaM bhadraM tE pratIpaM zrEyasAM param|
zrutEna bhUyasA rAjannagadEna yathAmayam||31||
yEnOpasRSTAtpuruSAllOka udvijatE bhRzam|
na budhastadvazaM gacchEdicchannabhayamAtmanaH||32||
hElanaM girizabhrAturdhanadasya tvayA kRtam|
yajjaghnivAnpuNyajanAnbhrAtRghnAnityamarSitaH||33||
taM prasAdaya vatsAzu sannatyA prazrayOktibhiH|
na yAvanmahatAM tEjaH kulaM nO'bhibhaviSyati||34||
EvaM svAyambhuvaH pautramanuzAsya manurdhruvam
tEnAbhivanditaH sAkamRSibhiH svapuraM yayau||35||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM caturthaskandhE EkAdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox