From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

dwAdazO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

dhruvaM nivRttaM pratibuddhya vaizasAdapEtamanyuM bhagavAndhanEzvaraH|
tatrAgatazcAraNayakSakinnaraiH saMstUyamAnO nyavadatkRtAJjalim||1||

dhanada uvAca

bhO bhOH kSatriyadAyAda parituSTO'smi tE'nagha|
yattvaM pitAmahAdEzAdvairaM dustyajamatyajaH||2||
na bhavAnavadhIdyakSAnna yakSA bhrAtaraM tava|
kAla Eva hi bhUtAnAM prabhurapyayabhAvayOH||3||
ahaM tvamityapArthA dhIrajJAnAtpuruSasya hi|
svApnIvAbhAtyataddhyAnAdyayA bandhaviparyayau||4||
tadgaccha dhruva bhadraM tE bhagavantamadhOkSajam|
sarvabhUtAtmabhAvEna sarvabhUtAtmavigraham||5||
bhajasva bhajanIyAGghrimabhavAya bhavacchidam|
yuktaM virahitaM zaktyA guNamayyAtmamAyayA||6||
vRNIhi kAmaM nRpa yanmanOgataM mattastvamauttAnapadE'vizaGkitaH|
varaM varArhO'mbujanAbhapAdayOranantaraM tvAM vayamaGga zuzruma||7||

maitrEya uvAca

sa rAjarAjEna varAya cOditO dhruvO mahAbhAgavatO mahAmatiH|
harau sa vavrE'calitAM smRtiM yayA taratyayatnEna duratyayaM tamaH||8||
tasya prItEna manasA tAM dattvaiDaviDastataH|
pazyatO'ntardadhE sO'pi svapuraM pratyapadyata||9||
athAyajata yajJEzaM kratubhirbhUridakSiNaiH|
dravyakriyAdEvatAnAM karma karmaphalapradam||10||
sarvAtmanyacyutE'sarvE tIvraughAM bhaktimudvahan|
dadarzAtmani bhUtESu tamEvAvasthitaM vibhum||11||
tamEvaM zIlasampannaM brahmaNyaM dInavatsalam|
gOptAraM dharmasEtUnAM mEnirE pitaraM prajAH||12||
SaTtriMzadvarSasAhasraM zazAsa kSitimaNDalam|
bhOgaiH puNyakSayaM kurvannabhOgairazubhakSayam||13||
EvaM bahusavaM kAlaM mahAtmAvicalEndriyaH|
trivargaupayikaM nItvA putrAyAdAnnRpAsanam||14||
manyamAna idaM vizvaM mAyAracitamAtmani|
avidyAracitasvapnagandharvanagarOpamam||15||
AtmastryapatyasuhRdO balamRddhakOzam
antaHpuraM parivihArabhuvazca ramyAH|
bhUmaNDalaM jaladhimEkhalamAkalayya
kAlOpasRSTamiti sa prayayau vizAlAm||16||
tasyAM vizuddhakaraNaH zivavArvigAhya
baddhvAsanaM jitamarunmanasAhRtAkSaH|
sthUlE dadhAra bhagavatpratirUpa Etad
dhyAyaMstadavyavahitO vyasRjatsamAdhau||17||
bhaktiM harau bhagavati pravahannajasram
AnandabASpakalayA muhurardyamAnaH|
viklidyamAnahRdayaH pulakAcitAGgO
nAtmAnamasmaradasAviti muktaliGgaH||18||
sa dadarza vimAnAgryaM nabhasO'vataraddhruvaH|
vibhrAjayaddaza dizO rAkApatimivOditam||19||
tatrAnu dEvapravarau caturbhujau
zyAmau kizOrAvaruNAmbujEkSaNau|
sthitAvavaSTabhya gadAM suvAsasau
kirITahArAGgadacArukuNDalau||20||
vijJAya tAvuttamagAyakiGkarAv
abhyutthitaH sAdhvasavismRtakramaH|
nanAma nAmAni gRNanmadhudviSaH
pArSatpradhAnAviti saMhatAJjaliH||21||
taM kRSNapAdAbhiniviSTacEtasaM
baddhAJjaliM prazrayanamrakandharam|
sunandanandAvupasRtya sasmitaM
pratyUcatuH puSkaranAbhasammatau||22||

sunandanandAvUcatuH

bhO bhO rAjansubhadraM tE vAcaM nO'vahitaH zRNu|
yaH paJcavarSastapasA bhavAndEvamatItRpat||23||
tasyAkhilajagaddhAturAvAM dEvasya zArGgiNaH|
pArSadAviha samprAptau nEtuM tvAM bhagavatpadam||24||
sudurjayaM viSNupadaM jitaM tvayA yatsUrayO'prApya vicakSatE param|
AtiSTha taccandradivAkarAdayO graharkSatArAH pariyanti dakSiNam||25||
anAsthitaM tE pitRbhiranyairapyaGga karhicit|
AtiSTha jagatAM vandyaM tadviSNOH paramaM padam||26||
EtadvimAnapravaramuttamazlOkamaulinA|
upasthApitamAyuSmannadhirODhuM tvamarhasi||27||

maitrEya uvAca

nizamya vaikuNThaniyOjyamukhyayOrmadhucyutaM vAcamurukramapriyaH|
kRtAbhiSEkaH kRtanityamaGgalO munInpraNamyAziSamabhyavAdayat||28||
parItyAbhyarcya dhiSNyAgryaM pArSadAvabhivandya ca|
iyESa tadadhiSThAtuM bibhradrUpaM hiraNmayam||29||
tadOttAnapadaH putrO dadarzAntakamAgatam|
mRtyOrmUrdhni padaM dattvA ArurOhAdbhutaM gRham||30||
tadA dundubhayO nEdurmRdaGgapaNavAdayaH|
gandharvamukhyAH prajaguH pEtuH kusumavRSTayaH||31||
sa ca svarlOkamArOkSyansunItiM jananIM dhruvaH|
anvasmaradagaM hitvA dInAM yAsyE triviSTapam||32||
iti vyavasitaM tasya vyavasAya surOttamau|
darzayAmAsaturdEvIM purO yAnEna gacchatIm||33||
tatra tatra prazaMsadbhiH pathi vaimAnikaiH suraiH|
avakIryamANO dadRzE kusumaiH kramazO grahAn||34||
trilOkIM dEvayAnEna sO'tivrajya munInapi|
parastAdyaddhruvagatirviSNOH padamathAbhyagAt||35||
yadbhrAjamAnaM svarucaiva sarvatO lOkAstrayO hyanu vibhrAjanta EtE|
yannAvrajanjantuSu yE'nanugrahA vrajanti bhadrANi caranti yE'nizam||36||
zAntAH samadRzaH zuddhAH sarvabhUtAnuraJjanAH|
yAntyaJjasAcyutapadamacyutapriyabAndhavAH||37||
ityuttAnapadaH putrO dhruvaH kRSNaparAyaNaH|
abhUttrayANAM lOkAnAM cUDAmaNirivAmalaH||38||
gambhIravEgO'nimiSaM jyOtiSAM cakramAhitam|
yasminbhramati kauravya mEDhyAmiva gavAM gaNaH||39||
mahimAnaM vilOkyAsya nAradO bhagavAnRSiH|
AtOdyaM vitudaJzlOkAnsatrE'gAyatpracEtasAm||40||

nArada uvAca

nUnaM sunItEH patidEvatAyAstapaHprabhAvasya sutasya tAM gatim|
dRSTvAbhyupAyAnapi vEdavAdinO naivAdhigantuM prabhavanti kiM nRpAH||41||
yaH paJcavarSO gurudAravAkSarairbhinnEna yAtO hRdayEna dUyatA|
vanaM madAdEzakarO'jitaM prabhuM jigAya tadbhaktaguNaiH parAjitam||42||
yaH kSatrabandhurbhuvi tasyAdhirUDhamanvArurukSEdapi varSapUgaiH|
SaTpaJcavarSO yadahObhiralpaiH prasAdya vaikuNThamavApa tatpadam||43||

maitrEya uvAca

EtattE'bhihitaM sarvaM yatpRSTO'hamiha tvayA|
dhruvasyOddAmayazasazcaritaM sammataM satAm||44||
dhanyaM yazasyamAyuSyaM puNyaM svastyayanaM mahat|
svargyaM dhrauvyaM saumanasyaM prazasyamaghamarSaNam||45||
zrutvaitacchraddhayAbhIkSNamacyutapriyacESTitam|
bhavEdbhaktirbhagavati yayA syAtklEzasaGkSayaH||46||
mahattvamicchatAM tIrthaM zrOtuH zIlAdayO guNAH|
yatra tEjastadicchUnAM mAnO yatra manasvinAm||47||
prayataH kIrtayEtprAtaH samavAyE dvijanmanAm|
sAyaM ca puNyazlOkasya dhruvasya caritaM mahat||48||
paurNamAsyAM sinIvAlyAM dvAdazyAM zravaNE'thavA|
dinakSayE vyatIpAtE saGkramE'rkadinE'pi vA||49||
zrAvayEcchraddadhAnAnAM tIrthapAdapadAzrayaH|
nEcchaMstatrAtmanAtmAnaM santuSTa iti sidhyati||50||
jJAnamajJAtatattvAya yO dadyAtsatpathE'mRtam|
kRpAlOrdInanAthasya dEvAstasyAnugRhNatE||51||
idaM mayA tE'bhihitaM kurUdvaha dhruvasya vikhyAtavizuddhakarmaNaH
hitvArbhakaH krIDanakAni mAturgRhaM ca viSNuM zaraNaM yO jagAma||52||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM caturthaskandhE dwAdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox