From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

trayOdazO'dhyAyaH

sUta uvAca

nizamya kauSAraviNOpavarNitaM dhruvasya vaikuNThapadAdhirOhaNam|
prarUDhabhAvO bhagavatyadhOkSajE praSTuM punastaM viduraH pracakramE||1||

vidura uvAca

kE tE pracEtasO nAma kasyApatyAni suvrata|
kasyAnvavAyE prakhyAtAH kutra vA satramAsata||2||
manyE mahAbhAgavataM nAradaM dEvadarzanam|
yEna prOktaH kriyAyOgaH paricaryAvidhirharEH||3||
svadharmazIlaiH puruSairbhagavAnyajJapUruSaH|
ijyamAnO bhaktimatA nAradEnEritaH kila||4||
yAstA dEvarSiNA tatra varNitA bhagavatkathAH|
mahyaM zuzrUSavE brahmankArtsnyEnAcaSTumarhasi||5||

maitrEya uvAca

dhruvasya cOtkalaH putraH pitari prasthitE vanam|
sArvabhaumazriyaM naicchadadhirAjAsanaM pituH||6||
sa janmanOpazAntAtmA niHsaGgaH samadarzanaH|
dadarza lOkE vitatamAtmAnaM lOkamAtmani||7||
AtmAnaM brahma nirvANaM pratyastamitavigraham|
avabOdharasaikAtmyamAnandamanusantatam||8||
avyavacchinnayOgAgni dagdhakarmamalAzayaH|
svarUpamavarundhAnO nAtmanO'nyaM tadaikSata||9||
jaDAndhabadhirOnmatta mUkAkRtiratanmatiH|
lakSitaH pathi bAlAnAM prazAntArcirivAnalaH||10||
matvA taM jaDamunmattaM kulavRddhAH samantriNaH|
vatsaraM bhUpatiM cakruryavIyAMsaM bhramEH sutam||11||
svarvIthirvatsarasyESTA bhAryAsUta SaDAtmajAn|
puSpArNaM tigmakEtuM ca iSamUrjaM vasuM jayam||12||
puSpArNasya prabhA bhAryA dOSA ca dvE babhUvatuH|
prAtarmadhyandinaM sAyamiti hyAsanprabhAsutAH||13||
pradOSO nizithO vyuSTa iti dOSAsutAstrayaH|
vyuSTaH sutaM puSkariNyAM sarvatEjasamAdadhE||14||
sa cakSuH sutamAkUtyAM patnyAM manumavApa ha|
manOrasUta mahiSI virajAnnaDvalA sutAn||15||
puruM kutsaM tritaM dyumnaM satyavantamRtaM vratam|
agniSTOmamatIrAtraM pradyumnaM zibimulmukam||16||
ulmukO'janayatputrAnpuSkariNyAM SaDuttamAn|
aGgaM sumanasaM khyAtiM kratumaGgirasaM gayam||17||
sunIthAGgasya yA patnI suSuvE vEnamulbaNam|
yaddauHzIlyAtsa rAjarSirnirviNNO niragAtpurAt||18||
yamaGga zEpuH kupitA vAgvajrA munayaH kila|
gatAsOstasya bhUyastE mamanthurdakSiNaM karam||19||
arAjakE tadA lOkE dasyubhiH pIDitAH prajAH|
jAtO nArAyaNAMzEna pRthurAdyaH kSitIzvaraH||20||

vidura uvAca

tasya zIlanidhEH sAdhOrbrahmaNyasya mahAtmanaH|
rAjJaH kathamabhUdduSTA prajA yadvimanA yayau||21||
kiM vAMhO vEna uddizya brahmadaNDamayUyujan|
daNDavratadharE rAjJi munayO dharmakOvidAH||22||
nAvadhyEyaH prajApAlaH prajAbhiraghavAnapi|
yadasau lOkapAlAnAM bibhartyOjaH svatEjasA||23||
EtadAkhyAhi mE brahmansunIthAtmajacESTitam|
zraddadhAnAya bhaktAya tvaM parAvaravittamaH||24||

maitrEya uvAca

aGgO'zvamEdhaM rAjarSirAjahAra mahAkratum|
nAjagmurdEvatAstasminnAhUtA brahmavAdibhiH||25||
tamUcurvismitAstatra yajamAnamathartvijaH|
havIMSi hUyamAnAni na tE gRhNanti dEvatAH||26||
rAjanhavIMSyaduSTAni zraddhayAsAditAni tE|
chandAMsyayAtayAmAni yOjitAni dhRtavrataiH||27||
na vidAmEha dEvAnAM hElanaM vayamaNvapi|
yanna gRhNanti bhAgAnsvAnyE dEvAH karmasAkSiNaH||28||

maitrEya uvAca

aGgO dvijavacaH zrutvA yajamAnaH sudurmanAH|
tatpraSTuM vyasRjadvAcaM sadasyAMstadanujJayA||29||
nAgacchantyAhutA dEvA na gRhNanti grahAniha|
sadasaspatayO brUta kimavadyaM mayA kRtam||30||

sadasaspataya UcuH

naradEvEha bhavatO nAghaM tAvanmanAksthitam|
astyEkaM prAktanamaghaM yadihEdRktvamaprajaH||31||
tathA sAdhaya bhadraM tE AtmAnaM suprajaM nRpa|
iSTastE putrakAmasya putraM dAsyati yajJabhuk||32||
tathA svabhAgadhEyAni grahISyanti divaukasaH|
yadyajJapuruSaH sAkSAdapatyAya harirvRtaH||33||
tAMstAnkAmAnharirdadyAdyAnyAnkAmayatE janaH|
ArAdhitO yathaivaiSa tathA puMsAM phalOdayaH||34||
iti vyavasitA viprAstasya rAjJaH prajAtayE|
purODAzaM niravapanzipiviSTAya viSNavE||35||
tasmAtpuruSa uttasthau hEmamAlyamalAmbaraH|
hiraNmayEna pAtrENa siddhamAdAya pAyasam||36||
sa viprAnumatO rAjA gRhItvAJjalinaudanam|
avaghrAya mudA yuktaH prAdAtpatnyA udAradhIH||37||
sA tatpuMsavanaM rAjJI prAzya vai patyurAdadhE|
garbhaM kAla upAvRttE kumAraM suSuvE'prajA||38||
sa bAla Eva puruSO mAtAmahamanuvrataH|
adharmAMzOdbhavaM mRtyuM tEnAbhavadadhArmikaH||39||
sa zarAsanamudyamya mRgayurvanagOcaraH|
hantyasAdhurmRgAndInAnvEnO'sAvityaraujjanaH||40||
AkrIDE krIDatO bAlAnvayasyAnatidAruNaH|
prasahya niranukrOzaH pazumAramamArayat||41||
taM vicakSya khalaM putraM zAsanairvividhairnRpaH|
yadA na zAsituM kalpO bhRzamAsItsudurmanAH||42||
prAyENAbhyarcitO dEvO yE'prajA gRhamEdhinaH|
kadapatyabhRtaM duHkhaM yE na vindanti durbharam||43||
yataH pApIyasI kIrtiradharmazca mahAnnRNAm|
yatO virOdhaH sarvESAM yata AdhiranantakaH||44||
kastaM prajApadEzaM vai mOhabandhanamAtmanaH|
paNDitO bahu manyEta yadarthAH klEzadA gRhAH||45||
kadapatyaM varaM manyE sadapatyAcchucAM padAt|
nirvidyEta gRhAnmartyO yatklEzanivahA gRhAH||46||
EvaM sa nirviNNamanA nRpO gRhAnnizItha utthAya mahOdayOdayAt|
alabdhanidrO'nupalakSitO nRbhirhitvA gatO vEnasuvaM prasuptAm||47||
vijJAya nirvidya gataM patiM prajAH purOhitAmAtyasuhRdgaNAdayaH|
vicikyururvyAmatizOkakAtarA yathA nigUDhaM puruSaM kuyOginaH||48||
alakSayantaH padavIM prajApatErhatOdyamAH pratyupasRtya tE purIm
RSInsamEtAnabhivandya sAzravO nyavEdayanpaurava bhartRviplavam||49||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM caturthaskandhE trayOdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox