From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

caturdazO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

bhRgvAdayastE munayO lOkAnAM kSEmadarzinaH|
gOptaryasati vai nRRNAM pazyantaH pazusAmyatAm||1||
vIramAtaramAhUya sunIthAM brahmavAdinaH|
prakRtyasammataM vEnamabhyaSiJcanpatiM bhuvaH||2||
zrutvA nRpAsanagataM vEnamatyugrazAsanam|
nililyurdasyavaH sadyaH sarpatrastA ivAkhavaH||3||
sa ArUDhanRpasthAna unnaddhO'STavibhUtibhiH|
avamEnE mahAbhAgAnstabdhaH sambhAvitaH svataH||4||
EvaM madAndha utsiktO niraGkuza iva dvipaH|
paryaTanrathamAsthAya kampayanniva rOdasI||5||
na yaSTavyaM na dAtavyaM na hOtavyaM dvijAH kvacit|
iti nyavArayaddharmaM bhErIghOSENa sarvazaH||6||
vEnasyAvEkSya munayO durvRttasya vicESTitam|
vimRzya lOkavyasanaM kRpayOcuH sma satriNaH||7||
ahO ubhayataH prAptaM lOkasya vyasanaM mahat|
dAruNyubhayatO dIptE iva taskarapAlayOH||8||
arAjakabhayAdESa kRtO rAjAtadarhaNaH|
tatO'pyAsIdbhayaM tvadya kathaM syAtsvasti dEhinAm||9||
ahEriva payaHpOSaH pOSakasyApyanarthabhRt|
vEnaH prakRtyaiva khalaH sunIthAgarbhasambhavaH||10||
nirUpitaH prajApAlaH sa jighAMsati vai prajAH|
tathApi sAntvayEmAmuM nAsmAMstatpAtakaM spRzEt||11||
tadvidvadbhirasadvRttO vEnO'smAbhiH kRtO nRpaH|
sAntvitO yadi nO vAcaM na grahISyatyadharmakRt||12||
lOkadhikkArasandagdhaM dahiSyAmaH svatEjasA
EvamadhyavasAyainaM munayO gUDhamanyavaH
upavrajyAbruvanvEnaM sAntvayitvA ca sAmabhiH||13||

munaya UcuH

nRpavarya nibOdhaitadyattE vijJApayAma bhOH|
AyuHzrIbalakIrtInAM tava tAta vivardhanam||14||
dharma AcaritaH puMsAM vAGmanaHkAyabuddhibhiH|
lOkAnvizOkAnvitaratyathAnantyamasaGginAm||15||
sa tE mA vinazEdvIra prajAnAM kSEmalakSaNaH|
yasminvinaSTE nRpatiraizvaryAdavarOhati||16||
rAjannasAdhvamAtyEbhyazcOrAdibhyaH prajA nRpaH|
rakSanyathA baliM gRhNanniha prEtya ca mOdatE||17||
yasya rASTrE purE caiva bhagavAnyajJapUruSaH|
ijyatE svEna dharmENa janairvarNAzramAnvitaiH||18||
tasya rAjJO mahAbhAga bhagavAnbhUtabhAvanaH|
parituSyati vizvAtmA tiSThatO nijazAsanE||19||
tasmiMstuSTE kimaprApyaM jagatAmIzvarEzvarE|
lOkAH sapAlA hyEtasmai haranti balimAdRtAH||20||
taM sarvalOkAmarayajJasaGgrahaM trayImayaM dravyamayaM tapOmayam|
yajJairvicitrairyajatO bhavAya tE rAjansvadEzAnanurOddhumarhasi||21||
yajJEna yuSmadviSayE dvijAtibhirvitAyamAnEna surAH kalA harEH|
sviSTAH sutuSTAH pradizanti vAJchitaM taddhElanaM nArhasi vIra cESTitum||22||

vEna uvAca

bAlizA bata yUyaM vA adharmE dharmamAninaH|
yE vRttidaM patiM hitvA jAraM patimupAsatE||23||
avajAnantyamI mUDhA nRparUpiNamIzvaram|
nAnuvindanti tE bhadramiha lOkE paratra ca||24||
kO yajJapuruSO nAma yatra vO bhaktirIdRzI|
bhartRsnEhavidUrANAM yathA jArE kuyOSitAm||25||
viSNurviriJcO giriza indrO vAyuryamO raviH|
parjanyO dhanadaH sOmaH kSitiragnirapAmpatiH||26||
EtE cAnyE ca vibudhAH prabhavO varazApayOH|
dEhE bhavanti nRpatEH sarvadEvamayO nRpaH||27||
tasmAnmAM karmabhirviprA yajadhvaM gatamatsarAH|
baliM ca mahyaM harata mattO'nyaH kO'grabhukpumAn||28||

maitrEya uvAca

itthaM viparyayamatiH pApIyAnutpathaM gataH|
anunIyamAnastadyAcJAM na cakrE bhraSTamaGgalaH||29||
iti tE'satkRtAstEna dvijAH paNDitamAninA|
bhagnAyAM bhavyayAcJAyAM tasmai vidura cukrudhuH||30||
hanyatAM hanyatAmESa pApaH prakRtidAruNaH|
jIvanjagadasAvAzu kurutE bhasmasAddhruvam||31||
nAyamarhatyasadvRttO naradEvavarAsanam|
yO'dhiyajJapatiM viSNuM vinindatyanapatrapaH||32||
kO vainaM paricakSIta vEnamEkamRtE'zubham|
prApta IdRzamaizvaryaM yadanugrahabhAjanaH||33||
itthaM vyavasitA hantumRSayO rUDhamanyavaH|
nijaghnurhuGkRtairvEnaM hatamacyutanindayA||34||
RSibhiH svAzramapadaM gatE putrakalEvaram|
sunIthA pAlayAmAsa vidyAyOgEna zOcatI||35||
EkadA munayastE tu sarasvatsalilAplutAH|
hutvAgnInsatkathAzcakrurupaviSTAH sarittaTE||36||
vIkSyOtthitAMstadOtpAtAnAhurlOkabhayaGkarAn|
apyabhadramanAthAyA dasyubhyO na bhavEdbhuvaH||37||
EvaM mRzanta RSayO dhAvatAM sarvatOdizam|
pAMsuH samutthitO bhUrizcOrANAmabhilumpatAm||38||
tadupadravamAjJAya lOkasya vasu lumpatAm|
bhartaryuparatE tasminnanyOnyaM ca jighAMsatAm||39||
cOraprAyaM janapadaM hInasattvamarAjakam|
lOkAnnAvArayaJchaktA api taddOSadarzinaH||40||
brAhmaNaH samadRkSAntO dInAnAM samupEkSakaH|
sravatE brahma tasyApi bhinnabhANDAtpayO yathA||41||
nAGgasya vaMzO rAjarSErESa saMsthAtumarhati|
amOghavIryA hi nRpA vaMzE'sminkEzavAzrayAH||42||
vinizcityaivamRSayO vipannasya mahIpatEH|
mamanthurUruM tarasA tatrAsIdbAhukO naraH||43||
kAkakRSNO'tihrasvAGgO hrasvabAhurmahAhanuH|
hrasvapAnnimnanAsAgrO raktAkSastAmramUrdhajaH||44||
taM tu tE'vanataM dInaM kiM karOmIti vAdinam|
niSIdEtyabruvaMstAta sa niSAdastatO'bhavat||45||
tasya vaMzyAstu naiSAdA girikAnanagOcarAH
yEnAharajjAyamAnO vEnakalmaSamulbaNam||46||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM caturthaskandhE caturdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox