From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcadazO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

atha tasya punarviprairaputrasya mahIpatEH|
bAhubhyAM mathyamAnAbhyAM mithunaM samapadyata||1||
taddRSTvA mithunaM jAtamRSayO brahmavAdinaH|
UcuH paramasantuSTA viditvA bhagavatkalAm||2||

RSaya UcuH

ESa viSNOrbhagavataH kalA bhuvanapAlinI|
iyaM ca lakSmyAH sambhUtiH puruSasyAnapAyinI||3||
ayaM tu prathamO rAjJAM pumAnprathayitA yazaH|
pRthurnAma mahArAjO bhaviSyati pRthuzravAH||4||
iyaM ca sudatI dEvI guNabhUSaNabhUSaNA|
arcirnAma varArOhA pRthumEvAvarundhatI||5||
ESa sAkSAddharEraMzOjAtO lOkarirakSayA|
iyaM ca tatparA hi zrIranujajJE'napAyinI||6||

maitrEya uvAca

prazaMsanti sma taM viprA gandharvapravarA jaguH|
mumucuH sumanOdhArAH siddhA nRtyanti svaHstriyaH||7||
zaGkhatUryamRdaGgAdyA nEdurdundubhayO divi|
tatra sarva upAjagmurdEvarSipitRRNAM gaNAH||8||
brahmA jagadgururdEvaiH sahAsRtya surEzvaraiH|
vainyasya dakSiNE hastE dRSTvA cihnaM gadAbhRtaH||9||
pAdayOraravindaM ca taM vai mEnE harEH kalAm|
yasyApratihataM cakramaMzaH sa paramESThinaH||10||
tasyAbhiSEka ArabdhO brAhmaNairbrahmavAdibhiH|
AbhiSEcanikAnyasmai AjahruH sarvatO janAH||11||
saritsamudrA girayO nAgA gAvaH khagA mRgAH|
dyauH kSitiH sarvabhUtAni samAjahrurupAyanam||12||
sO'bhiSiktO mahArAjaH suvAsAH sAdhvalaGkRtaH|
patnyArciSAlaGkRtayA virEjE'gnirivAparaH||13||
tasmai jahAra dhanadO haimaM vIra varAsanam|
varuNaH salilasrAvamAtapatraM zaziprabham||14||
vAyuzca vAlavyajanE dharmaH kIrtimayIM srajam|
indraH kirITamutkRSTaM daNDaM saMyamanaM yamaH||15||
brahmA brahmamayaM varma bhAratI hAramuttamam|
hariH sudarzanaM cakraM tatpatnyavyAhatAM zriyam||16||
dazacandramasiM rudraH zatacandraM tathAmbikA|
sOmO'mRtamayAnazvAMstvaSTA rUpAzrayaM ratham||17||
agnirAjagavaM cApaM sUryO razmimayAniSUn|
bhUH pAdukE yOgamayyau dyauH puSpAvalimanvaham||18||
nATyaM sugItaM vAditramantardhAnaM ca khEcarAH|
RSayazcAziSaH satyAH samudraH zaGkhamAtmajam||19||
sindhavaH parvatA nadyO rathavIthIrmahAtmanaH|
sUtO'tha mAgadhO vandI taM stOtumupatasthirE||20||
stAvakAMstAnabhiprEtya pRthurvainyaH pratApavAn|
mEghanirhrAdayA vAcA prahasannidamabravIt||21||

pRthuruvAca

bhOH sUta hE mAgadha saumya vandinlOkE'dhunAspaSTaguNasya mE syAt|
kimAzrayO mE stava ESa yOjyatAM mA mayyabhUvanvitathA girO vaH||22||
tasmAtparOkSE'smadupazrutAnyalaM kariSyatha stOtramapIcyavAcaH|
satyuttamazlOkaguNAnuvAdE jugupsitaM na stavayanti sabhyAH||23||
mahadguNAnAtmani kartumIzaH kaH stAvakaiH stAvayatE'satO'pi|
tE'syAbhaviSyanniti vipralabdhO janAvahAsaM kumatirna vEda||24||
prabhavO hyAtmanaH stOtraM jugupsantyapi vizrutAH|
hrImantaH paramOdArAH pauruSaM vA vigarhitam||25||
vayaM tvaviditA lOkE sUtAdyApi varImabhiH
karmabhiH kathamAtmAnaM gApayiSyAma bAlavat||26||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM caturthaskandhE paJcadazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox