From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SODazO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

iti bruvANaM nRpatiM gAyakA municOditAH|
tuSTuvustuSTamanasastadvAgamRtasEvayA||1||
nAlaM vayaM tE mahimAnuvarNanE yO dEvavaryO'vatatAra mAyayA|
vEnAGgajAtasya ca pauruSANi tE vAcaspatInAmapi babhramurdhiyaH||2||
athApyudArazravasaH pRthOrharEH kalAvatArasya kathAmRtAdRtAH|
yathOpadEzaM munibhiH pracOditAH zlAghyAni karmANi vayaM vitanmahi||3||
ESa dharmabhRtAM zrESThO lOkaM dharmE'nuvartayan|
gOptA ca dharmasEtUnAM zAstA tatparipanthinAm||4||
ESa vai lOkapAlAnAM bibhartyEkastanau tanUH|
kAlE kAlE yathAbhAgaM lOkayOrubhayOrhitam||5||
vasu kAla upAdattE kAlE cAyaM vimuJcati|
samaH sarvESu bhUtESu pratapansUryavadvibhuH||6||
titikSatyakramaM vainya uparyAkramatAmapi|
bhUtAnAM karuNaH zazvadArtAnAM kSitivRttimAn||7||
dEvE'varSatyasau dEvO naradEvavapurhariH|
kRcchraprANAH prajA hyESa rakSiSyatyaJjasEndravat||8||
ApyAyayatyasau lOkaM vadanAmRtamUrtinA|
sAnurAgAvalOkEna vizadasmitacAruNA||9||
avyaktavartmaiSa nigUDhakAryO gambhIravEdhA upaguptavittaH|
anantamAhAtmyaguNaikadhAmA pRthuH pracEtA iva saMvRtAtmA||10||
durAsadO durviSaha AsannO'pi vidUravat|
naivAbhibhavituM zakyO vEnAraNyutthitO'nalaH||11||
antarbahizca bhUtAnAM pazyankarmANi cAraNaiH|
udAsIna ivAdhyakSO vAyurAtmEva dEhinAm||12||
nAdaNDyaM daNDayatyESa sutamAtmadviSAmapi|
daNDayatyAtmajamapi daNDyaM dharmapathE sthitaH||13||
asyApratihataM cakraM pRthOrAmAnasAcalAt|
vartatE bhagavAnarkO yAvattapati gOgaNaiH||14||
raJjayiSyati yallOkamayamAtmavicESTitaiH|
athAmumAhU rAjAnaM manOraJjanakaiH prajAH||15||
dRDhavrataH satyasandhO brahmaNyO vRddhasEvakaH|
zaraNyaH sarvabhUtAnAM mAnadO dInavatsalaH||16||
mAtRbhaktiH parastrISu patnyAmardha ivAtmanaH|
prajAsu pitRvatsnigdhaH kiGkarO brahmavAdinAm||17||
dEhinAmAtmavatprESThaH suhRdAM nandivardhanaH|
muktasaGgaprasaGgO'yaM daNDapANirasAdhuSu||18||
ayaM tu sAkSAdbhagavAMstryadhIzaH kUTastha AtmA kalayAvatIrNaH|
yasminnavidyAracitaM nirarthakaM pazyanti nAnAtvamapi pratItam||19||
ayaM bhuvO maNDalamOdayAdrErgOptaikavIrO naradEvanAthaH|
AsthAya jaitraM rathamAttacApaH paryasyatE dakSiNatO yathArkaH||20||
asmai nRpAlAH kila tatra tatra baliM hariSyanti salOkapAlAH|
maMsyanta ESAM striya AdirAjaM cakrAyudhaM tadyaza uddharantyaH||21||
ayaM mahIM gAM duduhE'dhirAjaH prajApatirvRttikaraH prajAnAm|
yO lIlayAdrInsvazarAsakOTyA bhindansamAM gAmakarOdyathEndraH||22||
visphUrjayannAjagavaM dhanuH svayaM yadAcaratkSmAmaviSahyamAjau|
tadA nililyurdizi dizyasantO lAGgUlamudyamya yathA mRgEndraH||23||
ESO'zvamEdhAJzatamAjahAra sarasvatI prAdurabhAvi yatra|
ahArSIdyasya hayaM purandaraH zatakratuzcaramE vartamAnE||24||
ESa svasadmOpavanE samEtya sanatkumAraM bhagavantamEkam|
ArAdhya bhaktyAlabhatAmalaM tajjJAnaM yatO brahma paraM vidanti||25||
tatra tatra girastAstA iti vizrutavikramaH|
zrOSyatyAtmAzritA gAthAH pRthuH pRthuparAkramaH||26||
dizO vijityApratiruddhacakraH svatEjasOtpATitalOkazalyaH
surAsurEndrairupagIyamAna mahAnubhAvO bhavitA patirbhuvaH||27||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM caturthaskandhE SODazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox