From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptadazO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

EvaM sa bhagavAnvainyaH khyApitO guNakarmabhiH|
chandayAmAsa tAnkAmaiH pratipUjyAbhinandya ca||1||
brAhmaNapramukhAnvarNAnbhRtyAmAtyapurOdhasaH|
paurAnjAnapadAnzrENIH prakRtIH samapUjayat||2||

vidura uvAca

kasmAddadhAra gOrUpaM dharitrI bahurUpiNI|
yAM dudOha pRthustatra kO vatsO dOhanaM ca kim||3||
prakRtyA viSamA dEvI kRtA tEna samA katham|
tasya mEdhyaM hayaM dEvaH kasya hEtOrapAharat||4||
sanatkumArAdbhagavatO brahmanbrahmaviduttamAt|
labdhvA jJAnaM savijJAnaM rAjarSiH kAM gatiM gataH||5||
yaccAnyadapi kRSNasya bhavAnbhagavataH prabhOH|
zravaH suzravasaH puNyaM pUrvadEhakathAzrayam||6||
bhaktAya mE'nuraktAya tava cAdhOkSajasya ca|
vaktumarhasi yO'duhyadvainyarUpENa gAmimAm||7||

sUta uvAca

cOditO vidurENaivaM vAsudEvakathAM prati|
prazasya taM prItamanA maitrEyaH pratyabhASata||8||

maitrEya uvAca

yadAbhiSiktaH pRthuraGga viprairAmantritO janatAyAzca pAlaH|
prajA nirannE kSitipRSTha Etya kSutkSAmadEhAH patimabhyavOcan||9||
vayaM rAjaJjATharENAbhitaptA yathAgninA kOTarasthEna vRkSAH|
tvAmadya yAtAH zaraNaM zaraNyaM yaH sAdhitO vRttikaraH patirnaH||10||
tannO bhavAnIhatu rAtavE'nnaM kSudhArditAnAM naradEvadEva|
yAvanna naGkSyAmaha ujjhitOrjA vArtApatistvaM kila lOkapAlaH||11||

maitrEya uvAca

pRthuH prajAnAM karuNaM nizamya paridEvitam|
dIrghaM dadhyau kuruzrESTha nimittaM sO'nvapadyata||12||
iti vyavasitO buddhyA pragRhItazarAsanaH|
sandadhE vizikhaM bhUmEH kruddhastripurahA yathA||13||
pravEpamAnA dharaNI nizAmyOdAyudhaM ca tam|
gauH satyapAdravadbhItA mRgIva mRgayudrutA||14||
tAmanvadhAvattadvainyaH kupitO'tyaruNEkSaNaH|
zaraM dhanuSi sandhAya yatra yatra palAyatE||15||
sA dizO vidizO dEvI rOdasI cAntaraM tayOH|
dhAvantI tatra tatrainaM dadarzAnUdyatAyudham||16||
lOkE nAvindata trANaM vainyAnmRtyOriva prajAH|
trastA tadA nivavRtE hRdayEna vidUyatA||17||
uvAca ca mahAbhAgaM dharmajJApannavatsala|
trAhi mAmapi bhUtAnAM pAlanE'vasthitO bhavAn||18||
sa tvaM jighAMsasE kasmAddInAmakRtakilbiSAm|
ahaniSyatkathaM yOSAM dharmajJa iti yO mataH||19||
praharanti na vai strISu kRtAgaHsvapi jantavaH|
kimuta tvadvidhA rAjankaruNA dInavatsalAH||20||
mAM vipATyAjarAM nAvaM yatra vizvaM pratiSThitam|
AtmAnaM ca prajAzcEmAH kathamambhasi dhAsyasi||21||

pRthuruvAca

vasudhE tvAM vadhiSyAmi macchAsanaparAGmukhIm|
bhAgaM barhiSi yA vRGktE na tanOti ca nO vasu||22||
yavasaM jagdhyanudinaM naiva dOgdhyaudhasaM payaH|
tasyAmEvaM hi duSTAyAM daNDO nAtra na zasyatE||23||
tvaM khalvOSadhibIjAni prAksRSTAni svayambhuvA|
na muJcasyAtmaruddhAni mAmavajJAya mandadhIH||24||
amUSAM kSutparItAnAmArtAnAM paridEvitam|
zamayiSyAmi madbANairbhinnAyAstava mEdasA||25||
pumAnyOSiduta klIba AtmasambhAvanO'dhamaH|
bhUtESu niranukrOzO nRpANAM tadvadhO'vadhaH||26||
tvAM stabdhAM durmadAM nItvA mAyAgAM tilazaH zaraiH|
AtmayOgabalEnEmA dhArayiSyAmyahaM prajAH||27||
EvaM manyumayIM mUrtiM kRtAntamiva bibhratam|
praNatA prAJjaliH prAha mahI saJjAtavEpathuH||28||

dharOvAca

namaH parasmai puruSAya mAyayA vinyastanAnAtanavE guNAtmanE|
namaH svarUpAnubhavEna nirdhuta dravyakriyAkArakavibhramOrmayE||29||
yEnAhamAtmAyatanaM vinirmitA dhAtrA yatO'yaM guNasargasaGgrahaH|
sa Eva mAM hantumudAyudhaH svarADupasthitO'nyaM zaraNaM kamAzrayE||30||
ya EtadAdAvasRjaccarAcaraM svamAyayAtmAzrayayAvitarkyayA|
tayaiva sO'yaM kila gOptumudyataH kathaM nu mAM dharmaparO jighAMsati||31||
nUnaM batEzasya samIhitaM janaistanmAyayA durjayayAkRtAtmabhiH|
na lakSyatE yastvakarOdakArayadyO'nEka EkaH paratazca IzvaraH||32||
sargAdi yO'syAnuruNaddhi zaktibhirdravyakriyAkArakacEtanAtmabhiH|
tasmai samunnaddhaniruddhazaktayE namaH parasmai puruSAya vEdhasE||33||
sa vai bhavAnAtmavinirmitaM jagadbhUtEndriyAntaHkaraNAtmakaM vibhO|
saMsthApayiSyannaja mAM rasAtalAdabhyujjahArAmbhasa AdisUkaraH||34||
apAmupasthE mayi nAvyavasthitAH prajA bhavAnadya rirakSiSuH kila|
sa vIramUrtiH samabhUddharAdharO yO mAM payasyugrazarO jighAMsasi||35||
nUnaM janairIhitamIzvarANAmasmadvidhaistadguNasargamAyayA
na jJAyatE mOhitacittavartmabhistEbhyO namO vIrayazaskarEbhyaH||36||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM caturthaskandhE saptadazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox