From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

aSTAdazO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

itthaM pRthumabhiSTUya ruSA prasphuritAdharam|
punarAhAvanirbhItA saMstabhyAtmAnamAtmanA||1||
sanniyacchAbhibhO manyuM nibOdha zrAvitaM ca mE|
sarvataH sAramAdattE yathA madhukarO budhaH||2||
asminlOkE'thavAmuSminmunibhistattvadarzibhiH|
dRSTA yOgAH prayuktAzca puMsAM zrEyaHprasiddhayE||3||
tAnAtiSThati yaH samyagupAyAnpUrvadarzitAn|
avaraH zraddhayOpEta upEyAnvindatE'JjasA||4||
tAnanAdRtya yO'vidvAnarthAnArabhatE svayam|
tasya vyabhicarantyarthA ArabdhAzca punaH punaH||5||
purA sRSTA hyOSadhayO brahmaNA yA vizAmpatE|
bhujyamAnA mayA dRSTA asadbhiradhRtavrataiH||6||
apAlitAnAdRtA ca bhavadbhirlOkapAlakaiH|
cOrIbhUtE'tha lOkE'haM yajJArthE'grasamOSadhIH||7||
nUnaM tA vIrudhaH kSINA mayi kAlEna bhUyasA|
tatra yOgEna dRSTEna bhavAnAdAtumarhati||8||
vatsaM kalpaya mE vIra yEnAhaM vatsalA tava|
dhOkSyE kSIramayAnkAmAnanurUpaM ca dOhanam||9||
dOgdhAraM ca mahAbAhO bhUtAnAM bhUtabhAvana|
annamIpsitamUrjasvadbhagavAnvAJchatE yadi||10||
samAM ca kuru mAM rAjandEvavRSTaM yathA payaH|
apartAvapi bhadraM tE upAvartEta mE vibhO||11||
iti priyaM hitaM vAkyaM bhuva AdAya bhUpatiH|
vatsaM kRtvA manuM pANAvaduhatsakalauSadhIH||12||
tathAparE ca sarvatra sAramAdadatE budhAH|
tatO'nyE ca yathAkAmaM duduhuH pRthubhAvitAm||13||
RSayO duduhurdEvImindriyESvatha sattama|
vatsaM bRhaspatiM kRtvA payazchandOmayaM zuci||14||
kRtvA vatsaM suragaNA indraM sOmamadUduhan|
hiraNmayEna pAtrENa vIryamOjO balaM payaH||15||
daitEyA dAnavA vatsaM prahlAdamasurarSabham|
vidhAyAdUduhankSIramayaHpAtrE surAsavam||16||
gandharvApsarasO'dhukSanpAtrE padmamayE payaH|
vatsaM vizvAvasuM kRtvA gAndharvaM madhu saubhagam||17||
vatsEna pitarO'ryamNA kavyaM kSIramadhukSata|
AmapAtrE mahAbhAgAH zraddhayA zrAddhadEvatAH||18||
prakalpya vatsaM kapilaM siddhAH saGkalpanAmayIm|
siddhiM nabhasi vidyAM ca yE ca vidyAdharAdayaH||19||
anyE ca mAyinO mAyAmantardhAnAdbhutAtmanAm|
mayaM prakalpya vatsaM tE duduhurdhAraNAmayIm||20||
yakSarakSAMsi bhUtAni pizAcAH pizitAzanAH|
bhUtEzavatsA duduhuH kapAlE kSatajAsavam||21||
tathAhayO dandazUkAH sarpA nAgAzca takSakam|
vidhAya vatsaM duduhurbilapAtrE viSaM payaH||22||
pazavO yavasaM kSIraM vatsaM kRtvA ca gOvRSam|
araNyapAtrE cAdhukSanmRgEndrENa ca daMSTriNaH||23||
kravyAdAH prANinaH kravyaM duduhuH svE kalEvarE|
suparNavatsA vihagAzcaraM cAcaramEva ca||24||
vaTavatsA vanaspatayaH pRthagrasamayaM payaH|
girayO himavadvatsA nAnAdhAtUnsvasAnuSu||25||
sarvE svamukhyavatsEna svE svE pAtrE pRthakpayaH|
sarvakAmadughAM pRthvIM duduhuH pRthubhAvitAm||26||
EvaM pRthvAdayaH pRthvImannAdAH svannamAtmanaH|
dOhavatsAdibhEdEna kSIrabhEdaM kurUdvaha||27||
tatO mahIpatiH prItaH sarvakAmadughAM pRthuH|
duhitRtvE cakArEmAM prEmNA duhitRvatsalaH||28||
cUrNayansvadhanuSkOTyA girikUTAni rAjarAT|
bhUmaNDalamidaM vainyaH prAyazcakrE samaM vibhuH||29||
athAsminbhagavAnvainyaH prajAnAM vRttidaH pitA|
nivAsAnkalpayAM cakrE tatra tatra yathArhataH||30||
grAmAnpuraH pattanAni durgANi vividhAni ca|
ghOSAnvrajAnsazibirAnAkarAnkhETakharvaTAn||31||
prAkpRthOriha naivaiSA puragrAmAdikalpanA
yathAsukhaM vasanti sma tatra tatrAkutObhayAH||32||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM caturthaskandhE aSTAdazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox