From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

EkOnaviMzO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

athAdIkSata rAjA tu hayamEdhazatEna saH|
brahmAvartE manOH kSEtrE yatra prAcI sarasvatI||1||
tadabhiprEtya bhagavAnkarmAtizayamAtmanaH|
zatakraturna mamRSE pRthOryajJamahOtsavam||2||
yatra yajJapatiH sAkSAdbhagavAnharirIzvaraH|
anvabhUyata sarvAtmA sarvalOkaguruH prabhuH||3||
anvitO brahmazarvAbhyAM lOkapAlaiH sahAnugaiH|
upagIyamAnO gandharvairmunibhizcApsarOgaNaiH||4||
siddhA vidyAdharA daityA dAnavA guhyakAdayaH|
sunandanandapramukhAH pArSadapravarA harEH||5||
kapilO nAradO dattO yOgEzAH sanakAdayaH|
tamanvIyurbhAgavatA yE ca tatsEvanOtsukAH||6||
yatra dharmadughA bhUmiH sarvakAmadughA satI|
dOgdhi smAbhIpsitAnarthAnyajamAnasya bhArata||7||
UhuH sarvarasAnnadyaH kSIradadhyannagOrasAn|
taravO bhUrivarSmANaH prAsUyanta madhucyutaH||8||
sindhavO ratnanikarAngirayO'nnaM caturvidham|
upAyanamupAjahruH sarvE lOkAH sapAlakAH||9||
iti cAdhOkSajEzasya pRthOstu paramOdayam|
asUyanbhagavAnindraH pratighAtamacIkarat||10||
caramENAzvamEdhEna yajamAnE yajuSpatim|
vainyE yajJapazuM spardhannapOvAha tirOhitaH||11||
tamatrirbhagavAnaikSattvaramANaM vihAyasA|
Amuktamiva pAkhaNDaM yO'dharmE dharmavibhramaH||12||
atriNA cOditO hantuM pRthuputrO mahArathaH|
anvadhAvata saGkruddhastiSTha tiSThEti cAbravIt||13||
taM tAdRzAkRtiM vIkSya mEnE dharmaM zarIriNam|
jaTilaM bhasmanAcchannaM tasmai bANaM na muJcati||14||
vadhAnnivRttaM taM bhUyO hantavE'triracOdayat|
jahi yajJahanaM tAta mahEndraM vibudhAdhamam||15||
EvaM vainyasutaH prOktastvaramANaM vihAyasA|
anvadravadabhikruddhO rAvaNaM gRdhrarADiva||16||
sO'zvaM rUpaM ca taddhitvA tasmA antarhitaH svarAT|
vIraH svapazumAdAya pituryajJamupEyivAn||17||
tattasya cAdbhutaM karma vicakSya paramarSayaH|
nAmadhEyaM dadustasmai vijitAzva iti prabhO||18||
upasRjya tamastIvraM jahArAzvaM punarhariH|
caSAlayUpatazchannO hiraNyarazanaM vibhuH||19||
atriH sandarzayAmAsa tvaramANaM vihAyasA|
kapAlakhaTvAGgadharaM vIrO nainamabAdhata||20||
atriNA cOditastasmai sandadhE vizikhaM ruSA|
sO'zvaM rUpaM ca taddhitvA tasthAvantarhitaH svarAT||21||
vIrazcAzvamupAdAya pitRyajJamathAvrajat|
tadavadyaM harE rUpaM jagRhurjJAnadurbalAH||22||
yAni rUpANi jagRhE indrO hayajihIrSayA|
tAni pApasya khaNDAni liGgaM khaNDamihOcyatE||23||
EvamindrE haratyazvaM vainyayajJajighAMsayA|
tadgRhItavisRSTESu pAkhaNDESu matirnRNAm||24||
dharma ityupadharmESu nagnaraktapaTAdiSu|
prAyENa sajjatE bhrAntyA pEzalESu ca vAgmiSu||25||
tadabhijJAya bhagavAnpRthuH pRthuparAkramaH|
indrAya kupitO bANamAdattOdyatakArmukaH||26||
tamRtvijaH zakravadhAbhisandhitaM vicakSya duSprEkSyamasahyaraMhasam|
nivArayAmAsurahO mahAmatE na yujyatE'trAnyavadhaH pracOditAt||27||
vayaM marutvantamihArthanAzanaM hvayAmahE tvacchravasA hatatviSam|
ayAtayAmOpahavairanantaraM prasahya rAjanjuhavAma tE'hitam||28||
ityAmantrya kratupatiM vidurAsyartvijO ruSA|
srugghastAnjuhvatO'bhyEtya svayambhUH pratyaSEdhata||29||
na vadhyO bhavatAmindrO yadyajJO bhagavattanuH|
yaM jighAMsatha yajJEna yasyESTAstanavaH surAH||30||
tadidaM pazyata mahad dharmavyatikaraM dvijAH|
indrENAnuSThitaM rAjJaH karmaitadvijighAMsatA||31||
pRthukIrtEH pRthOrbhUyAttarhyEkOnazatakratuH|
alaM tE kratubhiH sviSTairyadbhavAnmOkSadharmavit||32||
naivAtmanE mahEndrAya rOSamAhartumarhasi|
ubhAvapi hi bhadraM tE uttamazlOkavigrahau||33||
mAsminmahArAja kRthAH sma cintAM nizAmayAsmadvaca AdRtAtmA|
yaddhyAyatO daivahataM nu kartuM manO'tiruSTaM vizatE tamO'ndham||34||
kraturviramatAmESa dEvESu duravagrahaH|
dharmavyatikarO yatra pAkhaNDairindranirmitaiH||35||
EbhirindrOpasaMsRSTaiH pAkhaNDairhAribhirjanam|
hriyamANaM vicakSvainaM yastE yajJadhrugazvamuT||36||
bhavAnparitrAtumihAvatIrNO dharmaM janAnAM samayAnurUpam|
vEnApacArAdavaluptamadya taddEhatO viSNukalAsi vainya||37||
sa tvaM vimRzyAsya bhavaM prajApatE saGkalpanaM vizvasRjAM pipIpRhi|
aindrIM ca mAyAmupadharmamAtaraM pracaNDapAkhaNDapathaM prabhO jahi||38||

maitrEya uvAca

itthaM sa lOkaguruNA samAdiSTO vizAmpatiH|
tathA ca kRtvA vAtsalyaM maghOnApi ca sandadhE||39||
kRtAvabhRthasnAnAya pRthavE bhUrikarmaNE|
varAndadustE varadA yE tadbarhiSi tarpitAH||40||
viprAH satyAziSastuSTAH zraddhayA labdhadakSiNAH|
AziSO yuyujuH kSattarAdirAjAya satkRtAH||41||
tvayAhUtA mahAbAhO sarva Eva samAgatAH
pUjitA dAnamAnAbhyAM pitRdEvarSimAnavAH||42||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM caturthaskandhE EkOnaviMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox