From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

viMzO'dhyAyaH

maitrEya uvAca

bhagavAnapi vaikuNThaH sAkaM maghavatA vibhuH|
yajJairyajJapatistuSTO yajJabhuktamabhASata||1||

zrIbhagavAnuvAca

ESa tE'kArSIdbhaGgaM hayamEdhazatasya ha|
kSamApayata AtmAnamamuSya kSantumarhasi||2||
sudhiyaH sAdhavO lOkE naradEva narOttamAH|
nAbhidruhyanti bhUtEbhyO yarhi nAtmA kalEvaram||3||
puruSA yadi muhyanti tvAdRzA dEvamAyayA|
zrama Eva paraM jAtO dIrghayA vRddhasEvayA||4||
ataH kAyamimaM vidvAnavidyAkAmakarmabhiH|
Arabdha iti naivAsminpratibuddhO'nuSajjatE||5||
asaMsaktaH zarIrE'sminnamunOtpAditE gRhE|
apatyE draviNE vApi kaH kuryAnmamatAM budhaH||6||
EkaH zuddhaH svayaM jyOtirnirguNO'sau guNAzrayaH|
sarvagO'nAvRtaH sAkSI nirAtmAtmAtmanaH paraH||7||
ya EvaM santamAtmAnamAtmasthaM vEda pUruSaH|
nAjyatE prakRtisthO'pi tadguNaiH sa mayi sthitaH||8||
yaH svadharmENa mAM nityaM nirAzIH zraddhayAnvitaH|
bhajatE zanakaistasya manO rAjanprasIdati||9||
parityaktaguNaH samyagdarzanO vizadAzayaH|
zAntiM mE samavasthAnaM brahma kaivalyamaznutE||10||
udAsInamivAdhyakSaM dravyajJAnakriyAtmanAm|
kUTasthamimamAtmAnaM yO vEdApnOti zObhanam||11||
bhinnasya liGgasya guNapravAhO dravyakriyAkArakacEtanAtmanaH|
dRSTAsu sampatsu vipatsu sUrayO na vikriyantE mayi baddhasauhRdAH||12||
samaH samAnOttamamadhyamAdhamaH sukhE ca duHkhE ca jitEndriyAzayaH|
mayOpaklRptAkhilalOkasaMyutO vidhatsva vIrAkhilalOkarakSaNam||13||
zrEyaH prajApAlanamEva rAjJO yatsAmparAyE sukRtAtSaSThamaMzam|
hartAnyathA hRtapuNyaH prajAnAmarakSitA karahArO'ghamatti||14||
EvaM dvijAgryAnumatAnuvRtta dharmapradhAnO'nyatamO'vitAsyAH|
hrasvEna kAlEna gRhOpayAtAndraSTAsi siddhAnanuraktalOkaH||15||
varaM ca matkaJcana mAnavEndra vRNISva tE'haM guNazIlayantritaH|
nAhaM makhairvai sulabhastapObhiryOgEna vA yatsamacittavartI||16||

maitrEya uvAca

sa itthaM lOkaguruNA viSvaksEnEna vizvajit|
anuzAsita AdEzaM zirasA jagRhE harEH||17||
spRzantaM pAdayOH prEmNA vrIDitaM svEna karmaNA|
zatakratuM pariSvajya vidvESaM visasarja ha||18||
bhagavAnatha vizvAtmA pRthunOpahRtArhaNaH|
samujjihAnayA bhaktyA gRhItacaraNAmbujaH||19||
prasthAnAbhimukhO'pyEnamanugrahavilambitaH|
pazyanpadmapalAzAkSO na pratasthE suhRtsatAm||20||
sa AdirAjO racitAJjalirhariM vilOkituM nAzakadazrulOcanaH|
na kiJcanOvAca sa bASpaviklavO hRdOpaguhyAmumadhAdavasthitaH||21||
athAvamRjyAzrukalA vilOkayannatRptadRggOcaramAha pUruSam|
padA spRzantaM kSitimaMsa unnatE vinyastahastAgramuraGgavidviSaH||22||

pRthuruvAca

varAnvibhO tvadvaradEzvarAdbudhaH kathaM vRNItE guNavikriyAtmanAm|
yE nArakANAmapi santi dEhinAM tAnIza kaivalyapatE vRNE na ca||23||
na kAmayE nAtha tadapyahaM kvacinna yatra yuSmaccaraNAmbujAsavaH|
mahattamAntarhRdayAnmukhacyutO vidhatsva karNAyutamESa mE varaH||24||
sa uttamazlOka mahanmukhacyutO bhavatpadAmbhOjasudhA kaNAnilaH|
smRtiM punarvismRtatattvavartmanAM kuyOginAM nO vitaratyalaM varaiH||25||
yazaH zivaM suzrava AryasaGgamE yadRcchayA cOpazRNOti tE sakRt|
kathaM guNajJO viramEdvinA pazuM zrIryatpravavrE guNasaGgrahEcchayA||26||
athAbhajE tvAkhilapUruSOttamaM guNAlayaM padmakarEva lAlasaH|
apyAvayOrEkapatispRdhOH kalirna syAtkRtatvaccaraNaikatAnayOH||27||
jagajjananyAM jagadIza vaizasaM syAdEva yatkarmaNi naH samIhitam|
karOSi phalgvapyuru dInavatsalaH sva Eva dhiSNyE'bhiratasya kiM tayA||28||
bhajantyatha tvAmata Eva sAdhavO vyudastamAyAguNavibhramOdayam|
bhavatpadAnusmaraNAdRtE satAM nimittamanyadbhagavanna vidmahE||29||
manyE giraM tE jagatAM vimOhinIM varaM vRNISvEti bhajantamAttha yat|
vAcA nu tantyA yadi tE janO'sitaH kathaM punaH karma karOti mOhitaH||30||
tvanmAyayAddhA jana Iza khaNDitO yadanyadAzAsta RtAtmanO'budhaH|
yathA carEdbAlahitaM pitA svayaM tathA tvamEvArhasi naH samIhitum||31||

maitrEya uvAca

ityAdirAjEna nutaH sa vizvadRktamAha rAjanmayi bhaktirastu tE|
diSTyEdRzI dhIrmayi tE kRtA yayA mAyAM madIyAM tarati sma dustyajAm||32||
tattvaM kuru mayAdiSTamapramattaH prajApatE|
madAdEzakarO lOkaH sarvatrApnOti zObhanam||33||

maitrEya uvAca

iti vainyasya rAjarSEH pratinandyArthavadvacaH|
pUjitO'nugRhItvainaM gantuM cakrE'cyutO matim||34||
dEvarSipitRgandharva siddhacAraNapannagAH|
kinnarApsarasO martyAH khagA bhUtAnyanEkazaH||35||
yajJEzvaradhiyA rAjJA vAgvittAJjalibhaktitaH|
sabhAjitA yayuH sarvE vaikuNThAnugatAstataH||36||
bhagavAnapi rAjarSEH sOpAdhyAyasya cAcyutaH|
haranniva manO'muSya svadhAma pratyapadyata||37||
adRSTAya namaskRtya nRpaH sandarzitAtmanE
avyaktAya ca dEvAnAM dEvAya svapuraM yayau||38||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM caturthaskandhE viMzO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox